[139] 19-20 ตุลาคม 2553 สน.และสำนักงานเขต

[139] 19-20 ตุลาคม 2553 สน.และสำนักงานเขต

เปิดเผยพระธรรมวินัยให้รุ่งเรือง

โดย กลุ่มศึกษาและเปิดเผยพระพุทธศาสนา

ส่งหนังสือเผยแผ่สื่อธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าตามพุทธบัญญัติพระภิกษุ สามเณรรับทอง-เงินต้องอาบัติ   ผู้ให้ทอง-เงินได้บาป

ให้สถานีตำรวจและสำนักงานเขต ในกรุงเทพมหานคร     วันอังคารที่ 19 ตุลาคม 2553


1.สถานีตำรวจนครบาลบางรัก           2.   สำนักงานเขตบางรัก
3.สถานีตำรวจนครบาลปทุมวัน          4.สำนักงานเขตปทุมวัน
5.สถานีตำรวจนครบาลลุมพินี              6. สถานีตำรวจนครบาลบางโพงพาง
7.สถานีตำรวจนครบาลทุ่งมหาเมฆ       8.  สถานีตำรวจนครบาลยานนาวา


การเป็นผู้แจ้งข่าวเปิดเผยพระพุทธศาสนา คราวนี้ มีสมาชิก 8+1 ท่านด้วยกัน (นำหนังสือพระไตรปิฏกไปด้วย)

1.พี่ตุ้ย (แฟนพี่ออน) รับอาสาขับรถพาไปแจกสื่อ
2.พี่นัท (แฟนพี่ดาการกีฬา) มาจากแถวรามคำแหง เดินทางมาร่วมแจกสื่อธรรมะครั้งนี้ด้วย
3.คุณเอสโซ่ (พิชญุตม์  ตั้งกุลธวัชวงศ์) สำรวจพื้นที่ก่อนแจกสื่อ และยื่นเอกสารให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ
4.พี่จงกลวรรณ ธานินทร์ธราธาร   5.พี่ออน (พัฒนาการ)   6.น้องเดือน กับตัวเล็กที่อยู่ในครรภ์  7.ชพศธร บุญมีประเสริฐ
8.ด.ต.ปิยะวัฒน์  บุญรัตนานันต์ (ดาบต้น) สน.บางรัก ช่างภาพ

ยินดีในบุญกับทุกท่าน ที่มาเพื่อทำให้ พระพุทธศาสนาได้เปิดเผยความจริง หลังจากพระทุศีลทั่วประเทศปกปิดคำสอนพระพุทธเจ้ามานาน

สิ่งที่ส่งให้ 1.  เอกสารเผยแพร่หยุดทำร้ายพระพุทธศาสนา หยุดถวายทอง-เงิน  แด่พระภิกษุและสามเณร จำนวน 5 ชุด
2.   ศีล 227 ข้อ จำนวน 1 ชุด    
3.   พระราชปรารภของพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว จำนวน 1 ชุด   
4.   บางส่วนของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 บางส่วนของ     พ.ร.บ. คณะสงฆ์-ประกาศคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 และบางส่วนของประมวล  กฎหมายอาญา จำนวน 1 ชุด

ยินดีในบุญทุกๆ ท่านที่มาร่วมบุญในครั้งนี้  ยินดีในบุญพี่น้อย กอบคำการพิมพ์ ที่เอื้อเฟื้อเอกสารหยุด!ทำร้ายพระพุทธศาสนา ในครั้งนี้ด้วย                

ด.ต.ปิยะวัฒน์ บุญรัตนานันต์ (ดาบต้น)..........  ช่างภาพ / รายงาน

 

เปิดเผยพระธรรมวินัยให้รุ่งเรือง

 

โดย กลุ่มศึกษาและเปิดเผยพระพุทธศาสนา

 

แจกเอกสารธรรมะ หยุด!ทำร้ายพระพุทธศาสนา

 

“ พระธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้ว ๑  เปิดเผยดี ปกปิดไม่ดี”
( พระไตรปิฎก ฉบับมมร. เล่มที่ 34 / 567 / 7  :  ปฏิจฉันนสูตร / ปกสีน้ำเงิน)วันอังคารที่19 - วันพุธที่  - 20 ตุลาคม 2553  ส่งหนังสือเผยแผ่สื่อธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าตามพุทธบัญญัติ
พระภิกษุ สามเณรรับทอง-เงินต้องอาบัติ   ผู้ให้ทอง-เงินได้บาป ให้สถานีตำรวจและสำนักงานเขต ในกรุงเทพมหานคร ดังนี้ 


1.   ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ( BANGKOK METROPOLITAN ADMINISTRATION ) 
2.   สน.สำราญราษฎร์ 
3.   สน.พระราชวัง
4.   สน.พลับพลาไชย 1                                                                                         
5.   สน.พลับพลาไชย 2                                                                                           
6.   สน.จักรวรรดิ                                                                                                   
8.   สน.บางรัก                                                                                                    
7.   สน.ชนะสงคราม
9.   สำนักงานเขตบางรัก 
10. สน.ปทุมวัน                                                                                               
11. สำนักงานเขต    
12. สน.ลุมพินี
13. สน.บางโพงพาง
14. สน.ทุ่งมหาเมฆ
15. สน.ยานนาวา


 /\ยินดีในบุญของผู้ที่ไปแจกสื่อธรรมฯ , ชาวทิพย์ และผู้เผยแผ่คำสอนพระพุทธเจ้าตามพระพุทธพจน์แบบถูกต้อง 
ที่แจกในแต่ละพื้นที่ มีคนเข้าใจเยอะอยู่ ขอเอกสารเพิ่มก็มี  ไม่เอาก็มี ยังไงคำสอนพระพุทธเจ้าก็ยังเหมือนเดิม
คนต่างหากเล่าที่เสื่อมจากคำสอน..... 


