กิจกรรมแจกสื่อทั้งหมด

กิจกรรมแจกสื่อทั้งหมด

08 July 2019

กิจกรรมแจกสื่อทั้งหมด   ภาพรวมการแจกสื่อหยุดทำร้ายพระพุทธศาสนาทั้งประเทศไทย https://www.facebook.com/notes/662322543873819/ [339] 29-30 มิถุนายน 2562 สงขลาและพื้นที่ในภาคใต้ [338] 26 พฤษภาคม 2562 สุพรรณบุรี [337] 28 เมษายน 2562 ลพบุรีและวังม่วง สระบุรี [336] 16-17, 30-31 มีนาคม...

ประกาศกิจกรรมแจกสื่อ

  • ไม่มีกระทู้แสดง

กระดานสนทนา

  • ไม่มีกระทู้แสดง

ความคิดเห็นล่าสุดในกิจกรรมต่าง ๆ

บุคคลผู้แสดงธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้ว หาได้ยากในโลก

ข้อมูลจาก พระไตรปิฎกและอรรถกถาแปล ชุด 91 เล่ม ฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัย (พิมพ์ พ.ศ. 2525) (ปกสีน้ำเงิน) และ (พิมพ์ พ.ศ. 2546) (ปกสีแดง)

 

“บุคคลผู้แสดงธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้ว

หาได้ยากในโลก”

 

เล่ม 34 หน้า 528 (ปกสีน้ำเงิน) / หน้า 549-550 (ปกสีแดง)

พระสุตตันตปิฎก อังคุตรนิกาย ติกนิบาต เล่ม ๑ ภาค ๓

 

๒.  ทุลลภสูตร

ว่าด้วยบุคคลหาได้ยาก ๓ จำพวก

 

[๕๕๔] ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย

ความมีปรากฏแห่งบุคคล ๓ หาได้ยากในโลก

บุคคล ๓ คือใคร คือ

 

พระตถาคต อรหันตสัมมาสัมพุทธะ ๑

บุคคลผู้แสดงธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้ว ๑

บุคคลผู้กตัญญูกตเวที ๑

 

ความมีปรากฏแห่งบุคคล ๓ นี้แล

หาได้ยากในโลก

 

จบทุลลภสูตรที่ ๒

 

อรรถกถาทุลลภสูตร

 

พึงทราบวินิจฉัยในทุลลภสูตรที่ ๒ ดังต่อไปนี้ :-

บทว่า  กตญฺญู  กตเวที  ได้แก่

บุคคลผู้รู้กรรมที่เขาทำแล้ว (แก่ตน) ว่า

ผู้นี้ทำคุณแก่เรา ดังนี้แล้ว

ทำการตอบแทนให้ผู้อื่นรู้ คือให้ปรากฏ.

 

จบอรรถกถาทุลลภสูตรที่ ๒

 

http://www.tripitaka91.com/34-528-7.html

D-study.com

Follow Us

facebook FaceBook

Twitter

phone 0894453994

Rss RSS

E-mail Email