มอบเงินทองไว้ในมือกัปปิยการก

ข้อมูลจาก พระไตรปิฎกและอรรถกถาแปล ชุด ๙๑ เล่ม ฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัย

(พิมพ์ พ.ศ. ๒๕๒๕) (ปกสีน้ำเงิน) และ (พิมพ์ พ.ศ. ๒๕๔๖) (ปกสีแดง)

 

มอบเงินทองไว้ในมือกัปปิยการก

 

เล่ม ๗ หน้า ๑๔๙ (ปกสีน้ำเงิน) / หน้า ๑๔๐-๑๔๑ (ปกสีแดง)

พระวินัยปิฎก มหาวรรค เล่ม ๕ ภาค ๒

 

บางส่วนของ เภสัชชขันธกะ

 

          มีอยู่ ภิกษุทั้งหลาย

ชาวบ้านที่มีศรัทธาเลื่อมใส

เขามอบเงินทองไว้ในมือกัปปิยการกสั่งว่า

สิ่งใดควรแก่พระผู้เป็นเจ้า

ขอท่านจงถวายสิ่งนั้นด้วยกัปปิยภัณฑ์นี้.

          ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย

เราอนุญาตให้ยินดีของอันเป็นกัปปิยะจากกัปปิยภัณฑ์นั้นได้

แต่เรามิได้กล่าวว่า

พึงยินดี พึงแสวงหาทองและเงินโดยปริยายไร ๆ เลย.

 

http://www.tripitaka91.com/7-149-3.html

D-study.com

ช่องทางการติดต่อ

facebook FaceBook

phone 0894453994