บุคคลผู้แสดงธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้ว หาได้ยากในโลก

ข้อมูลจาก พระไตรปิฎกและอรรถกถาแปล ชุด ๙๑ เล่ม ฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัย

(พิมพ์ พ.ศ. ๒๕๒๕) (ปกสีน้ำเงิน) และ (พิมพ์ พ.ศ. ๒๕๔๖) (ปกสีแดง)

 

“บุคคลผู้แสดงธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้ว

หาได้ยากในโลก”

 

เล่ม ๓๔ หน้า ๕๒๘ (ปกสีน้ำเงิน) / หน้า ๕๔๙-๕๕๐ (ปกสีแดง)

พระสุตตันตปิฎก อังคุตรนิกาย ติกนิบาต เล่ม ๑ ภาค ๓

 

๒.  ทุลลภสูตร

ว่าด้วยบุคคลหาได้ยาก ๓ จำพวก

 

          [๕๕๔] ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย

ความมีปรากฏแห่งบุคคล ๓ หาได้ยากในโลก

บุคคล ๓ คือใคร คือ

พระตถาคต อรหันตสัมมาสัมพุทธะ ๑

บุคคลผู้แสดงธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้ว ๑

บุคคลผู้กตัญญูกตเวที ๑

ความมีปรากฏแห่งบุคคล ๓ นี้แล

หาได้ยากในโลก

 

จบทุลลภสูตรที่ ๒

 

อรรถกถาทุลลภสูตร

 

          พึงทราบวินิจฉัยในทุลลภสูตรที่ ๒ ดังต่อไปนี้ :-

          บทว่า  กตญฺญู  กตเวที  ได้แก่

บุคคลผู้รู้กรรมที่เขาทำแล้ว (แก่ตน) ว่า

ผู้นี้ทำคุณแก่เรา ดังนี้แล้ว

ทำการตอบแทนให้ผู้อื่นรู้ คือให้ปรากฏ.

 

จบอรรถกถาทุลลภสูตรที่ ๒

 

http://www.tripitaka91.com/34-528-7.html

D-study.com

ช่องทางการติดต่อ

facebook FaceBook

phone 0894453994