[211] 2, 4, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 20, 23, 24, 25, 28 และ 30 สิงหาคม 2554 UK

[211] 2, 4, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 20, 23, 24, 25, 28 และ 30 สิงหาคม 2554 UK

แจกเอกสารธรรมะ หยุด! ทำร้ายพระพุทธศาสนา

   “ ธรรมวินัยอันพระตถาคตเจ้าประกาศแล้วเปิดเผยไม่กำบังจึงรุ่งเรือง ๑”

(พระไตรปิฎก ฉบับมมร. เล่มที่ 10 / 465 / 16  :  เอกุตตริกะ หมวด 3  / ปกสีน้ำเงิน)

“ พระธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้ว ๑  เปิดเผยดี ปกปิดไม่ดี ”

( พระไตรปิฎก ฉบับมมร. เล่มที่ 34 / 567 / 7  :  ปฏิจฉันนสูตร / ปกสีน้ำเงิน)

วันที่ 2, 4, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 20, 23, 24, 25, 28 และ 30 สิงหาคม 2554

สถานที่แจกสื่อธรรมะ ณ เมือง Putney,charing Cross,Leicester Square,London eye ใจกลางกรุงลอนดอน

และภาคตะวันตกของอังกฤษ ณ เมือง Newbury

กลุ่มศึกษาและเปิดเผยพระพุทธศาสนาที่ประเทศอังกฤษ ครั้งนี้มาร่วมงานกันจำนวน 8 ท่าน

1.คุณน้อม ชั้นประเสริฐ(พี่น้อม) 2.คุณจันทรา ดาบชัย(พี่จอย) 3.คุณทวีศักดิ์ หนองยาง(คุณปลา) 4.คุณติ๋ม วริวรรณ 5.คุณกมล สุวิทยะศิริ 6.คุณสมพง หาญศักดา 7.น้องวิน 8.น้องพลอย 

   

ญาติธรรมที่ประเทศอังกฤษนอมน้อมรับสื่อธรรมะเอกสาร   หยุด! ทำร้ายพระพุทธศาสนา

และเลื่อมใสศรัทธาในพุทธ ธรรม สงฆ์ และเลื่อมใสสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่มีพระสงฆ์สาวกของท่าน คือ หลวงปู่เกษม อาจิณฺณสิโล

และลูกศิษย์วัดสามแยก โดย กลุ่มศึกษาและเปิดเผยพระพุทธศาสนา ประเทศอังกฤษ ได้ชี้แจง

   

เรื่อง บาป,บุญ,สวรรค์,นรก,การเกิด แก่ เจ็บ ตาย มันเป็นทุกข์

ญาติธรรมที่ได้รับสื่อธรรมะไปแล้วและหลังจากนั้นได้ติดต่อกับคณะของเราและบอกว่า

หากไม่ได้รับสื่อธรรมะในวันนี้ จะผูกคอตาย ที่ประเทศอังกฤษ

ยินดีในบุญที่ได้รู้พุทธ ธรรม สงฆ์ และยินดีในบุญในการบอกกล่าวเรื่องหนังสืออุทิศบุญที่ได้ผล

   

ต่อไปนี้จะขอมาร่วมแจกสื่อกับคณะฯเราด้วย

   

ญาติธรรมทุกท่านทั่วโลก ตื่นแล้วเรามาช่วยกันเปิดเผยพระธรรมวินัยให้รุ่งเรืองกัน

ศึกษาพระไตรปิฎกฯหาทางรอดสู่พระนิพพานกัน ครับ

ด้วยบุญนี้ขอให้ข้าฯดับ นายทวีศักดิ์ หนองยาง / รายงาน ครับ

รายละเอียดเพิ่มเติม

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.317946778311399.60398.315109618595115&type=3

 

You have no rights to post comments

D-study.com

ช่องทางการติดต่อ

facebook FaceBook

phone 0894453994