การแจกจ่ายธรรมเป็นเลิศ

ข้อมูลจาก พระไตรปิฎกและอรรถกถาแปล ชุด ๙๑ เล่ม ฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัย

(พิมพ์ พ.ศ. ๒๕๒๕) (ปกสีน้ำเงิน) และ (พิมพ์ พ.ศ. ๒๕๔๖) (ปกสีแดง)

 

การแจกจ่ายธรรมเป็นเลิศ

 

เล่ม ๔๕ หน้า ๖๓๔-๖๓๕ (ปกสีน้ำเงิน) / หน้า ๖๑๐-๖๑๑ (ปกสีแดง)

พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย อิติวุตตก เล่ม ๑ ภาค ๔

 

๑. พราหมณสูตร 

ว่าด้วยการให้ทาน  ๒ อย่าง

 

          [๒๘๐] จริงอยู่ พระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแล้ว

พระสูตรนี้ พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นพระอรหันต์ตรัสแล้ว

เพราะเหตุนั้น ข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วว่า

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย

เราตถาคตเป็นพราหมณ์ผู้ควรด้วยการขอ

มีมืออันล้างแล้วทุกเมื่อ

ทรงไว้ซึ่งร่างกายอันมีในที่สุด เป็นหมอผ่าตัดกิเลส

เธอทั้งหลายเป็นบุตรผู้เนื่องในอกเรา

เกิดแต่ปาก เกิดแต่ธรรม อันธรรมนิรมิตแล้ว

เป็นทายาทแห่งธรรม ไม่เป็นทายาทแห่งอามิส

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย

ทาน ๒ อย่างนี้ คือ

อามิสทาน ๑

ธรรมทาน ๑

บรรดาทาน ๒ อย่างนี้

ธรรมทานเป็นเลิศ

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย

การแจกจ่าย ๒ อย่างนี้ คือ

การแจกจ่ายอามิส ๑

การแจกจ่ายธรรม ๑

บรรดาการแจกจ่าย ๒ อย่างนี้

การแจกจ่ายธรรมเป็นเลิศ

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย

การอนุเคราะห์ ๒ อย่างนี้ คือ

การอนุเคราะห์ด้วยอามิส ๑

การอนุเคราะห์ด้วยธรรม ๑

บรรดาการอนุเคราะห์ ๒ อย่างนี้

การอนุเคราะห์ด้วยธรรมเป็นเลิศ

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย

การบูชา ๒ อย่างนี้ คือ

การบูชาด้วยอามิส ๑

การบูชาด้วยธรรม ๑

บรรดาการบูชา ๒ อย่างนี้

การบูชาด้วยธรรมเป็นเลิศ.

          พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสเนื้อความนี้แล้ว ในพระสูตรนั้น

พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสคาถาประพันธ์ดังนี้ว่า

 

พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย อิติวุตตก เล่ม ๑ ภาค ๔ - หน้าที่ ๖๓๕ (พิมพ์ พ.ศ. ๒๕๒๕) (ปกสีน้ำเงิน)

 

                    สัตว์ทั้งหลายย่อมนอบน้อมพระตถาคต 

          ผู้ได้บูชาธรรม

          ผู้ไม่มีความตระหนี่

          ผู้มีปกติอนุเคราะห์สัตว์ทุกหมู่เหล่า

          ผู้ประเสริฐสุดในเทวดาและมนุษย์

          ผู้ถึงฝั่งแห่งภพเช่นนั้น.

          เนื้อความแม้นี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแล้ว

เพราะเหตุนั้น ข้าพเจ้าได้สดับมาแล้ว ฉะนี้แล.

 

จบพราหมณสูตรที่ ๑

 

http://www.tripitaka91.com/45-634-2.html

D-study.com

ช่องทางการติดต่อ

facebook FaceBook

phone 0894453994