เนื้อหาสำคัญ

ศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้า

จากพระไตรปิฎกเพิ่มเติมได้ที่

http://www.tripitaka91.com

 

เอกสารสื่อฯ

https://bit.ly/2SkQgjG

 

รวมเรื่องพระภิกษุ รับ ให้รับ

หรือยินดี ทอง-เงิน อันเขาเก็บไว้ให้ ต้องอาบัติ

และเรื่องที่เกี่ยวข้อง

https://bit.ly/2A8tRzi

https://1drv.ms/b/s!AndLB6Ed5-A-gbsNWJaa_PTjRst5_A

 

รวม คำถาม-คำตอบ

เรื่องพระรับเงิน-ทองและกิจกรรมแจกสื่อฯ

https://bit.ly/2CrwNbI

 

ข้อมูลจากพระไตรปิฎกฯ

ที่เกี่ยวข้องกับการแจกสื่อฯ

https://bit.ly/2PTho7q

 

ข้อธรรมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตของฆราวาส

https://www.d-study.com/index.php/th/mediagiveawayevent/00/960-secular

 

กิจกรรมแจกสื่อฯ ทั้งหมด

(เฉพาะที่บันทึกอย่างเป็นทางการ)

https://bit.ly/2R89g7T

 

ภาพรวมการแจกสื่อฯ ทั้งประเทศไทย

https://bit.ly/2SeAQhd

 

Facebook กิจกรรมแจกสื่อฯ

https://www.facebook.com/315109618595115

กิจกรรมแจกสื่อฯ ทั้งหมด (ทั้งในและต่างประเทศ)

กิจกรรมแจกสื่อฯ ทั้งหมด (ทั้งในและต่างประเทศ)

01 August 2019

กิจกรรมแจกสื่อฯ ทั้งหมด   ภาพรวมการแจกสื่อหยุดทำร้ายพระพุทธศาสนาทั้งประเทศไทย [364] 23 และ 27 มิถุนายน 2567 นครปฐม [363] 19 และ 23 พฤษภาคม 2567 สมุทรสาคร [362] 28 เมษายน 2567 และ 1 พฤษภาคม 2567 ศรีสะเกษ [361] 24-25 มีนาคม 2567 น่าน [360] 18 และ 26-29 กุมภาพันธ์ 2567...

ข่าวล่าสุด

[364] 23 และ 27 มิถุนายน 2567 นครปฐม

[364] 23 และ 27...

[364] 23 และ 27 มิถุนายน...

2024-07-07 22:34:00

มุกดาหาร

...

2014-09-01 14:56:00

ประกาศกิจกรรมแจกสื่อ

  • ไม่มีกระทู้แสดง

ความคิดเห็นล่าสุดในกิจกรรมต่าง ๆ

ข้อธรรมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตของฆราวาส

ข้อมูลจาก พระไตรปิฎกและอรรถกถาแปล ชุด ๙๑ เล่ม ฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัย

(พิมพ์ พ.ศ. ๒๕๒๕) (ปกสีน้ำเงิน)

 

[ข้อธรรมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตของฆราวาส]

 

 

สรณคมน์

บัดนี้ เพื่อความเป็นผู้ฉลาดในสรณคมน์เหล่านั้นจึงควรทราบวิธีนี้

คือ สรณะ การถึงสรณะ ผู้ถึงสรณะ ประเภทแห่งการถึงสรณะ

ผลแห่งการถึงสรณะ สังกิเลส (ความเศร้าหมอง) และเภทะ (ความหมดสภาพ)

(อรรถกถาภยเภรวสูตร)

เล่ม ๑๗ หน้า ๓๒๖ (ปกสีน้ำเงิน)

พระสุตตันตปิฎก มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์ เล่ม ๑ ภาค ๑

https://www.tripitaka91.com/17-326-12.html

 

" มนุษย์เป็นอันมาก ถูกภัยคุกคามแล้ว

ย่อมถึงภูเขา ป่า อาราม และรุกขเจดีย์ว่าเป็นที่พึ่ง;

สรณะนั่นแลไม่เกษม, สรณะนั่นไม่อุดม,

เพราะบุคคลอาศัยสรณะนั่น ย่อมไม่พ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้.

ส่วนบุคคลใดถึงพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่ง ย่อมเห็นอริยสัจ ๔

(คือ) ทุกข์ เหตุให้เกิดทุกข์ ความก้าวล่วงทุกข์ และมรรคมีองค์ ๘ อันประเสริฐ

ซึ่งยังสัตว์ให้ถึงความสงบแห่งทุกข์ ด้วยปัญญาชอบ;

สรณะนั่นแลของบุคคลนั้นเกษม, สรณะนั่นอุดม,

เพราะบุคคลอาศัยสรณะนั่น ย่อมพ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้. "

(เรื่องปุโรหิตชื่ออัคคิทัต)

เล่ม ๔๒ หน้า ๓๔๖ (ปกสีน้ำเงิน)

พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท เล่ม ๑ ภาค ๒ ตอน ๓

https://www.tripitaka91.com/42-346-13.html

 

ตีณิสรณาคมนิยเถราปทานที่ ๓ (๒๓)

ว่าด้วยผลแห่งการรับสรณะ ๓

เล่ม ๗๑ หน้า ๙๒ (ปกสีน้ำเงิน)

พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย อปทาน เล่ม ๘ ภาค ๒

https://www.tripitaka91.com/71-92-1.html

 

๘. สิงคาลกสูตร

เรื่อง สิงคาลกคฤหบดีบุตร - ว่าด้วยคิหิปฏิบัติ

เล่ม ๑๖ หน้า ๗๗ (ปกสีน้ำเงิน)

พระสุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค เล่ม ๓ ภาค ๒

https://www.tripitaka91.com/16-77-1.html

 

 ๔. ทีฆชาณุสูตร

เล่ม ๓๗ หน้า ๕๖๐ (ปกสีน้ำเงิน)

พระสุตตันตปิฎก อังคุตรนิกาย สัตตก-อัฏฐก-นวกนิบาต เล่ม ๔

https://www.tripitaka91.com/37-560-1.html

 

๕. ปัญจมปฏิปทาสูตร

เล่ม ๓๗ หน้า ๖๔๔ (ปกสีน้ำเงิน)

พระสุตตันตปิฎก อังคุตรนิกาย สัตตก-อัฏฐก-นวกนิบาต เล่ม ๔

https://www.tripitaka91.com/37-644-1.html

 

๖. ฉัฏฐปฏิปทาสูตร

เล่ม ๓๗ หน้า ๖๔๕ (ปกสีน้ำเงิน)

พระสุตตันตปิฎก อังคุตรนิกาย สัตตก-อัฏฐก-นวกนิบาต เล่ม ๔

https://www.tripitaka91.com/37-645-1.html

 

๑. อาทิยสูตร

ว่าด้วยหลักการใช้โภคทรัพย์ให้เป็นประโยชน์ ๕ อย่าง

เล่ม ๓๖ หน้า ๙๓ (ปกสีน้ำเงิน)

พระสุตตันตปิฎก อังคุตรนิกาย ปัญจก-ฉักกนิบาต เล่ม ๓

https://www.tripitaka91.com/36-93-2.html

 

๑. ปัตตกัมมสูตร

ว่าด้วยธรรม ๔ ประการ

เล่ม ๓๕ หน้า ๑๙๘ (ปกสีน้ำเงิน)

พระสุตตันตปิฎก อังคุตรนิกาย จตุกนิบาต เล่ม ๒

https://www.tripitaka91.com/35-198-2.html

 

๒. อันนนาถสูตร

ว่าด้วยสุข ๔ ประการ

เล่ม ๓๕ หน้า ๒๐๕ (ปกสีน้ำเงิน)

พระสุตตันตปิฎก อังคุตรนิกาย จตุกนิบาต เล่ม ๒

https://www.tripitaka91.com/35-205-14.html

 

๑๐. วิปัตติสัมภวสูตร

เล่ม ๓๗ หน้า ๘๓ (ปกสีน้ำเงิน)

พระสุตตันตปิฎก อังคุตรนิกาย สัตตก-อัฏฐก-นวกนิบาต เล่ม ๔

https://www.tripitaka91.com/37-83-1.html

 

๑. กามโภคีสูตร

ว่าด้วยกามโภคีบุคคล ๑๐ จำพวก

เล่ม ๓๘ หน้า ๒๙๐ (ปกสีน้ำเงิน)

