เงินและทอง แม้เขาทำเป็นรูปพรรณทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอนามาส

  ข้อมูลจาก พระไตรปิฎกและอรรถกถาแปล ชุด 91 เล่ม ฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัย (พ.ศ. 2525) (ปกสีน้ำเงิน)

 

เงินและทอง แม้เขาทำเป็นรูปพรรณทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอนามาส

 

เล่ม 3 หน้า 176-177

พระวินัยปิฎก มหาวิภังค์ เล่ม ๑ ภาค ๓

 

บางส่วนของ เตรสกัณฑวรรณนา

 

วิเคราะห์ปาราชิก , สังฆาทิเสส , อนิยต ,ถุลลัจจัย , นิสสัคคิยะ , ปาจิตตีย์ , ปาฏิเทสนียะ ,ทุกกฎ , ทุพภาสิต , เสขิยะ

    ข้อมูลจาก พระไตรปิฎกและอรรถกถาแปล ชุด 91 เล่ม ฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัย (พ.ศ. 2525) (ปกสีน้ำเงิน)

 

วิเคราะห์ปาราชิก , สังฆาทิเสส , อนิยต , ถุลลัจจัย ,

นิสสัคคิยะ , ปาจิตตีย์ , ปาฏิเทสนียะ ,ทุกกฎ , ทุพภาสิต , เสขิยะ

 

เล่ม 10 หน้า 606-610 (ปกสีน้ำเงิน)

พระวินัยปิฎก ปริวาร เล่ม ๘

                                 

บางส่วนของ คาถาสังคณิกะ

ทองและเงินไม่ควรแก่สมณะเชื้อสายพระศากยบุตรโดยแท้

    ข้อมูลจาก พระไตรปิฎกและอรรถกถาแปล ชุด 91 เล่ม ฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัย (พ.ศ. 2525) (ปกสีน้ำเงิน)

 

ทองและเงินไม่ควรแก่สมณะเชื้อสายพระศากยบุตรโดยแท้

 

เล่ม 9 หน้า 535-536

พระวินัยปิฎก จุลวรรค เล่ม ๗ ภาค ๒

 

บางส่วนของ สัตตสติกขันธกะ

 

เรื่องนายบ้านชื่อมณีจูฬกะ

สมุฏฐานของอาบัตินิสสัคคิยปาจิตตีย์

    ข้อมูลจาก พระไตรปิฎกและอรรถกถาแปล ชุด 91 เล่ม ฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัย (พ.ศ. 2525) (ปกสีน้ำเงิน)

 

สมุฏฐานของอาบัตินิสสัคคิยปาจิตตีย์

เล่ม 10 หน้า 888

พระวินัยปิฎก ปริวาร เล่ม ๘

 

นิสสัคคิยปาจิตตีย์ ๓๐

ธรรมทาน ย่อมชนะทานทั้งปวง

    ข้อมูลจาก พระไตรปิฎกและอรรถกถาแปล ชุด 91 เล่ม ฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัย (พ.ศ. 2525) (ปกสีน้ำเงิน)

 

ธรรมทาน ย่อมชนะทานทั้งปวง

 

"ธรรมทาน  ย่อมชนะทานทั้งปวง,

รสแห่งธรรม  ย่อมชนะรสทั้งปวง,

ความยินดีในธรรมย่อมชนะความยินดีทั้งปวง,

ความสิ้นไปแห่งตัณหาย่อมชนะทุกข์ทั้งปวง."

วิธีเสียสละรูปิยะ

     ข้อมูลจาก พระไตรปิฎกและอรรถกถาแปล ชุด 91 เล่ม ฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัย (พ.ศ. 2525) (ปกสีน้ำเงิน)

 

วิธีเสียสละรูปิยะ

 

เล่ม 3 หน้า 942-943

พระวินัยปิฎก มหาวิภังค์ เล่ม ๑ ภาค ๓

ธรรมทานเลิศกว่าทานทั้งหลาย

       ข้อมูลจาก พระไตรปิฎกและอรรถกถาแปล ชุด 91 เล่ม ฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัย (พ.ศ. 2525) (ปกสีน้ำเงิน)

 

ธรรมทานเลิศกว่าทานทั้งหลาย

 

“ธรรมทานเลิศกว่าทานทั้งหลาย

การแสดงธรรมบ่อย ๆ 

แก่บุคคลผู้ต้องการ ผู้เงี่ยโสตลงสดับ

นี้เลิศกว่าการพูดถ้อยคำอันเป็นที่รัก”

 

เล่ม 37 หน้า 721-723

พระสุตตันตปิฎก อังคุตรนิกาย สัตตก-อัฏฐก-นวกนิบาต เล่ม ๔

 

๕.  พลสูตร

ว่าด้วยกำลัง  ๔  กับภัย  ๕

D-study.com

Follow Us

facebook FaceBook

Twitter

phone 0894453994

Rss RSS

E-mail Email