กิจกรรมแจกสื่อทั้งหมด

กิจกรรมแจกสื่อทั้งหมด

05 December 2018

กิจกรรมแจกสื่อทั้งหมด   ภาพรวมการแจกสื่อหยุดทำร้ายพระพุทธศาสนาทั้งประเทศไทย https://www.facebook.com/notes/662322543873819/ [331] 1-2 ธันวาคม 2561 เชียงใหม่ [330] 2, 28 ตุลาคม 2561 กำแพงเพชร [329] 30 กันยายน 2561 กรุงเทพฯ [328] สิงหาคม - กันยายน 2561 ขอนแก่น [327] 25-26 สิงหาคม 2561...

กระดานสนทนา

  • ไม่มีกระทู้แสดง

ความคิดเห็นล่าสุดในกิจกรรมต่าง ๆ

บุคคลผู้แสดงธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้ว หาได้ยากในโลก

ข้อมูลจาก พระไตรปิฎกและอรรถกถาแปล ชุด 91 เล่ม ฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัย (พิมพ์ พ.ศ. 2525) (ปกสีน้ำเงิน) และ (พิมพ์ พ.ศ. 2546) (ปกสีแดง)

 

“บุคคลผู้แสดงธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้ว

หาได้ยากในโลก

 

เล่ม 34 หน้า 528 (ปกสีน้ำเงิน) / หน้า 549-550 (ปกสีแดง)

พระสุตตันตปิฎก อังคุตรนิกาย ติกนิบาต เล่ม ๑ ภาค ๓

 

๒.  ทุลลภสูตร

ว่าด้วยบุคคลหาได้ยาก ๓ จำพวก

 

[๕๕๔] ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย

ความมีปรากฏแห่งบุคคล ๓ หาได้ยากในโลก

บุคคล ๓ คือใคร คือ

 

พระตถาคต อรหันตสัมมาสัมพุทธะ ๑

บุคคลผู้แสดงธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้ว ๑

บุคคลผู้กตัญญูกตเวที ๑

 

ความมีปรากฏแห่งบุคคล ๓ นี้แล

หาได้ยากในโลก

 

จบทุลลภสูตรที่ ๒

 

อรรถกถาทุลลภสูตร

 

พึงทราบวินิจฉัยในทุลลภสูตรที่ ๒ ดังต่อไปนี้ :-

บทว่า  กตญฺญู  กตเวที  ได้แก่

บุคคลผู้รู้กรรมที่เขาทำแล้ว (แก่ตน) ว่า

ผู้นี้ทำคุณแก่เรา ดังนี้แล้ว

ทำการตอบแทนให้ผู้อื่นรู้ คือให้ปรากฏ.

 

จบอรรถกถาทุลลภสูตรที่ ๒

 

http://www.tripitaka91.com/34-528-7.html

D-study.com

Follow Us

facebook FaceBook

Twitter

phone 0894453994

Rss RSS

E-mail Email