เสียดาย... พระทุศีลและคนทั่วไปไม่ได้อ่าน
เสียดาย... คนไม่เชื่อคำสอนพระพุทธเจ้า..
 
เรียนรู้คำสอนพระพุทธเจ้าในพระไตรปิฏก
นี้คือเนื้อหาบางส่วนในหนังสือพระไตรปิฏกที่ เล่ม 3 หน้า 938 บรรทัดที่ 15 ชุด 91 เล่ม มมร.ชุดสีน้ำเงิน พิมพ์ พ.ศ.2525


ท่านพระอุปนันทศากยบุตรถามว่า   เธอบริจาคทรัพย์กหาปณะหนึ่งแก่เราแล้วหรือ 
                                                                   
          บุ.   ขอรับ   ผมบริจาคแล้ว

          อุ.   เธอจงให้กหาปณะนั้นแหละแก่เรา

          บุรุษนั้นได้ถวายกหาปณะแก่ท่านพระอุปนันทศากยบุตร  ในทันใดนั้นเอง แล้วเพ่งโทษ

    ติเตียน  โพนทะนาว่า  พระสมณะเชื้อสายพระศากบุตรเหล่านี้   รับรูปิยะเหมือนพวกเรา ฯลฯ 

พระพุทธองค์บัญญัติสิกขาบท

พระผู้มีพระภาคเจ้า   ทรงติเตียนท่านพระอุปนันทศากยบุตร   โดย

อเนกปริยายดังนี้แล้ว    ตรัสโทษแห่งความเป็นคนเลี้ยงยาก   ความเป็น

คนบำรุงยาก  ความเป็นคนมักมาก    ความเป็นคนไม่สันโดษ    ความ


พระวินัยปิฎก มหาวิภังค์ เล่ม ๑ ภาค ๓ - หน้าที่ 940

คลุกคลี   ความเกียจคร้าน    ตรัสคุณแห่งความเป็นคนเลี้ยงง่าย   ความ

เป็นคนบำรุงง่าย  ความมักน้อย  ความสันโดษ  ความขัดเกลา   ความ

กำจัด  อาการที่น่าเลื่อมใส    การไม่สะสม   การปรารภความเพียร  โดย

อเนกปริยาย       ทรงกระทำธรรมีกถาที่สมควรแก่เรื่องนั้น     ที่เหมาะสม

แก่เรื่องนั้น    แก่ภิกษุทั้งหลาย    แล้วรับสั่งกะภิกษุทั้งหลายว่า     

        ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย   เพราะเหตุนั้นแล    เราจักบัญญัติสิกขาบท

แก่ภิกษุทั้งหลาย   อาศัยอำนาจประโยชน์  ๑๐ ประการ  คือ  เพื่อความ

รับว่าดีแห่งสงฆ์   ๑   เพื่อความสำราญแห่งสงฆ์ ๑   เพื่อข่มบุคคลผู้เก้อ-

ยาก  ๑    เพื่ออยู่สำราญแห่งภิกษุผู้มีศีลเป็นที่รัก  ๑    เพื่อป้องกันอาสวะ

อันจะบังเกิดในปัจจุบัน  ๑    เพื่อกำจัดอาสวะอันจักบังเกิดในอนาคต  ๑

เพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใส  ๑     เพื่อความเลื่อมใสยิ่ง

ของชุมชนที่เลื่อมใสแล้ว ๑        เพื่อความตั้งมั่นแห่งพระสัทธรรม  ๑   
                                                       

         ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย       ก็แลพวกเธอพึงยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดง

อย่างนี้ ว่าดังนี้ :-

พระบัญญัติ

         ๓๗.  ๘.  อนึ่ง  ภิกษุใด  รับก็ดี  ให้รับก็ดี  ซึ่งทอง  เงิน  หรือ 

ยินดีทอง   เงิน   อันเขาเก็บไว้ให้   เป็นนิสสัคคิยปาจิตตีย์.
 
คุณพิชญุตม์ ตั้งกุลธวัชวงศ์/ รายงาน


/\ /\ /\ยินดีในบุญกับทุกท่านที่ร่วมกันเปิดเผยพระพุทธศาสนา และพระธรรมวินัยให้รุ่งเรือง ค่ะ  ^-^

 


รายละเอียดเพิ่มเติม

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.392049987567744.1073741846.315109618595115&type=3

 

You have no rights to post comments

D-study.com

ช่องทางการติดต่อ

facebook FaceBook

phone 0894453994