20 กันยายน 2553 กรุงลอนดอน [129]

20 กันยายน 2553 กรุงลอนดอน [129]

เปิดเผยพระธรรมวินัยให้รุ่งเรือง

โดย กลุ่มศึกษาและเปิดเผยพระพุทธศาสนา ประเทศอังกฤษ

แจกเอกสารธรรมะ หยุด!ทำร้ายพระพุทธศาสนา

วันจันทร์ที่ 20 กันยายน 2553 ณ บริเวณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ(WIMBLEDON LONDON) 

 

12 กันยายน 2553 WIMBLEDON LONDON [128]

12 กันยายน 2553 WIMBLEDON LONDON [128]

เปิดเผยพระธรรมวินัยให้รุ่งเรือง

โดย กลุ่มศึกษาและเปิดเผยพระพุทธศาสนา ประเทศอังกฤษ

แจกเอกสารธรรมะ หยุด!ทำร้ายพระพุทธศาสนา

วันอาทิตย์ที่ 12 กันยายน 2553 ณ บริเวณใจกลางเมือง กรุงลอนดอน(WIMBLEDON LONDON) 

30 สิงหาคม 2553 ประเทศอังกฤษ [116]

30 สิงหาคม 2553 ประเทศอังกฤษ [116]

เปิดเผยพระธรรมวินัยให้รุ่งเรือง

โดย กลุ่มศึกษาและเปิดเผยพระพุทธศาสนา ประเทศอังกฤษ

แจกเอกสารธรรมะ หยุด!ทำร้ายพระพุทธศาสนา

9 กันยายน 2553 LONDON [124]

9 กันยายน 2553 LONDON [124]

เปิดเผยพระธรรมวินัยให้รุ่งเรือง

โดย กลุ่มศึกษาและเปิดเผยพระพุทธศาสนา ประเทศอังกฤษ

แจกเอกสารธรรมะ หยุด!ทำร้ายพระพุทธศาสนา

วันพฤหัสบดีที่ 9  กันยายน 2553 
ณ เมืองวิมเบอร์ดัน กรุงลอนดอน ( WIMBLEDON LONDON )
และ บริเวณถนนปากทางข้าวัดพุทธประทีป( COULONNE ROAD.WIMBLEDON LONDON )

4 กรกฎาคม 2553 ฮ่องกง 7 [84]

4 กรกฎาคม 2553 ฮ่องกง 7 [84]

เปิดเผยพระธรรมวินัยให้รุ่งเรือง

โดยกลุ่มอุบาสกอุบาสิกาผู้รักษาพระธรรมวินัย  ประเทศฮ่องกง

แจกเอกสารหยุด!ทำร้ายพระพุทธศาสนา เมื่อวันอาทิตย์ที่ 4 กรกฎาคม 2553 (ครั้งที่ 7) ณ เกาหล่งเส่ง(ประเทศฮ่องกง)

31 สิงหาคม และ 1,3,8,16,18 กันยายน 2554 UK [213]

31 สิงหาคม และ 1,3,8,16,18 กันยายน 2554 UK [213]

แจกเอกสารธรรมะ หยุด! ทำร้ายพระพุทธศาสนา

   “ ธรรมวินัยอันพระตถาคตเจ้าประกาศแล้วเปิดเผยไม่กำบังจึงรุ่งเรือง ๑”

(พระไตรปิฎก ฉบับมมร. เล่มที่ 10 / 465 / 16  :  เอกุตตริกะ หมวด 3  / ปกสีน้ำเงิน)

“ พระธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้ว ๑  เปิดเผยดี ปกปิดไม่ดี ”

( พระไตรปิฎก ฉบับมมร. เล่มที่ 34 / 567 / 7  :  ปฏิจฉันนสูตร / ปกสีน้ำเงิน)

วันที่ 31 เดือนสิงหาคม และวันที่ 1,3,8.16,18 เดือนกันยายน 2554

สถานที่แจกสื่อธรรมะ ณ เมือง Putney,charing Cross,Leicester Square,Hammersmith ใจกลางกรุงลอนดอน

และภาคตะวันตกของอังกฤษ ณ เมือง Newbury

18 พฤษภาคม 2553 ประเทศกาน่า [64]

18 พฤษภาคม 2553 ประเทศกาน่า [64]

แจ้งเรื่อง แจกเอกสารเผยแผ่สื่อธรรม หยุด! ทำร้ายพระพุทธศาสนา ที่ประเทศ กาน่า

วันที่ ๑๘ พ.ค.๒๕๕๓ ทีมงาน ๑ คน  โดยไปพบทูตการค้าไทย ณ. สถานทูตการค้าไทย ประเทศกาน่า

D-study.com

Follow Us

facebook FaceBook

Twitter

phone 0894453994

Rss RSS

E-mail Email