24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 จังหวัดสระบุรี [264]

24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 จังหวัดสระบุรี [264]

ไปแจกสื่อที่จังหวัดสระบุรี จำนวนคน 45 คน ออกจาก ปั้มเอสโซ่ 06.30 น. รับคนที่ไอทีสแควร์ หลักสี่ 07.00 น.
เอกสารแจกสื่อทั้งหมด ประมาณ 10,000 แผ่น แจกไปทั้งหมด 8,700 แผ่น

เดินทางโดยรถบัส 1 คัน

 

3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 จังหวัดปทุมธานี [263]


 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 จังหวัดปทุมธานี [263]

263 วันที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ไปแจกสื่อที่ปทุมธานี จำนวนคน ๔๔ คน ออกจาก ปั้มเอสโซ่ ๐๗.๓๐ น.

เอกสารแจกสื่อทั้งหมด ประมาณ ๑๓,๐๐๐ แผ่น แจกไปทั้งหมด ๔,๕๐๐ แผ่น

28 กรกฎาคม พ.ศ.2556 จังหวัดนครสวรรค์ [259]

๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖ จ. นครสวรรค์ [๒๕๙]

วันที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ไปแจกสื่อที่นครสวรรค์
รถออกจากปั้มเอสโซ่ เวลา ๐๒.๔๕ น. จำนวนคน ๒๔ คน ไปรับคนที่ไอทีสแควร์ จำนวนคน ๒๐ คน รวมเป็น ๔๔ คน
เอกสารแจกสื่อทั้งหมด ประมาณ ๑๒,๐๐๐ แผ่น แจกไปทั้งหมด ๘,๔๐๐

22 กันยายน 2556 จังหวัดสมุทรสงคราม [262]

๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖ แจกสื่อสมุทรสงคราม[262]

 
วันที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ไปแจกสื่อที่สมุทรสงคราม จำนวนคน ๔๕ คน ออกจาก ปั้มเอสโซ่ ๐๗.๒๐ น. ถึงจังหวัด สมุทรสงคราม เอกสารแจกสื่อ
ทั้งหมด ประมาณ ๗,๖๐๐ แผ่น แจกไปทั้งหมด ๕,๒๐๐ แผ่น

30 มิถุนายน พ.ศ. 2556 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา [258]

๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ จ. พระนครศรีอยุธยา [258]

วันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ไปแจกสื่อที่อยุธยา รถออกจาก ปั้มเอสโซ่ เวลา ๐๖.๔๕ น.
จำนวนคน ที่ไปแจกสื่อ ๔๕ ท่าน
ออกจาก ไอทีสแควร์๐๗.๓๐ น. ถึงจังหวัดอยุธยา ๐๘.๕๐ น.
เอกสารแจกสื่อทั้งหมด ประมาณ ๑๓,๔๗๒ แผ่น แจกไปทั้งหมด ๑๓,๓๔๒

25 สิงหาคม พ.ศ. 2556 จังหวัดนนทบุรี [261]

๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ แจกสื่อนนทบุรี [261]

วันที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ไปแจกสื่อที่นนทบุรี จำนวนคน ๔๕ คน 
 
ออกจาก ไอทีสแคว ๐๘.๐๐ น. เอกสารแจกสื่อทั้งหมด ประมาณ ๑๒,๕๐๐ แผ่น แจกไปทั้งหมด ประมาณ ๗๐๐๐

9 มิถุนายน 2556 กาญจนบุรี [257]

9 มิถุนายน 2556 กาญจนบุรี [257]

กาญจนบุรีวันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน 2556 สมาชิก 30 ท่าน

เดินทางโดยรถบัส 1 คัน แจกสื่อได้ 9,400 ชุดโดยประมาณ

D-study.com

Follow Us

facebook FaceBook

Twitter

phone 0894453994

Rss RSS

E-mail Email