พระธรรมวินัยที่ตถาคต ประกาศแล้ว เปิดเผยดี ปกปิดไม่ดี

  ข้อมูลจาก พระไตรปิฎกและอรรถกถาแปล ชุด 91 เล่ม ฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัย (พ.ศ. 2525) (ปกสีน้ำเงิน)

 

พระธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้ว เปิดเผยดี ปกปิดไม่ดี

 

เล่ม 34 หน้า 567

พระสุตตันตปิฎก อังคุตรนิกาย ติกนิบาต เล่ม ๑ ภาค ๓

 

๙. ปฏิจฉันนสูตร 

ว่าด้วยสิ่งที่ปิดดีเปิดไม่ดี ๓ อย่าง

 

มอบเงินทองไว้ในมือกัปปิยการก

  ข้อมูลจาก พระไตรปิฎกและอรรถกถาแปล ชุด 91 เล่ม ฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัย (พ.ศ. 2525) (ปกสีน้ำเงิน)

 

มอบเงินทองไว้ในมือกัปปิยการก

 

เล่ม 7 หน้า 149

พระวินัยปิฎก มหาวรรค เล่ม ๕ ภาค ๒

 

บางส่วนของ เรื่องเมณฑกะคหบดี

จุลศีล

  ข้อมูลจาก พระไตรปิฎกและอรรถกถาแปล ชุด 91 เล่ม ฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัย (พ.ศ. 2525) (ปกสีน้ำเงิน)

 

จุลศีล

 

เล่ม 11 หน้า 309-311

พระสุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค เล่ม ๑ภาค ๑

 

บางส่วนของ สามัญญผลสูตร 

 

จุลศีล

ว่าด้วยทองและเงิน ไม่สมควรแก่สมณศากยบุตร

  ข้อมูลจาก พระไตรปิฎกและอรรถกถาแปล ชุด 91 เล่ม ฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัย (พ.ศ. 2525) (ปกสีน้ำเงิน)

 

ว่าด้วยทองและเงินไม่สมควรแก่สมณศากยบุตร 

 

เล่ม 29 หน้า 212-213

พระสุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค เล่ม ๔ ภาค ๒

 

๑๐.  มณิจูฬกสูตร

ว่าด้วยทองและเงินไม่สมควรแก่สมณศากยบุตร 

โกสิยวรรค สิกขาบทที่ ๘

  ข้อมูลจาก พระไตรปิฎกและอรรถกถาแปล ชุด 91 เล่ม ฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัย (พ.ศ. 2525) (ปกสีน้ำเงิน)

 

โกสิยวรรค สิกขาบทที่ ๘

(พระบัญญัติ ห้ามภิกษุ รับทองและเงิน)

 

๓๗.  ๘.  อนึ่ง ภิกษุใด รับก็ดี ให้รับก็ดี 

ซึ่งทอง เงิน หรือยินดีทอง เงิน อันเขาเก็บไว้ให้

เป็นนิสสัคคิยปาจิตตีย์.”

 

เล่ม หน้า 937-944

พระวินัยปิฎก มหาวิภังค์ เล่ม ๑ ภาค ๓

 

โกสิยวรรค สิกขาบทที่ ๘

เรื่องพระอุปนันทศากยบุตร 

วิธีปฏิบัติในเรื่องเงินและทองที่มีผู้ถวาย

  ข้อมูลจาก พระไตรปิฎกและอรรถกถาแปล ชุด 91 เล่ม ฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัย (พ.ศ. 2525) (ปกสีน้ำเงิน)

 

วิธีปฏิบัติในเรื่องเงินและทองที่มีผู้ถวาย 

 

เล่ม หน้า 863-865

พระวินัยปิฎก มหาวิภังค์ เล่ม ๑ ภาค ๓

 

[วิธีปฏิบัติในเรื่องเงินและทองที่มีผู้ถวาย] 

โกสิยวรรค สิกขาบทที่ ๙

  ข้อมูลจาก พระไตรปิฎกและอรรถกถาแปล ชุด 91 เล่ม ฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัย (พ.ศ. 2525) (ปกสีน้ำเงิน)

 

โกสิยวรรค สิกขาบทที่ ๙

(พระบัญญัติ ห้ามภิกษุ ซื้อขายด้วยเงินมีประการต่างๆ)

 

อนึ่ง ภิกษุใดถึงความซื้อขายด้วยรูปิยะ 

 มีประการต่าง ๆ เป็นนิสสัคคิยปาจิตตีย์”

 

เล่ม หน้า 957-965

พระวินัยปิฎก มหาวิภังค์ เล่ม ๑ ภาค ๓

 

โกสิยวรรค  สิกขาบทที่  ๙

เรื่องพระฉัพพัคคีย์ 

D-study.com

Follow Us

facebook FaceBook

Twitter

phone 0894453994

Rss RSS

E-mail Email