กิจกรรมแจกสื่อทั้งหมด

กิจกรรมแจกสื่อทั้งหมด

08 July 2019

กิจกรรมแจกสื่อทั้งหมด   ภาพรวมการแจกสื่อหยุดทำร้ายพระพุทธศาสนาทั้งประเทศไทย https://www.facebook.com/notes/662322543873819/ [339] 29-30 มิถุนายน 2562 สงขลาและพื้นที่ในภาคใต้ [338] 26 พฤษภาคม 2562 สุพรรณบุรี [337] 28 เมษายน 2562 ลพบุรีและวังม่วง สระบุรี [336] 16-17, 30-31 มีนาคม...

ประกาศกิจกรรมแจกสื่อ

  • ไม่มีกระทู้แสดง

กระดานสนทนา

  • ไม่มีกระทู้แสดง

ความคิดเห็นล่าสุดในกิจกรรมต่าง ๆ

อลัชชีบุคคล

ข้อมูลจาก พระไตรปิฎกและอรรถกถาแปล ชุด 91 เล่ม ฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัย (พิมพ์ พ.ศ. 2525) (ปกสีน้ำเงิน) และ (พิมพ์ พ.ศ. 2546) (ปกสีแดง)

 

อลัชชีบุคคล

 

เล่ม 10 หน้า 665  (ปกสีน้ำเงิน) / หน้า 605 (ปกสีแดง)

พระวินัยปิฎก ปริวาร เล่ม ๘

เล่ม 52 หน้า 225  (ปกสีน้ำเงิน) / หน้า 212 (ปกสีแดง)

พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย เถรคาถา เล่ม ๒ ภาค ๓ ตอน ๓

 

เล่ม 10 หน้า 665-666 (ปกสีน้ำเงิน) / หน้า 605 (ปกสีแดง)

พระวินัยปิฎก ปริวาร เล่ม ๘

 

บางส่วนของ คาถาสังคณิกะอีกนัยหนึ่ง

 

อลัชชีบุคคล

 

[๑,๐๗๐] อุ. อลัชชีเป็นคนเช่นไร

คำรับสารภาพของผู้ใดฟังไม่ขึ้น

ข้าพระพุทธเจ้าทูลถามพระองค์ถึงข้อนั้น

คนเช่นไร พระองค์ตรัสเรียกว่า อลัชชีบุคคล

 

พระวินัยปิฎก ปริวาร เล่ม ๘ - หน้าที่ 666

 

พ. ผู้ที่แกล้งต้องอาบัติ ปกปิดอาบัติและถึงอคติ 

คนเช่นนี้เราเรียกว่า อลัชชีบุคคล.

http://www.tripitaka91.com/10-665-15.html

 

เล่ม 52 หน้า 225 (ปกสีน้ำเงิน) / หน้า 212 (ปกสีแดง)

พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย เถรคาถา เล่ม ๒ ภาค ๓ ตอน ๓

 

บางส่วนของ อรรถกถาสิริมัณฑเถรคาถาที่ ๑๓

 

บทว่า  อติวสฺสติ  ความว่า

ฝนคืออาบัติและฝนคือกิเลส ย่อมตกรดจนโชกโชน.

ท่านกล่าวการปกปิด คือเหตุแห่งการรั่วรดไว้ว่า

จริงอยู่การปิดอาบัติ

เป็นเช่นกับความเป็นคนอลัชชีเป็นต้นทีเดียว

เพราะการปิดอาบัติไว้

จึงพึงต้องอาบัติโดยประการอื่นจากนั้น

หรืออาบัติเห็นปานนั้นซ้ำอีก

หรืออาบัติที่ลามกกว่านั้น. 

http://www.tripitaka91.com/52-225-10.html

D-study.com

Follow Us

facebook FaceBook

Twitter

phone 0894453994

Rss RSS

E-mail Email