โกสิยวรรค สิกขาบทที่ ๑๐

  ข้อมูลจาก พระไตรปิฎกและอรรถกถาแปล ชุด 91 เล่ม ฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัย (พ.ศ. 2525) (ปกสีน้ำเงิน)

 

โกสิยวรรค สิกขาบทที่ ๑๐

(พระบัญญัติ ห้ามภิกษุแลกเปลี่ยนมีประการต่างๆ)

 

อนึ่ง...ภิกษุใดถึงการแลกเปลี่ยนมีประการต่างๆ 

เป็นนิสสัคคิยปาจิตตีย์.

 

เล่ม หน้า 971-977

พระวินัยปิฎก มหาวิภังค์ เล่ม ๑ ภาค ๓

 

โกสิยวรรค  สิกขาบทที่  ๑๐

เรื่องพระอุปนันทศากยบุตร 

 

ความยินดีรับทอง และเงินนี้เป็นอุปกิเลสแห่งสมณพราหมณ์

  ข้อมูลจาก พระไตรปิฎกและอรรถกถาแปล ชุด 91 เล่ม ฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัย (พ.ศ. 2525) (ปกสีน้ำเงิน)

 

ความยินดีรับทองและเงินนี้เป็นอุปกิเลสแห่งสมณพราหมณ์

 

เล่ม 35 หน้า 174-176

พระสุตตันตปิฎก อังคุตรนิกาย จตุกนิบาต เล่ม ๒

 

๑๐. อุปกิเลสสูตร 

ว่าด้วยเครื่องเศร้าหมอง ๔ อย่าง

D-study.com

Follow Us

facebook FaceBook

Twitter

phone 0894453994

Rss RSS

E-mail Email