กำแพงเพชร

จังหวัดกำแพงเพชรมี 11 อำเภอ

 

 

 

 
ลำดับที่ อำเภอ ประชากร ทริปแจกสื่อรอบแรก ทริปแจกสื่อรอบสอง
1 เมืองกำแพงเพชร 212,663 [141] 24-25 ตุลาคม 2553 พิษณุโลก สุโขทัย [330] 2,28 ตุลาคม 2561 กำแพงเพชร
2 ไทรงาม 51,120 [141] 24-25 ตุลาคม 2553 พิษณุโลก สุโขทัย [330] 2,28 ตุลาคม 2561 กำแพงเพชร 
3 คลองลาน 63,308 [141] 24-25 ตุลาคม 2553 พิษณุโลก สุโขทัย [330] 2,28 ตุลาคม 2561 กำแพงเพชร 
4 ขาณุวรลักษบุรี 106,683 [141] 24-25 ตุลาคม 2553 พิษณุโลก สุโขทัย [330] 2,28 ตุลาคม 2561 กำแพงเพชร 
5 คลองขลุง 72,591 [141] 24-25 ตุลาคม 2553 พิษณุโลก สุโขทัย [330] 2,28 ตุลาคม 2561 กำแพงเพชร 
6 พรานกระต่าย 70,576 [141] 24-25 ตุลาคม 2553 พิษณุโลก สุโขทัย [330] 2,28 ตุลาคม 2561 กำแพงเพชร 
7 ลานกระบือ 42,831 [141] 24-25 ตุลาคม 2553 พิษณุโลก สุโขทัย [330] 2,28 ตุลาคม 2561 กำแพงเพชร 
8 ทรายทองวัฒนา 23,572 [141] 24-25 ตุลาคม 2553 พิษณุโลก สุโขทัย [330] 2,28 ตุลาคม 2561 กำแพงเพชร 
9 ปางศิลาทอง 30,490 [141] 24-25 ตุลาคม 2553 พิษณุโลก สุโขทัย [330] 2,28 ตุลาคม 2561 กำแพงเพชร 
10 บึงสามัคคี 26,262 [141] 24-25 ตุลาคม 2553 พิษณุโลก สุโขทัย [330] 2,28 ตุลาคม 2561 กำแพงเพชร 
11 โกสัมพีนคร 28,535 [173] 14-16 มกราคม 2554 ทริปปิดภาคเหนือ [330] 2,28 ตุลาคม 2561 กำแพงเพชร 
  รวมกำแพงเพชร 728,631    

 

แหล่งที่มาข้อมูลประชากร

http://stat.bora.dopa.go.th/stat/statnew/statTDD/views/showDistrictData.php?rcode=62&statType=1&year=56

 

ภาพและข้อมูลแผนที่จาก

https://th.wikipedia.org/wiki/จังหวัดกำแพงเพชร

D-study.com

Follow Us

facebook FaceBook

Twitter

phone 0894453994

Rss RSS

E-mail Email