กำแพงเพชร

จังหวัดกำแพงเพชรมี 11 อำเภอ

 

 

 

 
ลำดับที่ อำเภอ

ประชากร

ปี พ.ศ. 2556

แจกสื่อฯ รอบแรก แจกสื่อฯ รอบต่อมา
1 เมืองกำแพงเพชร 212,663 [141] 24-25 ต.ค. 53 พิษณุโลก สุโขทัย กำแพงเพชร นครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท ลพบุรี พิจิตร เพชรบูรณ์

[330] 2 และ 28 ตุลาคม 2561 กำแพงเพชร

[342] 5-8 และ 28-29 ก.ย. 62

ตากและพื้นที่ใกล้เคียง

2 ไทรงาม 51,120 [141] 24-25 ต.ค. 53 พิษณุโลก สุโขทัย กำแพงเพชร นครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท ลพบุรี พิจิตร เพชรบูรณ์
[330] 2 และ 28 ตุลาคม 2561 กำแพงเพชร
3 คลองลาน 63,308 [141] 24-25 ต.ค. 53 พิษณุโลก สุโขทัย กำแพงเพชร นครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท ลพบุรี พิจิตร เพชรบูรณ์

[330] 2 และ 28 ตุลาคม 2561 กำแพงเพชร

[342] 5-8 และ 28-29 ก.ย. 62

ตากและพื้นที่ใกล้เคียง

4 ขาณุวรลักษบุรี 106,683 [141] 24-25 ต.ค. 53 พิษณุโลก สุโขทัย กำแพงเพชร นครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท ลพบุรี พิจิตร เพชรบูรณ์

[330] 2 และ 28 ตุลาคม 2561 กำแพงเพชร

[342] 5-8 และ 28-29 ก.ย. 62

ตากและพื้นที่ใกล้เคียง

5 คลองขลุง 72,591 [141] 24-25 ต.ค. 53 พิษณุโลก สุโขทัย กำแพงเพชร นครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท ลพบุรี พิจิตร เพชรบูรณ์
[330] 2 และ 28 ตุลาคม 2561 กำแพงเพชร
6 พรานกระต่าย 70,576 [141] 24-25 ต.ค. 53 พิษณุโลก สุโขทัย กำแพงเพชร นครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท ลพบุรี พิจิตร เพชรบูรณ์
[330] 2 และ 28 ตุลาคม 2561 กำแพงเพชร
7 ลานกระบือ 42,831 [141] 24-25 ต.ค. 53 พิษณุโลก สุโขทัย กำแพงเพชร นครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท ลพบุรี พิจิตร เพชรบูรณ์
[330] 2 และ 28 ตุลาคม 2561 กำแพงเพชร
8 ทรายทองวัฒนา 23,572 [141] 24-25 ต.ค. 53 พิษณุโลก สุโขทัย กำแพงเพชร นครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท ลพบุรี พิจิตร เพชรบูรณ์
[330] 2 และ 28 ตุลาคม 2561 กำแพงเพชร
9 ปางศิลาทอง 30,490 [141] 24-25 ต.ค. 53 พิษณุโลก สุโขทัย กำแพงเพชร นครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท ลพบุรี พิจิตร เพชรบูรณ์

[330] 2 และ 28 ตุลาคม 2561 กำแพงเพชร

[342] 5-8 และ 28-29 ก.ย. 62

ตากและพื้นที่ใกล้เคียง

10 บึงสามัคคี 26,262 [141] 24-25 ต.ค. 53 พิษณุโลก สุโขทัย กำแพงเพชร นครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท ลพบุรี พิจิตร เพชรบูรณ์
[330] 2 และ 28 ตุลาคม 2561 กำแพงเพชร
11 โกสัมพีนคร 28,535 [173] 14-16 มกราคม 2554 ภาคเหนือ ตาก สุโขทัย พิษณุโลก กำแพงเพชร

[330] 2 และ 28 ตุลาคม 2561 กำแพงเพชร

[342] 5-8 และ 28-29 ก.ย. 62

ตากและพื้นที่ใกล้เคียง

  รวมกำแพงเพชร 728,631    

 

แหล่งที่มาข้อมูลประชากร

http://stat.bora.dopa.go.th/stat/statnew/statTDD/views/showDistrictData.php?rcode=62&statType=1&year=56

 

ภาพและข้อมูลแผนที่จาก

https://th.wikipedia.org/wiki/จังหวัดกำแพงเพชร