พัทลุง

จังหวัดพัทลุงมี 11 อำเภอ

 

ตรัง

จังหวัดตรังมี 10 อำเภอ

สุราษฎร์ธานี

จังหวัดสุราษฎร์ธานีมี 19 อำเภอ

ปัตตานี

จังหวัดปัตตานีมี 12 อำเภอ

สงขลา

จังหวัดสงขลามี 16 อำเภอ

นราธิวาส

จังหวัดนราธิวาสมี 13 อำเภอ

นครศรีธรรมราช

จังหวัดนครศรีธรรมราชมี 23 อำเภอ

D-study.com

Follow Us

facebook FaceBook

Twitter

phone 0894453994

Rss RSS

E-mail Email