ภิกษุใดยินดีทองและเงินที่เขาเก็บไว้เพื่อตน มโนสมาจารของภิกษุนั้นชื่อว่า ไม่บริสุทธิ์

ข้อมูลจาก พระไตรปิฎกและอรรถกถาแปล ชุด ๙๑ เล่ม ฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัย

(พิมพ์ พ.ศ. ๒๕๒๕) (ปกสีน้ำเงิน) และ (พิมพ์ พ.ศ. ๒๕๔๖) (ปกสีแดง)

 

ภิกษุใดยินดีทองและเงินที่เขาเก็บไว้เพื่อตน

มโนสมาจารของภิกษุนั้นชื่อว่า ไม่บริสุทธิ์

 

 

เล่ม ๑๙ หน้า ๒๒๓-๒๒๔ (ปกสีน้ำเงิน) / หน้า ๒๒๖ (ปกสีแดง)

พระสุตตันตปิฎก มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์ เล่ม ๑ ภาค ๓

 

บางส่วนของ อรรถกถามหาอัสสปุรสูตร

 

ก็ภิกษุใดยินดีทองและเงินที่เขาเก็บไว้เพื่อตน

มโนสมาจารของภิกษุนั้นชื่อว่า ไม่บริสุทธิ์.

มโนสมาจาร

 

พระสุตตันตปิฎก มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์

เล่ม ๑ ภาค ๓ - หน้าที่ ๒๒๔ (พิมพ์ พ.ศ. ๒๕๒๕) (ปกสีน้ำเงิน)

 

แม้นี้ ก็ห้ามไว้แล้ว โดยเนื่องด้วยสิกขาบท

 

http://www.tripitaka91.com/19-223-22.html