[273] 13-04-2557 Wimbledon

 [273] 13-04-2557 Wimbledon

 

 

ศิษย์สามแยกมาช่วยกันเปิดเผยพระธรรมคำสอนขอพระพุทธเจ้ากันเถิด ถ้าท่านอ่านกัลปนี้และเข้าใจท่านจะไม่ยุ่งเรื่องภายนอกเลย (พระธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้ว 1เปิดเผยดีปกปิดไม่ดี

(พระไตรปิฏก ฉบับมมร.เล่มที่34/567/7ปกสีนํ้าเงิน พระสุตตันตปิฎก อังคุตรนิกาย ติกนิบาต เล่ม ๑ ภาค ๓ - หน้าที่ 567

 

๙. ปฏิจฉันนสูตร

 

ว่าด้วยสิ่งที่ปิดดีเปิดไม่ดี ๓ อย่าง

 

[๕๗๑] ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย องค์ ๓ อย่างนี้ปกปิดดี เปิดเผย

 

ไม่ดี ของ ๓ อย่างคืออะไร คือ มาตุคาม ๑ มนต์ของพราหมณ์ ๑ ความเห็นผิด ๑

นี้แล ภิกษุทั้งหลาย ของ ๓ อย่างปกปิดดี เปิดเผยไม่ดี

 

ของ ๓ อย่างนี้เปิดเผยดี ปกปิดไม่ดี ของ ๓ อย่าง คืออะไร

คือ จันทรมณฑล (ดวงจันทร์) ๑ สุริยมณฑล (ดวงอาทิตย์) ๑ พระธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้ว ๑

นี้แล ภิกษุทั้งหลาย ของ ๓ อย่างเปิดเผยดีปกปิดไม่ดี

 

จบปฏิจฉันนสูตรที่ ๙

 

เล่ม29หน้า120 ดูก่อนจอมเทพ การประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระธรรมว่า

พระธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสดีแล้ว อันผู้ได้บรรลุพึงเห็นเองไม่ประกอบด้วยการ (ไม่จำกัดเวลา)

ควรเรียกให้มาดู ควรน้อมเข้ามาอันวิญญูชน(ผู้รู้แจ้ง)พึงรู้เฉพาะตนดังนี้

ดีนัก เพราะเหตุแห่งการประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวไนพระธรรม

สัตว์บางพวกในโลกนี้ เมื่อแตกกายตายไปย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์

 

เขาไป....เพื่อชาติ

เราไป...เพื่อชาตินี้และชาติต่อๆไป

 

อ้าง พุทธพจน์ เล่ม 23 หน้าที่ 125- 127

 

....ภิกษุมีเสียงดังเสมอกัน

ไม่มีใคร ๆสำคัญตัวว่าเป็นพาล

เมื่อสงฆ์แตกกัน

ต่างก็มิได้สำคัญตัวกันเองให้ยิ่ง

 

พวกที่เป็นบัณฑิต ก็พากันหลงลืม

มีปากพูดก็มีแต่คำพูดเป็นอารมณ์

พูดไป เท่าที่ปรารถนาแสดงฝีปาก

ไม่รู้เหตุที่ตนนำไป

 

ก็ชนเหล่าใดผูกโกรธเขาว่า

คนโน้นได้ด่าเรา

คนโน้นได้ประหารเรา

คนโน้นได้ชนะเรา

คนโน้นได้ลักของของเรา

เวรของตนเหล่านั้น ย่อมไม่สงบ

 

ส่วนชนเหล่าใดไม่ผูกโกรธเขาว่า

คนโน้นได้ด่าเรา

คนโน้นได้ประหารเรา

คนโน้นได้ชนะเรา

คนโน้นได้ลักของของเรา

เวรของชนเหล่านั้น ย่อมเข้าไปสงบได้

เวรในโลกนี้

ย่อมไม่ระงับได้ด้วยเวรเลย ในกาลไหน ๆ

 

แต่จะระงับได้ด้วยไม่มีเวรกัน

นี้เป็นธรรมดามีมาเก่าแก่

 

ก็คนพวกอื่นย่อมไม่รู่สึกว่า

พวกเราจะย่อยยับในที่นี้

 

แต่ชนเหล่าใดที่นั้นรู้สึก

ความมุ่งร้ายกัน

ย่อมสงบแต่ชนเหล่านั้นได้

 

คนพวกอื่นตัดกระดูกกัน ผลาญชีวิตกัน

ลักโค ม้าทรัพย์กัน แม้ชิงแว่นแคว้นกัน

ยังมีคืนดีกันได้

 

เหตุไร พวกเธอจึงไม่มีเล่า

ถ้าบุคคลได้สหายที่มีปัญญารักษาตัว

ร่วมทางจรเป็นนักปราชญ์

มีปกติให้สำเร็จประโยชน์อยู่

คุ้มอันตรายทั้งปวงได้

พึงชื่นชมมีสติเที่ยวไปกับสหายนั้นเถิด.

 

รายละเอียดเพิ่มเติม 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.513075842131824.1073741894.315109618595115&type=3

 

You have no rights to post comments

D-study.com

ช่องทางการติดต่อ

facebook FaceBook

phone 0894453994