พระสุตตันตปิฎก อังคุตรนิกาย ทสก-เอกาทสกนิบาต เล่ม ๕

https://www.tripitaka91.com/38-290-2.html

 

๕. จัณฑาลสูตร

ว่าด้วยธรรมสำหรับอุบาสกดีและอุบาสกชั่ว

เล่ม ๓๖ หน้า ๓๗๓ (ปกสีน้ำเงิน)

พระสุตตันตปิฎก อังคุตรนิกาย ปัญจก-ฉักกนิบาต เล่ม ๓

https://www.tripitaka91.com/36-373-1.html

 

๗. วณิชชสูตร

ว่าด้วยการค้าขายที่อุบาสกไม่ควรประกอบ

เล่ม ๓๖ หน้า ๓๗๖ (ปกสีน้ำเงิน)

พระสุตตันตปิฎก อังคุตรนิกาย ปัญจก-ฉักกนิบาต เล่ม ๓

https://www.tripitaka91.com/36-376-13.html

 

๙. หานิสูตร

เล่ม ๓๗ หน้า ๘๐ (ปกสีน้ำเงิน)

พระสุตตันตปิฎก อังคุตรนิกาย สัตตก-อัฏฐก-นวกนิบาต เล่ม ๔

https://www.tripitaka91.com/37-80-1.html

 

๑. สารัชชสูตร

ว่าด้วยธรรมทำให้อุบาสกแกล้วกล้าและไม่แกล้วกล้า

เล่ม ๓๖ หน้า ๓๖๘ (ปกสีน้ำเงิน)

พระสุตตันตปิฎก อังคุตรนิกาย ปัญจก-ฉักกนิบาต เล่ม ๓

https://www.tripitaka91.com/36-368-2.html

 

อุบาสกคือใคร ? เพราะเหตุไร จึงเรียกว่า อุบาสก ?

อุบาสกนั้นมีศีลเป็นอย่างไร ? มีอาชีพเป็นอย่างไร ?

มีวิบัติเป็นอย่างไร ? มีสมบัติเป็นอย่างไร ?

(อรรถกถาภยเภรวสูตร)

เล่ม ๑๗ หน้า ๓๓๔ (ปกสีน้ำเงิน)

พระสุตตันตปิฎก มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์ เล่ม ๑ ภาค ๑

https://www.tripitaka91.com/17-334-20.html

 

องค์ประกอบที่ทำให้ละเมิดศีล ๕

(พรรณนาสิกขาบท ๑๐)

เล่ม ๓๙ หน้า ๓๖ (ปกสีน้ำเงิน)

พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย ขุททกปาฐะ เล่ม ๑ ภาค ๑

https://www.tripitaka91.com/39-36-4.html

 

อานิสงส์ของศีล ๕

(อรรถกถาปุตตสูตร)

เล่ม ๔๕ หน้า ๔๕๖ (ปกสีน้ำเงิน)

พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย อิติวุตตก เล่ม ๑ ภาค ๔

https://www.tripitaka91.com/45-456-9.html

 

อานิสงส์ ๕ ประการของศีลสัมปทา

(มหาปรินิพพานสูตร)

เล่ม ๑๓ หน้า ๒๕๔ (ปกสีน้ำเงิน)

พระสุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย มหาวรรค เล่ม ๒ ภาค ๑

https://www.tripitaka91.com/13-254-9.html

 

ปัญจสีลสมาทานิยเถราปทานที่ ๔ (๒๔)

ว่าด้วยผลแห่งการรักษาเบญจศีล

เล่ม ๗๑ หน้า ๙๗ (ปกสีน้ำเงิน)

พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย อปทาน เล่ม ๘ ภาค ๒

https://www.tripitaka91.com/71-97-1.html

 

๓. สีลสูตร

ว่าด้วยโทษของความทุศีลและคุณของศีล

เล่ม ๓๖ หน้า ๔๖๓ (ปกสีน้ำเงิน)

พระสุตตันตปิฎก อังคุตรนิกาย ปัญจก-ฉักกนิบาต เล่ม ๓

https://www.tripitaka91.com/36-463-1.html

 

ความแตกต่างในโทษของการประพฤติผิด ศีล ๕

(อรรถกถาสิกขาปทวิภังค์)

