กิจกรรมแจกสื่อฯ ทั้งหมด

กิจกรรมแจกสื่อฯ ทั้งหมด

01 August 2019

กิจกรรมแจกสื่อฯ ทั้งหมด   ภาพรวมการแจกสื่อหยุดทำร้ายพระพุทธศาสนาทั้งประเทศไทย https://www.facebook.com/notes/662322543873819/ [344] 18-24 ตุลาคม, 23-25 พฤศจิกายน 2562 พัทลุง, สตูลและพื้นที่ในภาคใต้ [343] 13 ตุลาคม 2562 ชัยนาท, สิงห์บุรีและอ่างทอง [342] 5-8, 28-29 กันยายน 2562...

กระดานสนทนา

  • ไม่มีกระทู้แสดง

ความคิดเห็นล่าสุดในกิจกรรมต่าง ๆ

การบัญญัติสิกขาบทที่มิได้ทรงบัญญัติ หรือการถอนสิกขาบทที่ทรงบัญญัติไว้แล้ว โดยนัยว่า ปาจิตตีย์ ทุกกฏ เป็นต้น นี้เป็นพุทธวิสัย.

ข้อมูลจาก พระไตรปิฎกและอรรถกถาแปล ชุด 91 เล่ม ฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัย

(พิมพ์ พ.ศ. 2525) (ปกสีน้ำเงิน) และ (พิมพ์ พ.ศ. 2546) (ปกสีแดง)

 

“การบัญญัติสิกขาบทที่มิได้ทรงบัญญัติ

หรือการถอนสิกขาบทที่ทรงบัญญัติไว้แล้ว

โดยนัยว่า ปาจิตตีย์ ทุกกฏ เป็นต้น นี้เป็นพุทธวิสัย.”

 

เล่ม 3 หน้า 915 (ปกสีน้ำเงิน) / หน้า 863 (ปกสีแดง)

พระวินัยปิฎก มหาวิภังค์ เล่ม ๑ ภาค ๓

 

บางส่วนของ

โกสิยวรรคที่ ๒ สิกขาบทที่ ๕

พรรณนานิสีทนสันถตสิกขาบท

 

ข้อว่า  น มยํ อปฺปญฺตฺตํ ปญฺาเปสฺสาม  มีความว่า

เราทั้งหลายชื่อว่าเป็นสาวก

จักไม่บัญญัติข้อที่พระผู้มีพระภาคเจ้ามิได้ทรงบัญญัติไว้.

จริงอยู่ วิสัย คือการบัญญัติสิกขาบทที่มิได้ทรงบัญญัติ

หรือการถอนสิกขาบทที่ทรงบัญญัติไว้แล้ว

โดยนัยว่า ปาจิตตีย์ ทุกกฏ เป็นต้น นี้เป็นพุทธวิสัย.

 

ด้วยบทว่า  สมาทาย นี้ พระอุปเสนะ  แสดงว่า

เราทั้งหลายจักสมาทานสิกขาบทนั้น ๆ แล้วรับว่า ดีละ โดยดี

ดังนี้แล้วจักศึกษาในสิกขาบททั้งปวง

ตามที่พระพุทธองค์ทรงบัญญัติไว้.

พระผู้มีพระภาคเจ้า ทรงมีพระหฤทัยโปรดปรานแล้ว

ได้ทรงกระทำสาธุการแม้อีก แก่พระอุปเสนะนั้นว่า

ดีละ ดีละ.

 

http://www.tripitaka91.com/3-915-7.html

D-study.com

Follow Us

facebook FaceBook

Twitter

phone 0894453994

Rss RSS

E-mail Email