[144] 4 พฤศจิกายน 2553 สำนักงานเขตและสน. ในกรุงเทพฯ

[144] 4 พฤศจิกายน 2553 สำนักงานเขตและสน. ในกรุงเทพฯ

แจกเอกสารธรรมะ หยุด!ทำร้ายพระพุทธศาสนา

“ พระธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้ว ๑  เปิดเผยดี ปกปิดไม่ดี”
( พระไตรปิฎก ฉบับมมร. เล่มที่ 34 / 567 / 7  :  ปฏิจฉันนสูตร / ปกสีน้ำเงิน)

ธรรม และวินัย คือตัวแทนพระศาสดา ( ประทานโอวาทแก่ภิกษุสงฆ์ )    เล่ม 13 หน้า 320 บรรทัดที่ 17
ชาวพุทธก็ควรร่ำเรียนพระไตรปิฏกด้วย ( ว่าด้วยอภิญญาเทสิตธรรม )    เล่ม 15 หน้า 272  บรรทัดที่ 15
ว่าด้วยอภิญญาเทสิตธรรม
         [๑๐๘]   เพราะเหตุนี้แหละ   ดูก่อนจุนทะ  ควรที่บริษัททั้งหมด

พร้อมเพรียงกัน  ประชุม  รวบรวม  ตรวจตราอรรถด้วยอรรถ  พยัญชนะด้วย

พยัญชนะ ในธรรมที่เราแสดงแล้ว เพื่อความรู้ยิ่ง   จะเป็นเหตุให้พรหมจรรย์

นี้  พึงเป็นไปตลอดกาลยืดยาว    ตั้งมั่นอยู่นาน   พรหมจรรย์นั้นจะพึงเป็นไป

เพื่อประโยชน์สุข     แก่ชนหมู่มาก     เพื่ออนุเคราะห์แก่ชาวโลก    เพื่อ

ประโยชน์  เพื่อเกื้อกูล   เพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย.

จากหนังสือพระไตรปิฏกชุด 91 เล่ม ชุดสีน้ำเงิน พิมพ์ พ.ศ. 2525วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤศจิกายน 2553ส่งหนังสือเผยแผ่สื่อธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าตามพุทธบัญญัติ
พระภิกษุ สามเณรรับทอง-เงินต้องอาบัติ   ผู้ให้ทอง-เงินได้บาป ให้สถานีตำรวจและสำนักงานเขต 
ในกรุงเทพมหานคร ดังนี้ 

1.สำนักงานเขตบางกะปิ  ผู้รับเอกสาร ว่าที่ รต. ภาณุพงษ์  สุทธิสาร หัวหน้าฝ่ายปกครอง

2. สน.หัวหมาก  ผู้เซ็นต์รับเอกสาร ดต.หญิง ณัฐสร์  บุบผา  ตำรวจบางท่านขอเอกสารเพิ่ม 

3. สน.ลาดพร้าว  ผู้เซ็นต์รับเอกสาร จ.ส.ต. พิชัย  ศรีอุ้มสุข  มีผู้นำเอกสารหยุด!ทำร้ายพระพุทธศาสนา 
มาวางไว้ประมาณ 200 แผ่น ก่อนหน้าทีมงาน ตำรวจหลายท่านเข้าใจ บางท่านก็ไม่เข้าใจคำสอนพระพุทธเจ้า

4. สน.บางชัน  ผู้เซ็นต์รับเอกสาร ดต.สุธรรม ทองเทพ  แจกสื่อธรรมะฟรีให้ผู้ต้องการ

5. สำนักงานเขตบึงกุ่ม เลขรับแจ้ง 12503 น้องๆ ที่อยู่ข้างล่างรับสื่ออ่านด้วยความสนใจ  
ส่วนแม่ค้ายังชอบให้เงินพระเหมือนเดิม อ่านแล้วก็บอกว่า พระจะกินอะไร?  อธิบายแล้วใครมีบุญเก่า 
อ่านเอกสารจะเข้าใจทันที ส่วนผู้ใดไม่เอาคำสอนไม่ว่ากัน
  
6. สน.บึงกุ่ม  แจกตำรวจแถบนั้น เข้าพอสมควร  

7. สน.โคกคราม   ผู้เข้าใจคำสอนของพระพุทธเจ้า มีอยู่ จะเข้าไปดู www.samyaek.com 

8. สำนักงานเขตคันนายาว ผู้เซ็นต์รับเอกสาร คุณกูลกันญา  มีเจ้าหน้าที่ถาม  
อธิบายตามหนังสือพระไตรปิฏกเข้าใจเป็นกลุ่มใหญ่แล้วแนะเข้า www.samyaek.com

 /\ยินดีในบุญของพี่ตุ้ย (แฟนพี่ออน) พี่ออน พี่วรรณ พี่นัทช่างภาพจำเป็น เอสโซ่ และน้องเดือน
   กับตัวเล็กที่อยู่ในครรภ์
 /\ยินดีในบุญชาวทิพย์ทุกท่านที่ช่วยเผยแพร่พระธรรมวินัย

รายละเอียดเพิ่มเติม

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.392063064233103.1073741848.315109618595115&type=3

 

You have no rights to post comments

D-study.com

ช่องทางการติดต่อ

facebook FaceBook

phone 0894453994