กิจกรรมแจกสื่อทั้งหมด

กิจกรรมแจกสื่อทั้งหมด

01 May 2019

กิจกรรมแจกสื่อทั้งหมด   ภาพรวมการแจกสื่อหยุดทำร้ายพระพุทธศาสนาทั้งประเทศไทย https://www.facebook.com/notes/662322543873819/ [337] 28 เมษายน 2562 ลพบุรีและวังม่วง สระบุรี [336] 16-17, 30-31 มีนาคม 2562 ตรังหรือพื้นที่ในภาคใต้ [335] มีนาคม 2562 Picton New Zealand [334] 3 มีนาคม 2562...

กระดานสนทนา

  • ไม่มีกระทู้แสดง

ความคิดเห็นล่าสุดในกิจกรรมต่าง ๆ

คนพาล ๒ จำพวก ๒ จำพวกเป็นไฉน คือ คนที่ไม่เห็นโทษโดยความเป็นโทษ ๑ คนที่ไม่รับรองตามธรรม เมื่อผู้อื่นแสดงโทษ ๑

ข้อมูลจาก พระไตรปิฎกและอรรถกถาแปล ชุด 91 เล่ม ฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัย (พิมพ์ พ.ศ. 2525) (ปกสีน้ำเงิน) และ (พิมพ์ พ.ศ. 2546) (ปกสีแดง)

 

“ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย

คนพาล ๒ จำพวก ๒ จำพวกเป็นไฉน คือ

คนที่ไม่เห็นโทษโดยความเป็นโทษ ๑

คนที่ไม่รับรองตามธรรม เมื่อผู้อื่นแสดงโทษ ๑

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย คนพาล ๒ จำพวกนี้แล”

 

เล่ม 33 หน้า 345-346 (ปกสีน้ำเงิน) / หน้า 305-306 (ปกสีแดง)

พระสุตตันตปิฎก เอกนิบาต-ทุกนิบาต เล่ม ๑ ภาค ๒

 

พาลวรรคที่ ๓

สูตรที่ ๑

ว่าด้วยคนพาล ๒ จำพวก

 

[๒๖๗] ๒๑. ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย 

คนพาล ๒ จำพวก ๒ จำพวกเป็นไฉน คือ

คนที่ไม่เห็นโทษโดยความเป็นโทษ ๑

คนที่ไม่รับรองตามธรรม เมื่อผู้อื่นแสดงโทษ ๑

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย คนพาล ๒ จำพวกนี้แล

 

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย 

บัณฑิต ๒ จำพวก ๒ จำพวกเป็นไฉน คือ

คนที่เห็นโทษโดยความเป็นโทษ ๑

คนที่รับรองตามธรรมเมื่อผู้อื่นแสดงโทษ ๑

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย บัณฑิต ๒ จำพวกนี้แล.

 

จบสูตรที่ ๑

 

พาลวรรคที่ ๓ 

อรรถกถาสูตรที่ ๑

 

พาลวรรคที่ ๓ สูตรที่ ๑ มีวินิจฉัยดังต่อไปนี้. 

บทว่า  อจฺจยํ อจฺจยโต น ปสฺสติ  ความว่า

ทำผิดแล้ว ไม่เห็นความผิดของตนว่า เราทำผิด

ได้แก่ ไม่กล่าวว่า ข้าพเจ้าทำผิดแล้ว

นำทัณฑกรรมมาขอขมาโทษ.

 

บทว่า  อจฺจยํ เทเสนฺตสฺส  ความว่า 

เมื่อเขากล่าวอย่างนี้แล้วนำทัณฑกรรมมาขอขมาโทษ.

 

บทว่า  ยถาธมฺมํ น ปฏิคฺคณฺหาติ  ความว่า 

เมื่อเขากล่าวว่า ข้าพเจ้าจักไม่กระทำอย่างนี้

 

พระสุตตันตปิฎก เอกนิบาต-ทุกนิบาต 

เล่ม ๑ ภาค ๒ - หน้าที่ 346

 

อีก ขอท่านโปรดยกโทษแก่ข้าพเจ้า ดังนี้ 

ก็ไม่ยอมรับการขอขมานี้ตามธรรม คือตามสมควร

คือไม่กล่าวว่า จำเดิมแต่นี้ ท่านอย่าได้ทำอย่างนี้อีก

เรายกโทษแก่ท่าน ดังนี้.

 

ธรรมฝ่ายขาว 

พึงทราบโดยนัยตรงกันข้ามกับที่กล่าวแล้ว.

 

จบอรรถกถาสูตรที่ ๑

 

http://www.tripitaka91.com/33-345-1.html

D-study.com

Follow Us

facebook FaceBook

Twitter

phone 0894453994

Rss RSS

E-mail Email