[173] 14-16 มกราคม 2554 ภาคเหนือ ตาก สุโขทัย พิษณุโลก กำแพงเพชร

[173] 14-16 มกราคม 2554

ภาคเหนือ ตาก สุโขทัย พิษณุโลก กำแพงเพชร

รายงานการออกแจกเอกสาร : หยุด ! ทำร้ายพระพุทธศาสนา
โดยกลุ่มผู้ศึกษาและเปิดเผยพระพุทธศาสนา
*************************

           วันศุกร์ที่ 14  มกราคม  2554   เวลา ประมาณ 15. 20 น.  สมาชิกจากถิ่นอีสานเดินทางโดยรถยนต์ส่วนบุคคลและรับสมาชิกบางส่วนที่รออยู่ระหว่างทาง   แล้วมุ่งหน้าสู่อำเภอเมือง  จังหวัดอุตรดิตถ์   เพื่อเข้าพักที่โรงแรมอารยรีสอร์ท   ทีมงานแต่ละกลุ่มต่างทยอยมาเพื่อพักที่นี่เช่นกัน ค่ะ

            วันเสาร์ที่ 15 มกราคม  2554  หลังจากที่ทีมงานส่วนใหญ่มาพร้อมกันแล้ว  ผู้ประสานงานได้ประชุม
เพื่อจับฉลากอำเภอที่จะไปแจกสื่อฯ และได้ดำเนินการจนเสร็จสิ้น ได้แก่ อำเภอแม่ทะ,แม่เมาะ,ห้างฉัตร,เกาะคา, สบปราบ, เสริมงาม, แจ้ห่ม, เมืองปาน, แม่พริกและอำเภองาว (ลำปาง), อำเภอวังชิ้น, ลอง, เด่นชัย,หนองม่วงไข่, เมืองและอำเภอสอง (แพร่), อำเภอแม่ทา, บ้านโฮ่ง, เวียงหนองล่อง, ทุ่งหัวช้าง, บ้านธิ  (ลำพูน), อำเภอวังเจ้า, สามเงา, บ้านตากและเขื่อนภูมิพล (ตาก), อำเภอท่าปลา, น้ำปาด, ฟากท่า, บ้านโคก, เมือง ,อำเภอลับแล   และเขื่อนสิริกิติ์(อุตรดิตถ์), ดอยหล่อ, แม่ออน (เชียงใหม่) ,อำเภอภูกามยาว, ตำบลท่าทองอำเภอเมือง(พะเยา), อำเภอป่าแดด (เชียงราย)ครั้นถึงช่วงเย็นได้แจกสื่อฯ แก่ผู้คนที่มาในงานประจำปีของอำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์มากเป็นกรณีพิเศษ  ค่ะ

           วันอาทิตย์ที่ 16 มกราคม  2554   ไปแจกสื่อฯ ที่อำเภอตรอนและพิชัย (อุตรดิตถ์) , อำเภอสวรรคโลก, อำเภอศรีนคร ,บ้านด่านลานหอยและอำเภอศรีสำโรง(สุโขทัย) , อำเภอโกสัมพีนคร (กำแพงเพชร), อำเภอเมือง และวังทอง (พิษณุโลก)  การตอบรับเอกสารในครั้งนี้ดีมากค่ะ ทีมงานประทับใจ  ผู้รับบางท่านตามขอเอกสารเพิ่มเพื่อไปแจกคนอื่นด้วย ค่ะ
สรุปแจกสื่อฯรวม 43 อำเภอ 10  จังหวัด 1 ตำบล และ 2  เขื่อน โดยรถยนต์ 11  คัน  สมาชิก 43 ท่านค่ะ

                            ยินดีในบุญกับ.....
*  กอบคำการพิมพ์ที่สนับสนุนแผ่นพับ หยุด!ทำร้ายพระพุทธศาสนาตลอดมา
*  ทุกท่านที่ได้เสียสละนำรถยนต์ส่วนบุคคลรับสมาชิกเดินทางสู่จุดหมายปลายทาง   ในการทำงาน
ได้อย่างราบรื่นและปลอดภัย    อีกทั้งทีมงานทุกท่านที่สละทรัพย์เป็นค่าใช้จ่ายด้วยตนเองทุกอย่างค่ะ
*  ชาวทิพย์และทุกท่านที่มีส่วนร่วมด้วยช่วยกัน  ในการเปิดเผยพระพุทธศาสนาตามคำสอนของพระพุทธเจ้า  อ้างอิงจากพระไตรปิฎก ชุด  91 เล่ม ฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ ค่ะ

คำอุทานของผู้รับสาร
*  เออ  ๆ ดีๆ !  ใช่แล้ว ! ถูกแล้ว ! พระจะต้องไม่รับเงินนะเนี่ย !
*  หลายท่านอุทาน เอ้า!  เอ้า!  เมื่อได้อ่านแผ่นพับหน้าแรก  
*  เห็นไหมนี่ ! (เขาพูดกันในครอบครัว) ชอบให้เงินพระประจำเลย !
*   ตายล่ะ!  เมื่อเช้าใส่บาตรไป  20  บาท 

“ พระธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้ว ๑  เปิดเผยดี ปกปิดไม่ดี”   
(พระไตรปิฎก ฉบับมมร. เล่มที่ 34 / 567 / 7  :  ปฏิจฉันนสูตร / ปกสีน้ำเงิน) 

รายละเอียดเพิ่มเติม

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.317890858316991.60357.315109618595115&type=3&uploaded=16

 

You have no rights to post comments

D-study.com

ช่องทางการติดต่อ

facebook FaceBook

phone 0894453994