เล่ม ๗๘ หน้า ๕๐๘ (ปกสีน้ำเงิน)

พระอภิธรรมปิฎก วิภังค์ เล่ม ๒ ภาค ๒

https://www.tripitaka91.com/78-508-1.html

 

ผลอย่างเบาที่สุดของมนุษย์ผู้ผิด ศีล ๕

(สัพพลหุสสูตร)

เล่ม ๓๗ หน้า ๔๙๕ (ปกสีน้ำเงิน)

พระสุตตันตปิฎก อังคุตรนิกาย สัตตก-อัฏฐก-นวกนิบาต เล่ม ๔

https://www.tripitaka91.com/37-495-1.html

 

๕. จูฬกัมมวิภังคสูตร

ว่าด้วยกฏแห่งกรรม

เล่ม ๒๓ หน้า ๒๕๑ (ปกสีน้ำเงิน)

พระสุตตันตปิฎก มัชฌิมนิกาย อุปริปัณณาสก์ เล่ม ๓ ภาค ๒

https://www.tripitaka91.com/23-251-1.html

 

๒. ภุมภชาดก

ว่าด้วยโทษของสุรา

เล่ม ๖๑ หน้า ๓๑๙ (ปกสีน้ำเงิน)

พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย ชาดก เล่ม ๓ ภาค ๗

https://www.tripitaka91.com/61-319-1.html

 

๑๐. ภริยาสูตร

เล่ม ๓๗ หน้า ๑๙๗ (ปกสีน้ำเงิน)

พระสุตตันตปิฎก อังคุตรนิกาย สัตตก-อัฏฐก-นวกนิบาต เล่ม ๔

https://www.tripitaka91.com/37-197-1.html

 

๓. อุคคหสูตร

ว่าด้วยหน้าที่ของภรรยาที่ดี

เล่ม ๓๖ หน้า ๗๒ (ปกสีน้ำเงิน)

พระสุตตันตปิฎก อังคุตรนิกาย ปัญจก-ฉักกนิบาต เล่ม ๓

https://www.tripitaka91.com/36-72-13.html

 

๑๐. สุจจชชาดก

ว่าด้วยภรรยาที่ดี

เล่ม ๕๘ หน้า ๕๑๒ (ปกสีน้ำเงิน)

พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย ชาดก เล่ม ๓ ภาค ๔

https://www.tripitaka91.com/58-512-1.html

 

๓. ปฐมสังวาสสูตร

ว่าด้วยความอยู่ร่วมเป็นสามีภรรยา ๔

เล่ม ๓๕ หน้า ๑๘๔ (ปกสีน้ำเงิน)

พระสุตตันตปิฎก อังคุตรนิกาย จตุกนิบาต เล่ม ๒

https://www.tripitaka91.com/35-184-1.html

 

๗. มัลลิกสูตร

ตรัสเหตุที่ทำให้มาตุคามมีรูปงาม - ทราม

เล่ม ๓๕ หน้า ๕๐๖ (ปกสีน้ำเงิน)

พระสุตตันตปิฎก อังคุตรนิกาย จตุกนิบาต เล่ม ๒

https://www.tripitaka91.com/35-506-1.html

 

โทษของการเป็นชู้กับภรรยาผู้อื่น

(กูปนิมุคคสูตร)

เล่ม ๒๖ หน้า ๗๑๖ (ปกสีน้ำเงิน)

พระสุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย นิทานวรรค เล่ม ๒

https://www.tripitaka91.com/26-716-2.html

 

โทษของหญิงผู้ประพฤตินอกใจสามี

(นิจฉวิตถีสูตร)

เล่ม ๒๖ หน้า ๗๑๘ (ปกสีน้ำเงิน)

พระสุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย นิทานวรรค เล่ม ๒

https://www.tripitaka91.com/26-718-1.html

 

โทษของการคบชู้

(มหานารทกัสสปชาดก)

เล่ม ๖๔ หน้า ๒๑๘ (ปกสีน้ำเงิน)

พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย ชาดก เล่ม ๔ ภาค ๓

https://www.tripitaka91.com/64-218-3.html

D-study.com

ช่องทางการติดต่อ

facebook FaceBook

phone 0894453994