ก็การที่บุคคลเห็นความผิดโดยเป็นความผิดจริง แล้วสารภาพตามเป็นจริง รับสังวรต่อไป นี้เป็นวัฒนธรรมในวินัยของพระอริยะแล.

ข้อมูลจาก พระไตรปิฎกและอรรถกถาแปล ชุด ๙๑ เล่ม ฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัย

(พิมพ์ พ.ศ. ๒๕๒๕) (ปกสีน้ำเงิน) และ (พิมพ์ พ.ศ. ๒๕๔๖) (ปกสีแดง)

 

“ก็การที่บุคคลเห็นความผิดโดยเป็นความผิดจริง

แล้วสารภาพตามเป็นจริง รับสังวรต่อไป

นี้เป็นวัฒนธรรมในวินัยของพระอริยะแล.”

 

เล่ม ๑๑ หน้า ๓๓๕-๓๓๖ (ปกสีน้ำเงิน) / หน้า ๒๘๗-๒๘๘ (ปกสีแดง)

พระสุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค เล่ม ๑ ภาค ๑

 

บางส่วนของ สามัญญผลสูตร

 

          (๑๓๙) เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสอย่างนี้แล้ว

พระเจ้าอชาตศัตรูเวเทหิบุตร เจ้าแผ่นดินมคธ

ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่า

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ

ภาษิตของพระองค์ไพเราะจับใจยิ่งนัก

เปรียบเหมือนหงายของที่คว่ำ เปิดของที่ปิด

บอกทางแก่คนหลงทาง

หรือส่องประทีปในที่มืด  ด้วยคิดว่า

ผู้มีจักษุจักเห็นรูป ดังนี้ ฉันใด

พระผู้มีพระภาคเจ้า

ทรงประกาศพระธรรมโดยอเนกปริยาย

ฉันนั้นเหมือนกัน

ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ

ข้าพระองค์ขอถึงพระผู้มีพระภาคเจ้า

พระธรรม และพระสงฆ์ ว่าเป็นสรณะ

ขอพระผู้มีพระภาคเจ้า

โปรดทรงจำข้าพระองค์

ว่าเป็นอุบาสกผู้ถึงสรณะตลอดชีวิต

ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

โทษได้ครอบงำ

ข้าพระองค์ซึ่งเป็นคนเขลา คนหลง ไม่ฉลาด

ข้าพระองค์ได้ปลงพระชนมชีพพระบิดา

ผู้ดำรงธรรม เป็นพระราชาโดยธรรม

เพราะปรารถนาความเป็นใหญ่

ขอพระผู้มีพระภาคเจ้า

โปรดทรงรับทราบความผิดของข้าพระองค์

โดยเป็นความผิดจริง เพื่อสำรวมต่อไป

พระผู้มีพระภาคเจ้า

ตรัสตอบว่า จริง มหาบพิตร

ความผิดได้ครอบงำมหาบพิตรซึ่งเป็นคน

 

พระสุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค

เล่ม ๑ ภาค ๑ - หน้าที่ ๓๓๖ (พิมพ์ พ.ศ. ๒๕๒๕) (ปกสีน้ำเงิน)

 

เขลา คนหลง ไม่ฉลาด

มหาบพิตร ได้ปลงพระชนมชีพพระบิดา

ผู้ดำรงธรรม เป็นพระราชาโดยธรรม

เพราะปรารถนาความเป็นใหญ่

แต่เพราะมหาบพิตรทรงเห็นความผิด

โดยเป็นความผิดจริงแล้ว

ทรงสารภาพตามเป็นจริง ฉะนั้น

ตถาคตขอรับทราบความผิดของมหาบพิตร

ก็การที่บุคคลเห็นความผิดโดยเป็นความผิดจริง

แล้วสารภาพตามเป็นจริง รับสังวรต่อไป

นี้เป็นวัฒนธรรมในวินัยของพระอริยะแล.

 

http://www.tripitaka91.com/11-335-9.html

D-study.com

ช่องทางการติดต่อ

facebook FaceBook

phone 0894453994