เอาแก่นจันทน์มีราคาตั้งแสนกษาปณ์ ขายแลกกับเปรียงเน่า

  ข้อมูลจาก พระไตรปิฎกและอรรถกถาแปล ชุด 91 เล่ม ฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัย (พ.ศ. 2525) (ปกสีน้ำเงิน)

 

เอาแก่นจันทน์มีราคาตั้งแสนกษาปณ์ ขายแลกกับเปรียงเน่า

 

เล่ม 56 หน้า 230-231

พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย ชาดก เล่ม ๓ ภาค ๒

 

บางส่วนของ อรรถกถามหาสุบินชาดกที่ ๗

 

...

มหาบพิตร เชิญตรัสเล่าสุบินที่ ๑๑ ต่อไปเถิด

มหาบพิตร.

 

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ

หม่อมฉันได้เห็นคนทั้งหลายเอาแก่นจันทน์

มีราคาตั้งแสนกษาปณ์ ขายแลกกับเปรียงเน่า

นี้เป็นสุบินข้อที่ ๑๑ ของหม่อมฉัน

อะไรเป็นผลแห่งสุบินนี้เล่า พระเจ้าข้า ?

 

มหาบพิตรแม้ผลแห่งสุบินนี้ ก็จักมีในอนาคต

ในเมื่อศาสนาของตถาคตเสื่อมโทรมนั่นแล

ด้วยว่าในกาลภายหน้า

พวกภิกษุอลัชชีเห็นแก่ปัจจัย จักมีมาก

พวกเหล่านั้น จักพากันแสดงธรรมเทศนาที่ตถาคต

กล่าวติเตียนความละโมบในปัจจัยไว้แก่ชนเหล่าอื่น

เพราะเหตุแห่งปัจจัย ๔ มีจีวรเป็นต้น

จักไม่สามารถแสดงให้พ้นจากปัจจัยทั้งหลาย

แล้วตั้งอยู่ในฝ่ายธรรมนำสัตว์ให้พ้นจากทุกข์

มุ่งตรงสู่พระนิพพาน

ชนทั้งหลายก็จะฟังความสมบูรณ์แห่งบทละพยัญชนะ

และสำเนียงอันไพเราะอย่างเดียว เท่านั้น

แล้วจักถวายเอง และยังชนเหล่าอื่นให้ถวาย

ซึ่งปัจจัยทั้งหลายมีจีวรเป็นต้น อันมีค่ามาก

ภิกษุทั้งหลายอีกบางพวก

จักพากันนั่งในที่ต่าง ๆ มีท้องถนน

สี่แยก และประตูวัง เป็นต้น

แล้วแสดงธรรมแลกรูปิยะ มีเหรียญกษาปณ์ครึ่ง

 

พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย ชาดก

เล่ม ๓ ภาค ๒ - หน้าที่ 231

 

กษาปณ์ เหรียญบาท เหรียญมาสก เป็นต้น

โดยประการฉะนี้

ก็เป็นเอาธรรมที่ตถาคตแสดงไว้

มีมูลค่าควรแก่พระนิพพาน

ไปแสดงแลกปัจจัย ๔ และรูปิยะ

มีเหรียญกษาปณ์และเหรียญครึ่งกษาปณ์เป็นต้น

จักเป็นเหมือนฝูงคนเอาแก่นจันทน์มีราคาตั้งแสน

ไปขายแลกเปรียงเน่าฉะนั้น

 

http://www.tripitaka91.com/56-230-4.html

D-study.com

Follow Us

facebook FaceBook

Twitter

phone 0894453994

Rss RSS

E-mail Email