[137] 16-17 ตุลาคม 2553 รถบัส 1 นครปฐม ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร

[137] 16-17 ตุลาคม 2553 รถบัส 1

นครปฐม ราชบุรี เพชรบุรี

ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร

รายงานการแจกเอกสาร
หยุด!ทำร้ายพระพุทธศาสนา
โดย..กลุ่มผู้ศึกษาและเปิดเผยพระพุทธศาสนา 
**************************************

                 คณะเปิดเผยพระพุทธศาสนาในครั้งนี้มาจาก 15  จังหวัด จำนวน 86 ท่าน   โดยรถโค้ชปรับอากาศ  2 คัน  แจกเอกสารหยุด! ทำร้ายพระพุทธศาสนา จำนวน  10  อำเภอ   6  จังหวัด   
               สายอีสานเดินทางออกจากถิ่นข้าวเหนียววันที่ 15  ตุลาคม 2553 ประมาณ 23.10 น.  เพื่อไปรวมกับสมาชิกกลุ่มใหญ่จากจังหวัดต่างๆ  ศูนย์รวม ณ ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต  กรุงเทพฯในวันรุ่งเช้า

วันเสาร์ที่ 16 ตุลาคม 2553 
               แบ่งสายการทำงานออกเป็น 4 กลุ่มโดยใช้สติกเกอร์สีเป็นสัญลักษณ์  นั่งตามลำดับชื่อตรง 
ที่นั่ง   เรียบร้อยแล้วเดินทางสู่อำเภอเมือง (นครปฐม)แจกเป็นจุดแรก    เสร็จแล้วได้เดินทางไปที่อำเภอเมือง,โพธาราม,บ้านโป่ง (ราชบุรี)  ต่อที่อำเภอชะอำ (เพชรบุรี)เป็นจุดสุดท้ายของวันนี้   จากนั้นเข้าพักที่โรงแรมบ้านปิยณัฐและบางส่วนพักโรงแรมที่อยู่แถบนั้นในอำเภอหัวหิน (ประจวบคีรีขันธ์) 

วันอาทิตย์ที่ 17 ตุลาคม 2553  
               หลังจากรับประทานอาหารเช้าแล้ว  เวลา 08.30 น. เดินทางออกจากอำเภอหัวหินไปแจกที่อำเภอเมือง (เพชรบุรี) อำเภอเมือง, ตลาดแม่กลองหรือตลาดร่มหุบ (สมุทรสงคราม)  ตลาดน้ำดำเนินสะดวก(ราชบุรี) ตลาดน้ำอัมพวา (สมุทรสงคราม)  และที่อำเภอเมือง(สมุทรสาคร) เป็นจุดสุดท้าย  จากนั้นล่ำลากันแล้วแยกย้ายกลับภูมิลำเนาโดยสวัสดิภาพ

                                               ยินดีในบุญกับ
**  กอบคำการพิมพ์  จังหวัดพะเยา ที่เอื้อเฟื้อเอกสาร หยุด ! ทำร้ายพระพุทธศาสนา ตลอดมา
**  ทุกท่านที่ร่วมสมทบทุนเข้ากองกลางเป็นค่าเช่ายานพาหนะ ,ค่าที่พัก, ค่าเอกสารเพื่อแจก 
**  ทีมงานฝ่ายประสานงาน, ฝ่ายวางแผน, ฝ่ายยานพาหนะ,  ฝ่ายติดต่อที่พักและหาข้อมูล, 
      ฝ่ายหาข้อมูลเพื่อจอดรถรับ- ส่งสมาชิกลงแจกสื่อ, ฝ่ายผลิตคู่มือในการทำงานแก่สมาชิก, 
      ฝ่ายรวบรวมและติดต่อพิมพ์เอกสารเพื่อแจก, ฝ่ายอุปกรณ์เครื่องเสียงและฝ่ายเหรัญญิก ค่ะ
**  ทีมงานฝ่ายสำรวจพื้นที่ล่วงหน้า  ที่ได้เสียสละเวลาเดินทางเพื่อสำรวจพื้นที่ก่อนการทำงาน 
      ทำให้สมาชิกทุกท่าน  สามารถเดินทางและทำงานสู่เป้าหมายได้อย่างราบรื่น รวดเร็วมีประสิทธิภาพ
 ** เจ้าของรถโค้ชปรับอากาศทั้ง 2 คัน (รถทรงศักดิ์, รถฉวีวรรณ)ทั้งพนักงานขับรถและผู้ช่วยดูแลรถทั้ง 4 ท่าน
      ที่นำสมาชิกเดินทางได้อย่างสะดวก ราบรื่นและปลอดภัย  อีกทั้งมีความเข้าใจเป้าหมายในการทำงาน
      ของพวกเราในระดับหนึ่งด้วย ค่ะ
**  ชาวทิพย์และทุกท่านที่ร่วมด้วยช่วยกัน ในการเปิดเผยพระพุทธศาสนาตามคำสอนของพระตถาคต   
      อ้างอิงจากพระไตรปิฎกฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัย ชุด  91 เล่ม ค่ะ

คำถามจากผู้รับสาร
               1. คำว่า “หยุด! ทำร้ายพระพุทธศาสนา”  ใครเป็นคนเขียนข้อความนี้ขึ้นมา ?
               2. ทำไมจึงเขียนแบบนี้ ? ( ตามข้อ 1 )
               3. ทำไมไม่ไปแจกในวัด ?
               4. เมื่อเวลาไปแจกเอกสารมีปัญหาอะไรหรือเปล่า ?
               5. ทำไมถึงไม่ให้พระรับเงิน ?
               6. ลูก - เมียของพระจะให้กินอะไร ? (ถ้าไม่ให้พระรับเงิน)
               7. ไม่ให้ถวายเงินพระแล้ว  ทำอย่างไรจึงจะถูกวิธี ?
               8. มาจากชมรมผู้สูงอายุหรือ ?
               9. ทำไมไม่ประชาสัมพันธ์ทางสื่อมวลชนให้แพร่กระจายออกไปกว้างๆ

เหตุการณ์พิเศษ
               1. ทีมงานพบพระเข้าไปโกนผมในร้านตัดผมชาย (ราชบุรี)
               2. ผู้รับฉีกเอกสารต่อหน้าทีมงานที่ไปแจกสื่อ (นครปฐม)
               3. ทีมงานเข้าไปในวัดแห่งหนึ่งเพื่อแจกเอกสาร  ได้แจกให้พระที่กำลังประกาศให้คนมาบริจาค   แล้วท่านก็อ่านข้อความตรงโลโก้ออกอากาศ  จากนั้นจึงประกาศไปว่า “ พวกที่มาเผยแผ่พระพุทธศาสนาน่ะ  ทำบุญกันหรือเปล่า” ? (สมุทรสงคราม) 

“ พระธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้ว ๑  เปิดเผยดี ปกปิดไม่ดี”       
(พระไตรปิฎก ฉบับมมร. เล่มที่ 34 / 567 / 7  :  ปฏิจฉันนสูตร / ปกสีน้ำเงิน)

รายละเอียดเพิ่มเติม

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.317868351652575.60338.315109618595115&type=3

 

You have no rights to post comments

D-study.com

ช่องทางการติดต่อ

facebook FaceBook

phone 0894453994