ผู้ที่ชักชวนให้ปฏิบัติ ตามธรรมที่พระพุทธเจ้าแสดงไว้ประสบบุญเป็นอันมาก

ข้อมูลจาก พระไตรปิฎกและอรรถกถาแปล ชุด ๙๑ เล่ม ฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัย

(พิมพ์ พ.ศ. ๒๕๒๕) (ปกสีน้ำเงิน) และ (พิมพ์ พ.ศ. ๒๕๔๖) (ปกสีแดง)

 

ผู้ที่ชักชวนให้ปฏิบัติตามธรรมที่พระพุทธเจ้าแสดงไว้

ประสบบุญเป็นอันมาก

 

ดูก่อนจุนทะ ผู้ใดแลพึงกล่าวกะสาวกเห็นปานนั้นอย่างนี้ว่า 

ท่านจงปฏิบัติธรรมที่ศาสดาของท่านแสดงไว้แล้ว

บัญญัติไว้แล้วเถิด.

ผู้ที่ชักชวน 

ผู้ที่ถูกชักชวน

ผู้ที่ถูกชักชวนแล้วย่อมปฏิบัติเพื่อความเป็นอย่างนั้น

คนทั้งหมดนั้นจะประสบบุญเป็นอันมาก.

ข้อนั้นเพราะเหตุไร.

ดูก่อนจุนทะ 

เพราะว่าข้อนี้มีอยู่ในธรรมวินัยที่พระศาสดากล่าวไว้ดีแล้ว

ประกาศไว้ดีแล้ว

เป็นธรรมที่จะนำผู้ปฏิบัติให้ออกไปจากทุกข์ได้

เป็นไปเพื่อความสงบ

เป็นธรรมที่ท่านผู้เป็นสัมมาสัมพุทธะประกาศไว้อย่างนี้แล.

 

เล่ม ๑๕ หน้า ๒๖๓-๒๖๔ (ปกสีน้ำเงิน) / หน้า ๒๕๗ (ปกสีแดง)

พระสุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค เล่ม ๓ ภาค ๑

 

บางส่วนของ ๖. ปาสาทิกสูตร 

เรื่องนิคัณฐนาฏบุตรถึงแก่กรรม

 

          [๙๘] ดูก่อนจุนทะ

อนึ่ง ศาสดาในโลกนี้เป็นสัมมาสัมพุทธะ

และธรรมก็เป็นธรรมอันศาสดานั้นกล่าวไว้ดีแล้ว

ประกาศไว้ดีแล้ว เป็นธรรมที่จะนำผู้ปฏิบัติ

ให้ออกไปจากทุกข์ได้เป็นไปเพื่อความสงบ

เป็นธรรมที่ท่านผู้เป็นสัมมาสัมพุทธะประกาศไว้

แต่สาวกไม่เป็นผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมในธรรมนั้นอยู่ 

ไม่เป็นผู้ปฏิบัติชอบ ไม่เป็นผู้ประพฤติตามธรรม

และย่อมประพฤติหลีกเลี่ยงจากธรรมนั้น

สาวกนั้นควรจะกล่าวอย่างนี้ว่า

ดูก่อนผู้มีอายุ ไม่เป็นลาภของท่าน

ท่านได้ไม่ดีแล้วด้วยว่าศาสดาของท่าน เป็นสัมมาสัมพุทธะ

และธรรมก็เป็นธรรมที่ศาสดานั้นกล่าวไว้ดีแล้ว ประกาศไว้ดีแล้ว

เป็นธรรมที่จะนำผู้ปฏิบัติให้ออกไปจากทุกข์ได้

เป็นไปเพื่อความสงบ เป็นธรรมที่ท่านผู้เป็นสัมมาสัมพุทธะประกาศไว้

แต่ว่าตัวท่านไม่

 

พระสุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค

เล่ม ๓ ภาค ๑ - หน้าที่ ๒๖๔ (พิมพ์ พ.ศ. ๒๕๒๕) (ปกสีน้ำเงิน)

 

เป็นผู้ปฏิบัติธรรม สมควรแก่ธรรมในธรรมนั้นอยู่

ไม่เป็นผู้ปฏิบัติชอบ ไม่เป็นผู้ประพฤติตามธรรม

และย่อมประพฤติหลีกเลี่ยงจากธรรมนั้น.

ด้วยเหตุดังนี้แล ดูก่อนจุนทะ 

แม้ศาสดาก็ควรได้รับการสรรเสริญในธรรมนั้น

แม้ธรรมก็ควรได้รับการสรรเสริญ

แต่ว่า สาวกควรได้รับการติเตียนในธรรมนั้นอย่างนี้.

ดูก่อนจุนทะ ผู้ใดแลพึงกล่าวกะสาวกเห็นปานนั้นอย่างนี้ว่า 

ท่านจงปฏิบัติธรรมที่ศาสดาของท่านแสดงไว้แล้ว

บัญญัติไว้แล้วเถิด.

ผู้ที่ชักชวน 

ผู้ที่ถูกชักชวน

ผู้ที่ถูกชักชวนแล้วย่อมปฏิบัติเพื่อความเป็นอย่างนั้น

คนทั้งหมดนั้นจะประสบบุญเป็นอันมาก.

ข้อนั้นเพราะเหตุไร.

ดูก่อนจุนทะ 

เพราะว่าข้อนี้มีอยู่ในธรรมวินัยที่พระศาสดากล่าวไว้ดีแล้ว

ประกาศไว้ดีแล้ว เป็นธรรมที่จะนำผู้ปฏิบัติให้ออกไปจากทุกข์ได้

เป็นไปเพื่อความสงบ เป็นธรรมที่ท่านผู้เป็นสัมมาสัมพุทธะประกาศไว้อย่างนี้แล.

 

http://www.tripitaka91.com/15-263-12.html

D-study.com

ช่องทางการติดต่อ

facebook FaceBook

phone 0894453994