วิธีปฏิบัติในเรื่องเงินและทองที่มีผู้ถวาย

ข้อมูลจาก พระไตรปิฎกและอรรถกถาแปล ชุด 91 เล่ม ฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัย (พิมพ์ พ.ศ. 2525) (ปกสีน้ำเงิน)

 

วิธีปฏิบัติในเรื่องเงินและทองที่มีผู้ถวาย 

 

เล่ม หน้า 863-865

พระวินัยปิฎก มหาวิภังค์ เล่ม ๑ ภาค ๓

 

[วิธีปฏิบัติในเรื่องเงินและทองที่มีผู้ถวาย] 

 

จุลศีล

ข้อมูลจาก พระไตรปิฎกและอรรถกถาแปล ชุด 91 เล่ม ฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัย (พิมพ์ พ.ศ. 2525) (ปกสีน้ำเงิน)

 

จุลศีล

 

เล่ม 11 หน้า 309-311

พระสุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค เล่ม ๑ภาค ๑

 

บางส่วนของ สามัญญผลสูตร 

 

จุลศีล

โกสิยวรรค สิกขาบทที่ ๑๐

ข้อมูลจาก พระไตรปิฎกและอรรถกถาแปล ชุด 91 เล่ม ฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัย (พิมพ์ พ.ศ. 2525) (ปกสีน้ำเงิน)

 

โกสิยวรรค สิกขาบทที่ ๑๐

(พระบัญญัติ ห้ามภิกษุแลกเปลี่ยนมีประการต่างๆ)

 

อนึ่ง...ภิกษุใดถึงการแลกเปลี่ยนมีประการต่างๆ 

เป็นนิสสัคคิยปาจิตตีย์.

 

เล่ม หน้า 971-977

พระวินัยปิฎก มหาวิภังค์ เล่ม ๑ ภาค ๓

 

โกสิยวรรค  สิกขาบทที่  ๑๐

เรื่องพระอุปนันทศากยบุตร 

โกสิยวรรค สิกขาบทที่ ๘

ข้อมูลจาก พระไตรปิฎกและอรรถกถาแปล ชุด 91 เล่ม ฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัย (พิมพ์ พ.ศ. 2525) (ปกสีน้ำเงิน)

 

โกสิยวรรค สิกขาบทที่ ๘

(พระบัญญัติ ห้ามภิกษุ รับทองและเงิน)

 

๓๗.  ๘.  อนึ่ง ภิกษุใด รับก็ดี ให้รับก็ดี 

ซึ่งทอง เงิน หรือยินดีทอง เงิน อันเขาเก็บไว้ให้

เป็นนิสสัคคิยปาจิตตีย์.”

 

เล่ม หน้า 937-944

พระวินัยปิฎก มหาวิภังค์ เล่ม ๑ ภาค ๓

 

โกสิยวรรค สิกขาบทที่ ๘

เรื่องพระอุปนันทศากยบุตร 

ความยินดีรับทอง และเงินนี้เป็นอุปกิเลสแห่งสมณพราหมณ์

ข้อมูลจาก พระไตรปิฎกและอรรถกถาแปล ชุด 91 เล่ม ฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัย (พิมพ์ พ.ศ. 2525) (ปกสีน้ำเงิน)

 

ความยินดีรับทองและเงินนี้เป็นอุปกิเลสแห่งสมณพราหมณ์

 

เล่ม 35 หน้า 174-176

พระสุตตันตปิฎก อังคุตรนิกาย จตุกนิบาต เล่ม ๒

 

๑๐. อุปกิเลสสูตร 

ว่าด้วยเครื่องเศร้าหมอง ๔ อย่าง

โกสิยวรรค สิกขาบทที่ ๙

ข้อมูลจาก พระไตรปิฎกและอรรถกถาแปล ชุด 91 เล่ม ฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัย (พิมพ์ พ.ศ. 2525) (ปกสีน้ำเงิน)

 

โกสิยวรรค สิกขาบทที่ ๙

(พระบัญญัติ ห้ามภิกษุ ซื้อขายด้วยเงินมีประการต่างๆ)

 

อนึ่ง ภิกษุใดถึงความซื้อขายด้วยรูปิยะ 

 มีประการต่าง ๆ เป็นนิสสัคคิยปาจิตตีย์”

 

เล่ม หน้า 957-965

พระวินัยปิฎก มหาวิภังค์ เล่ม ๑ ภาค ๓

 

โกสิยวรรค  สิกขาบทที่  ๙

เรื่องพระฉัพพัคคีย์ 

D-study.com

Follow Us

facebook FaceBook

Twitter

phone 0894453994

Rss RSS

E-mail Email