ธรรมวินัยอันพระตถาคตเจ้า ประกาศแล้วเปิดเผยไม่กำบังจึงรุ่งเรือง

ข้อมูลจาก พระไตรปิฎกและอรรถกถาแปล ชุด ๙๑ เล่ม ฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัย

(พิมพ์ พ.ศ. ๒๕๒๕) (ปกสีน้ำเงิน) และ (พิมพ์ พ.ศ. ๒๕๔๖) (ปกสีแดง)

 

ธรรมวินัยอันพระตถาคตเจ้าประกาศแล้วเปิดเผยไม่กำบังจึงรุ่งเรือง 

 

เล่ม ๑๐ หน้า ๔๖๕ (ปกสีน้ำเงิน) / หน้า ๔๒๓ (ปกสีแดง)

พระวินัยปิฎก ปริวาร เล่ม ๘

 

ว่าด้วยการปิดเป็นต้น 

 

          [๙๕๗] การปิดมี ๓ คือ

ปิดวัตถุ ไม่ปิดอาบัติ ๑

ปิดอาบัติ ไม่ปิดวัตถุ ๑

ปิดทั้งวัตถุและอาบัติ ๑

          เครื่องปกปิดมี ๓ คือ

เครื่องปกปิด คือ เรือนไฟ ๑

เครื่องปกปิด คือ น้ำ ๑

เครื่องปกปิด คือ ผ้า ๑

          สิ่งที่กำบังไม่เปิดเผยนำไปมี ๓ คือ

มาตุคาม กำบังไม่เปิดเผยนำไป ๑

มนต์ของพวกพราหมณ์กำบังไม่เปิดเผยนำไป ๑

มิจฉาทิฏฐิกำบังไม่เปิดเผยนำไป ๑

          สิ่งที่เปิดเผยไม่กำบังจึงรุ่งเรืองมี ๓ คือ

ดวงจันทร์ เปิดเผยไม่กำบังจึงรุ่งเรือง ๑

ดวงอาทิตย์ เปิดเผยไม่กำบังจึงรุ่งเรือง ๑

ธรรมวินัยอันพระตถาคตเจ้าประกาศแล้ว

เปิดเผยไม่กำบังจึงรุ่งเรือง ๑

 

http://www.tripitaka91.com/10-465-7.html

D-study.com

ช่องทางการติดต่อ

facebook FaceBook

phone 0894453994