ตระกูลประมาณ ๕๐๐ ที่ฝักใฝ่กับพระเทวทัตยึดมั่นในลัทธิของพระเทวทัตนั้น พร้อมด้วยพวกก็ไปเกิดในนรก

ข้อมูลจาก พระไตรปิฎกและอรรถกถาแปล ชุด ๙๑ เล่ม ฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัย

(พิมพ์ พ.ศ. ๒๕๒๕) (ปกสีน้ำเงิน) และ (พิมพ์ พ.ศ. ๒๕๔๖) (ปกสีแดง)

  

“ตระกูลประมาณ ๕๐๐ ที่ฝักใฝ่กับพระเทวทัต

ยึดมั่นในลัทธิของพระเทวทัตนั้น

พร้อมด้วยพวกก็ไปเกิดในนรก”

 

เล่ม ๔๕ หน้า ๑๒๘ (ปกสีน้ำเงิน) / หน้า ๑๒๔-๑๒๕ (ปกสีแดง)

พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย อิติวุตตก เล่ม ๑ ภาค ๔

 

บางส่วนของ อรรถกถาเภทสูตร

 

พระเทวทัตนั้นเสื่อมจากลาภและสักการะ

ประสงค์จะดำรงชีวิตด้วยการหลอกลวง

จึงเข้าไปเฝ้าพระศาสดาทูลขอวัตถุ ๕ ประการ

ถูกพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงห้ามด้วยพุทธดำรัสมีอาทิว่า

อย่าเลยเทวทัต ภิกษุใดปรารถนา ภิกษุนั้นจงถือการอยู่ป่าเป็นวัตรเถิด.

พระเทวทัต ยังชนผู้เลื่อมใสในความเศร้าหมอง

เป็นคนโง่ให้เห็นชอบด้วยวัตถุ ๕ ประการนั้น

ให้ภิกษุวัชชีบุตร ๕๐๐ จับสลาก

แล้วทำลายสงฆ์ให้แตกกัน

ได้พาภิกษุเหล่านั้นไปยังคยาสีสประเทศ.

          ลำดับนั้น พระอัครสาวก ๒ รูป

โดยพระพุทธดำรัสของพระศาสดา

พากันไป ณ คยาสีสประเทศนั้น

แสดงธรรมให้ภิกษุ ๕๐๐ เหล่านั้น

ตั้งอยู่ในอริยผล แล้วนำกลับมา.

ส่วนภิกษุเหล่าใด ชอบใจลัทธิของพระเทวทัต

ผู้พยายามเพื่อทำลายสงฆ์ ยังยกย่องอยู่อย่างเดิม

เมื่อสงฆ์กำลังจะแตก และแตกแล้วได้เกิดความชอบใจ

ข้อนั้นได้ปรากฏเพื่อความไม่เป็นประโยชน์

เพื่อความทุกข์แก่ภิกษุเหล่านั้น.

ในไม่ช้านั่นเอง พระเทวทัตก็ถูกโรคเบียดเบียน อาพาธหนัก ใกล้จะตาย

คิดว่า เราจักถวายบังคมพระศาสดา

จึงให้เขานำขึ้นบนเตียงไปวางไว้

ณ ฝั่งสระโบกขรณีใกล้พระเชตะวัน

ขณะนั้นแผ่นดินก็แยกออก

พระเทวทัตตกลงไปบังเกิดในอเวจีมหานรก.

ร่างของพระเทวทัตสูง ๑๐๐ โยชน์

ถูกหลาวเหล็กขนาดลำตาลเสียบอยู่ตลอดกัป.

และตระกูลประมาณ ๕๐๐ ที่ฝักใฝ่กับพระเทวทัต

ยึดมั่นในลัทธิของพระเทวทัตนั้น

พร้อมด้วยพวกก็ไปเกิดในนรก.

 

http://www.tripitaka91.com/45-128-6.html

 

เล่ม ๖๐ หน้า ๑๓๔ (ปกสีน้ำเงิน) / หน้า ๑๒๖ (ปกสีแดง)

พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย ชาดก เล่ม ๓ ภาค ๖

 

บางส่วนของ อรรถกถาสมุททวาณิชชาดก

 

ก็แลสกุลอุปัฏฐากของพระเทวทัต นั้นได้มีถึง ๕๐๐ ตระกูล.

แม้ตระกูลเหล่านั้นพากันเข้าข้างพระเทวทัตนั้น

ด่าพระทศพล พากันไปในอเวจีทั้งนั้นเลย.

พระเทวทัตนั้นชักจูงตระกูล ๕๐๐

ไปไว้ในนรกอเวจีด้วย ประการฉะนี้.

 

http://www.tripitaka91.com/60-134-9.html

D-study.com

ช่องทางการติดต่อ

facebook FaceBook

phone 0894453994