พระธรรมวินัยที่ตถาคต ประกาศแล้ว เปิดเผยดี ปกปิดไม่ดี

ข้อมูลจาก พระไตรปิฎกและอรรถกถาแปล ชุด ๙๑ เล่ม ฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัย

(พิมพ์ พ.ศ. ๒๕๒๕) (ปกสีน้ำเงิน) และ (พิมพ์ พ.ศ. ๒๕๔๖) (ปกสีแดง)

 

พระธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้ว เปิดเผยดี ปกปิดไม่ดี

 

เล่ม ๓๔ หน้า ๕๖๗ (ปกสีน้ำเงิน) / หน้า ๕๘๙-๕๙๐ (ปกสีแดง)

พระสุตตันตปิฎก อังคุตรนิกาย ติกนิบาต เล่ม ๑ ภาค ๓

 

๙. ปฏิจฉันนสูตร 

ว่าด้วยสิ่งที่ปิดดีเปิดไม่ดี ๓ อย่าง

 

          [๕๗๑] ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย

องค์ ๓ อย่างนี้ปกปิดดี เปิดเผยไม่ดี

ของ ๓ อย่างคืออะไร คือ

มาตุคาม ๑ 

มนต์ของพราหมณ์ ๑

ความเห็นผิด ๑

นี้แล ภิกษุทั้งหลาย ของ ๓ อย่าง 

ปกปิดดี เปิดเผยไม่ดี

          ของ ๓ อย่างนี้เปิดเผยดี ปกปิดไม่ดี 

ของ ๓ อย่าง คืออะไร คือ

จันทรมณฑล (ดวงจันทร์) ๑ 

สุริยมณฑล (ดวงอาทิตย์) ๑

พระธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้ว ๑

นี้แล ภิกษุทั้งหลาย ของ ๓ อย่าง

เปิดเผยดี ปกปิดไม่ดี

 

จบปฏิจฉันนสูตรที่  ๙ 

 

อรรถกถาปฏิจฉันนสูตร

 

          พึงทราบวินิจฉัยในปฏิจฉันนสูตรที่ ๙ ดังต่อไปนี้ :-

          บทว่า  วหนฺติ  แปลว่า ย่อมนำไป.

บทว่า  ปฏิจฺฉนฺโน  วหติ  ความว่า

ปกปิดแล้วจึงออกไป.

ในบทว่า  วิเฏ   วิโรจติ

พึงทราบข้อที่จะต้องเปิดเผย โดย ๔ อย่างคือ

เปิดเผยโดยส่วนเดียว ๑

เปิดเผยโดยส่วนสอง ๑

เปิดเผยโดยส่วนตัว ๑

เปิดเผยโดยทั่วไป ๑.

ในบรรดาสิ่งที่จะต้องเปิดเผย ๔ อย่างนั้น

สิกขาบทที่ไม่ทั่วไป (แก่ภิกษุและภิกษุณี)

ชื่อว่าเปิดเผยโดยส่วนเดียว.

สิกขาบทที่ทั่วไป (แก่อุภโตสงฆ์)

ชื่อว่าเปิดเผยโดยสองส่วน.

คุณธรรมที่ได้บรรลุแล้ว

ชื่อว่าเปิดเผยเฉพาะตน.

(ส่วน) พระพุทธพจน์ คือ พระไตรปิฎก

ชื่อว่า สิ่งที่เปิดเผยโดยทั่วไป.

 

จบอรรถกถาปฏิจฉันนสูตรที่  ๙

 

http://www.tripitaka91.com/34-567-1.html

D-study.com

ช่องทางการติดต่อ

facebook FaceBook

phone 0894453994