[59] 13 พฤษภาคม 2553 ตลาดอำเภอแม่สาย, ตลาดอำเภอเชียงแสน, ตลาดอำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

[59] 13 พฤษภาคม 2553

ตลาดอ.แม่สาย, ตลาดอ.เชียงแสน, ตลาดอ.แม่จัน  จ.เชียงราย

เปิดเผยพระธรรมวินัยให้รุ่งเรือง

โดยกลุ่มอุบาสก อุบาสิกา ผู้รักษาพระธรรมวินัย เขตพื้นที่ภาคเหนือ

แจกเอกสาร หยุด!ทำร้ายพระพุทธศาสนา

วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤษภาคม 2553    ตลาดอำเภอแม่สาย, ตลาดอำเภอเชียงแสน, ตลาดอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงราย 

          วันนี้ทีมงานฯ ได้เข้าไปแจกในตลาดของแต่ละอำเภอ โดย คุณประสิทธิ์ ขับรถเปิดเครื่องขยายเสียงวิ่งวนรอบตลาด  ในส่วนของทีมงานฯที่เดินแจก
ก็เดินเข้าไปในตลาด เพือแจกให้กับ พ่อค้า,แม่ค้า และคนทีมาซื้อของในตลาด กระแสการตอบรับจากผู้รับแจกดีมาก ค่ะ  ^-^  ได้เจอครอบครัวหนึ่งที่อ.แม่สาย 
กำลังเดินซื้อของในตลาด เมื่อได้ยินเสียงประกาศจากเครื่องขยายเสียงของทีมงานฯ และอ่านป้ายฯแล้ว เห็นด้วย จึงขอเอกสารฯไปประมาณ 50 ชุด เพื่อนำไปแจก
ในงานประชุม อบต. และ ที่ตลาด อ.แม่จัน ก็มีผู้รับแจกท่านหนึ่งมาขอเอกสารฯอีก 50 ชุด เพื่อนำไปแจกในงานประชุม กำนัน ,ผู้ใหญ่บ้าน ด้วยค่ะ  ^-^
              
/\ ยินดีในบุญกับพี่น้อย(กอบคำการพิมพ์), คุณพี่พิกุล มูตะ, คุณประสิทธิ์ บำรุง ที่เอื้อเฟื้อเอกสารแผ่นพับพร้อมเอกสารชี้แจงประกอบฯ
/\ ยินดีในบุญกับท่านพลตรีคำนึง และ คุณป้าสุภาพร สวัสดี ที่เอื้อเฟื้อที่พัก และ อาหาร
/\ ยินดีในบุญกับคุณพรหมพจน์ ศรีสุทธิ(ลุงตึ๋ง) และ คุณศุภวรรณ ไชยดวง(ป้าจี้) ที่เอื่้อเฟื้ออาหารกลางวัน 
/\ ยินดีในบุญกับคุณศศินาฏ  แสงแก้ว(พี่แอ๊ด) และ คุณเจตนิพัทธ์ เยาว์ธานี(คุณอู๊ด) ที่เอื้อเฟื้อ อาหารเย็น
/\ ยินดีในบุญกับคุณประสิทธิ์ บำรุง ที่เอื้อเฟื้อรถยนต์ติดป้ายหยุด!ทำร้ายพระพุทธศาสนาพร้อมด้วยเครื่องขยายเสียง
/\ ยินดีในบุญกับคุณลุงตึ๋ง-คุณป้าจี้, คุณเจตนิพัทธ์ เยาว์ธานี(คุณอู๊ด) , คุณพี่พิกุล  มูตะ ที่เอื้อเฟื้อยานพาหนะในการเดินทางค่ะ  ^-^

ภาพเหตุการณ์แจกเอกสารสื่อธรรม หยุด! ทำร้ายพระพุทธศาสนา ^-^

 รายละเอียดเพิ่มเติม

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.317675671671843.60238.315109618595115&type=3

 

You have no rights to post comments

D-study.com

Follow Us

facebook FaceBook

Twitter

phone 0894453994

Rss RSS

E-mail Email