บุคคลปฏิบัติทั้งเพื่อประโยชน์ตน ทั้งเพื่อประโยชน์ผู้อื่น

ข้อมูลจาก พระไตรปิฎกและอรรถกถาแปล ชุด ๙๑ เล่ม ฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัย

(พิมพ์ พ.ศ. ๒๕๒๕) (ปกสีน้ำเงิน) และ (พิมพ์ พ.ศ. ๒๕๔๖) (ปกสีแดง)

 

บุคคลปฏิบัติทั้งเพื่อประโยชน์ตน ทั้งเพื่อประโยชน์ผู้อื่น

 

เล่ม ๓๕ หน้า ๒๗๖-๒๗๗ (ปกสีน้ำเงิน) / หน้า ๒๘๕-๒๘๖ (ปกสีแดง)

พระสุตตันตปิฎก อังคุตรนิกาย จตุกนิบาต เล่ม ๒

 

๙. สิกขาสูตร

ว่าด้วยบุคคล ๔ จำพวกที่ ๘

 

          [๙๙] ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย

บุคคล ๔ จำพวกนี้ ฯลฯ คือ

บุคคลปฏิบัติเพื่อประโยชน์ตน ไม่ปฏิบัติเพื่อประโยชน์ผู้อื่นจำพวก ๑

บุคคลปฏิบัติเพื่อประโยชน์ผู้อื่น ไม่ปฏิบัติเพื่อประโยชน์ตนจำพวก ๑

บุคคลไม่ปฏิบัติทั้งเพื่อประโยชน์ตน ทั้งเพื่อประโยชน์ผู้อื่นจำพวก ๑

บุคคลปฏิบัติทั้งเพื่อประโยชน์ตน ทั้งเพื่อประโยชน์ผู้อื่นจำพวก ๑

          ก็บุคคลปฏิบัติเพื่อประโยชน์ตน ไม่ปฏิบัติเพื่อประโยชน์ผู้อื่น

เป็นอย่างไร ?

บุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ละเว้นจากปาณาติบาตด้วยตนเอง

แต่ไม่ชักชวนผู้อื่น เพื่อละเว้นจากปาณาติบาต

เป็นผู้ละเว้นจากอทินนาทาน กาเมสุมิจฉาจาร มุสาวาท

สุราเมรยมัชชปมาทัฏฐานด้วยตนเอง

แต่ไม่ชักชวนผู้อื่นเพื่อละเว้นจากอทินนาทาน กาเมสุมิจฉาจาร

มุสาวาท สุราเมรยมัชชปมาทัฏฐาน อย่างนี้แล

บุคคลปฏิบัติเพื่อประโยชน์ตน แต่ไม่ปฏิบัติเพื่อประโยชน์ผู้อื่น

 

พระสุตตันตปิฎก อังคุตรนิกาย จตุกนิบาต เล่ม ๒ - หน้าที่ ๒๗๗ (พิมพ์ พ.ศ. ๒๕๒๕) (ปกสีน้ำเงิน)

 

          บุคคลปฏิบัติเพื่อประโยชน์ผู้อื่น แต่ไม่ปฏิบัติเพื่อประโยชน์ตน

เป็นอย่างไร ?

บุคคลบางคนในโลกนี้ ตนเองไม่ละเว้นจากปาณาติบาต ฯลฯ

สุราเมรยมัชชปมาทัฏฐาน

แต่ชักชวนผู้อื่นเพื่อละเว้น จากปาณาติบาต ฯลฯ

สุราเมรยมัชชปมาทัฏฐาน อย่างนี้แล

บุคคลปฏิบัติเพราะโยชน์ผู้อื่น แต่ไม่ปฏิบัติเพื่อประโยชน์ตน

          บุคคลไม่ปฏิบัติทั้งเพื่อประโยชน์ตน ทั้งเพื่อประโยชน์ผู้อื่น

เป็นอย่างไร ?

บุคคลบางคนในโลกนี้ ตนเองก็ไม่ละเว้นจากปาณาติบาติ ฯลฯ

สุราเมรยมัชชปมาทัฏฐาน

ทั้งไม่ชักชวนผู้อื่นเพื่อละเว้น จากปาณาติบาต ฯลฯ

สุราเมรยมัชชปมาทัฏฐาน อย่างนี้แล

บุคคลไม่ปฏิบัติทั้งเพื่อประโยชน์ตน ทั้งเพื่อประโยชน์ผู้อื่น

          บุคคลปฏิบัติทั้งเพื่อประโยชน์ตนทั้งเพื่อประโยชน์ผู้อื่น

เป็นอย่างไร ?

บุคคลบางคนในโลกนี้ทั้งเว้นจากปาณาติบาต ฯลฯ

สุราเมรยมัชชปมาทัฏฐานด้วยตนเอง

ทั้งชักชวนผู้อื่นเพื่อละเว้นจากปาณาติบาต ฯลฯ

สุราเมรยมัชชปมาทัฏฐาน อย่างนี้แล

บุคคลปฏิบัติทั้งเพื่อประโยชน์ตน ทั้งเพื่อประโยชน์ผู้อื่น

          ภิกษุทั้งหลาย นี้แล บุคคล ๔ จำพวก มีปรากฏอยู่ ในโลก.

 

จบสิกขาสูตรที่  ๙

 

http://www.tripitaka91.com/35-276-8.html

D-study.com

ช่องทางการติดต่อ

facebook FaceBook

phone 0894453994