อลัชชีบุคคล

ข้อมูลจาก พระไตรปิฎกและอรรถกถาแปล ชุด ๙๑ เล่ม ฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัย

(พิมพ์ พ.ศ. ๒๕๒๕) (ปกสีน้ำเงิน) และ (พิมพ์ พ.ศ. ๒๕๔๖) (ปกสีแดง)

 

อลัชชีบุคคล

 

เล่ม ๑๐ หน้า ๖๖๕-๖๖๖  (ปกสีน้ำเงิน) / หน้า ๖๐๕ (ปกสีแดง)

พระวินัยปิฎก ปริวาร เล่ม ๘

เล่ม ๕๒ หน้า ๒๒๕  (ปกสีน้ำเงิน) / หน้า ๒๑๒ (ปกสีแดง)

พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย เถรคาถา เล่ม ๒ ภาค ๓ ตอน ๓

 

เล่ม ๑๐ หน้า ๖๖๕-๖๖๖ (ปกสีน้ำเงิน) / หน้า ๖๐๕ (ปกสีแดง)

พระวินัยปิฎก ปริวาร เล่ม ๘

 

บางส่วนของ คาถาสังคณิกะอีกนัยหนึ่ง

 

อลัชชีบุคคล

 

                    [๑,๐๗๐] อุ. อลัชชีเป็นคนเช่นไร

          คำรับสารภาพของผู้ใดฟังไม่ขึ้น

          ข้าพระพุทธเจ้าทูลถามพระองค์ถึงข้อนั้น

          คนเช่นไร พระองค์ตรัสเรียกว่า อลัชชีบุคคล

 

พระวินัยปิฎก ปริวาร เล่ม ๘ - หน้าที่ ๖๖๖ (พิมพ์ พ.ศ. ๒๕๒๕) (ปกสีน้ำเงิน)

 

              พ. ผู้ที่แกล้งต้องอาบัติ ปกปิดอาบัติและถึงอคติ 

       คนเช่นนี้เราเรียกว่า อลัชชีบุคคล.

 

http://www.tripitaka91.com/10-665-15.html

 

เล่ม ๕๒ หน้า ๒๒๕ (ปกสีน้ำเงิน) / หน้า ๒๑๒ (ปกสีแดง)

พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย เถรคาถา เล่ม ๒ ภาค ๓ ตอน ๓

 

บางส่วนของ อรรถกถาสิริมัณฑเถรคาถาที่ ๑๓

 

          บทว่า  อติวสฺสติ  ความว่า

ฝนคืออาบัติและฝนคือกิเลส ย่อมตกรดจนโชกโชน.

ท่านกล่าวการปกปิด คือเหตุแห่งการรั่วรดไว้ว่า

จริงอยู่การปิดอาบัติ

เป็นเช่นกับความเป็นคนอลัชชีเป็นต้นทีเดียว

เพราะการปิดอาบัติไว้

จึงพึงต้องอาบัติโดยประการอื่นจากนั้น

หรืออาบัติเห็นปานนั้นซ้ำอีก

หรืออาบัติที่ลามกกว่านั้น. 

 

http://www.tripitaka91.com/52-225-10.html

D-study.com

ช่องทางการติดต่อ

facebook FaceBook

phone 0894453994