สมุฏฐานของอาบัตินิสสัคคิยปาจิตตีย์

ข้อมูลจาก พระไตรปิฎกและอรรถกถาแปล ชุด ๙๑ เล่ม ฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัย

(พิมพ์ พ.ศ. ๒๕๒๕) (ปกสีน้ำเงิน) และ (พิมพ์ พ.ศ. ๒๕๔๖) (ปกสีแดง)

 

สมุฏฐานของอาบัตินิสสัคคิยปาจิตตีย์

 

เล่ม ๑๐ หน้า ๘๘๘ (ปกสีน้ำเงิน) / หน้า ๘๑๓ (ปกสีแดง)

พระวินัยปิฎก ปริวาร เล่ม ๘

 

นิสสัคคิยปาจิตตีย์ ๓๐

 

          [๑,๒๓๗] ถามว่า นิสสัคคิยปาจิตตีย์ ๓๐ เกิดด้วยสมุฏฐานเท่าไร

          ตอบว่า นิสสัคคิยปาจิตตีย์ ๓๐ เกิดด้วยสมุฏฐาน ๖ คือ

บางทีเกิดแต่กาย มิใช่วาจา มิใช่จิต ๑

บางทีเกิดแต่วาจา มิใช่กาย มิใช่จิต ๑

บางทีเกิดแต่กายกับวาจา มิใช่จิต ๑

บางทีเกิดแต่กายกับจิต มิใช่วาจา ๑

บางทีเกิดแต่วาจากับจิต มิใช่กาย ๑

บางทีเกิดแต่กาย วาจา และจิต ๑.

 

http://www.tripitaka91.com/10-888-1.html

D-study.com

ช่องทางการติดต่อ

facebook FaceBook

phone 0894453994