[168] 25-26 ธันวาคม 2553 รถบัส 3 ภาคเหนือและจังหวัดตาก

[168] 25-26 ธันวาคม 2553

รถบัส 3 ภาคเหนือและจังหวัดตาก

รายงานการออกแจกเอกสาร
หยุด ! ทำร้ายพระพุทธศาสนา
โดยกลุ่มผู้ศึกษาและเปิดเผยพระพุทธศาสนา
*************************

วันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม  2553   เวลา ประมาณ 21. 45 น.  รถโค้ชปรับอากาศนำสมาชิกจาก
ถิ่นอีสานและรับสมาชิกบางส่วนที่รออยู่ระหว่างทางแล้วมุ่งหน้าสู่จังหวัดอุตรดิตถ์   เพื่อสมทบกับสมาชิกที่เดินทางจากฟิวเจอร์ปาร์ครังสิต  แล้วทุกท่านก็พบกันในเวลาเช้าตรู่ ณ จุดนัดหมาย 
               วันเสาร์ที่ 25 ธันวาคม  2553    ประมาณ05.30 น. ทำกิจส่วนตัว  จากนั้นเดินประกาศและแจกสื่อฯที่อำเภอเมือง(อุตรดิตถ์) อำเภอเมือง,ตำบลทุ่งโฮ้ง,อำเภอสูงเม่น(แพร่),อำเภอเมือง(ลำปาง),อำเภอเมือง(เชียงใหม่)เป็นจุดสุดท้ายสำหรับวันนี้  จากนั้นเข้าพักที่พูนศิริอพาร์ทเมนท์และอุ๊ยตาแมนชั่น(เชียงใหม่)ค่ะ
               วันอาทิตย์ที่ 26 ธันวาคม 2553  หลังจากรับประทานอาหารเช้าแล้ว เวลาประมาณ 07.30 น. รถทั้ง 2 คันนำสมาชิกเดินทางไปแจกสื่อฯที่ อำเภอหางดง,สันป่าตอง,แม่วาง,ตำบลทุ่งเสี้ยว,อำเภอจอมทอง(เชียงใหม่),อำเภอป่าซาง(ลำพูน)และสุดท้ายที่อำเภอเมือง(ตาก) จากนั้นร่ำลากันแยกย้ายกลับภูมิลำเนาโดยสวัสดิภาพ ค่ะ
               ในภาพรวมของการแจกสื่อฯทั้ง 2 วันจำนวน11 อำเภอ 2 ตำบล  6 จังหวัด  จำนวนทีมงานประมาณ 115 คนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  การตอบรับของผู้คนในถิ่นต่างๆอยู่ในระดับดี - ดีมาก   ที่อำเภอหางดงเจ้าหน้าที่ตำรวจขอสื่อฯจำนวนหนึ่งไปแจก  แต่เขามีความห่วงใยเรื่องอุบัติเหตุ    บางแห่งเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ตามมาสังเกตการณ์การทำงานของพวกเราด้วยค่ะ
               อนึ่ง  ช่วงต้นก่อนเดินทางในครั้งนี้หลายท่านรับปากว่าจะไปแจกสื่อด้วย   ฝ่ายยานพาหนะจึงติดต่อรถไว้ 3 คัน  แต่เมื่อถึงวันจริงเกิดการเปลี่ยนใจและเปลี่ยนแปลงเรื่องที่นั่ง  เพราะมีผู้สมัครทั้งเข้า-ออก จึงต้องใช้รถ 2 คัน  ทำให้เด็กๆบางคนนั่งบันไดรถบ้าง   นั่งข้างๆโชว์เฟอร์บ้าง  ฯลฯ
                                                   

ยินดีในบุญกับ

**  กอบคำการพิมพ์  จังหวัดพะเยา ที่เอื้อเฟื้อเอกสาร หยุด ! ทำร้ายพระพุทธศาสนา ตลอดมา
**  ศิษย์สำนักสงฆ์ป่าสามแยกที่เป็นคนในพื้นที่เชียงใหม่,ลำปาง,ลำพูนทุกท่านที่ขับรถตามได้นำอาหาร,
      น้ำดื่มและผลไม้มาบริการแก่ทีมงานทุกท่าน  เพื่อเพิ่มพลังในการทำดีตลอดทั้งวันค่ะ
**  ทีมงานจากเชียงใหม่ ที่ได้เสียสละเวลาเดินทางเพื่อสำรวจพื้นที่ก่อนการทำงาน ทำให้สมาชิกทุกท่าน 
      สามารถเดินทางและทำงานสู่เป้าหมายได้อย่างราบรื่น 
**  ทีมงานฝ่ายประสานงาน, ฝ่ายวางแผน, ฝ่ายยานพาหนะ, ฝ่ายติดต่อที่พักเพื่อสมาชิกทุกท่าน
**  คุณปาริชาติ  ไผผักแว่น (กุ้ง) ที่เสียสละอุปกรณ์และผลิตคู่มือสำหรับการทำงานแก่สมาชิก
**  ทุกท่านที่ร่วมสมทบทุนเข้ากองกลางเป็นค่ายานพาหนะ,ค่าที่พักและแผ่นพับสำหรับแจก
**  เจ้าของรถโค้ชปรับอากาศทั้ง 2 คัน (รถทรงศักดิ์, รถศรีบรรเจิด)ทั้งพนักงานขับรถและผู้ช่วยดูแลรถทั้ง 
      4 ท่าน  ที่นำสมาชิกถึงจุดหมายปลายทางได้อย่างปลอดภัยค่ะ  
**  ชาวทิพย์และทุกท่านที่ร่วมด้วยช่วยกัน ในการเปิดเผยพระพุทธศาสนาตามคำสอนของพระพุทธเจ้า   
      อ้างอิงจากพระไตรปิฎกฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัย ชุด  91 เล่ม ค่ะ

คำถามจากผู้รับสาร
               1. ศาสนาอะไร ?            
               2. ถวายสังฆทาน(ถังเหลือง)จะได้บุญไหม?
               3.เราจะทำอย่างไรถ้าอยากบำรุงวัด(เชียงใหม่)

ความเห็นของผู้รับสาร
               1.ชาวออสเตรเลียที่ลำปางบอกว่าดีใจมากที่มีคนทำแบบนี้ พระไม่ควรรับเงินรับทอง
            

“ ธรรมวินัยอันพระตถาคตเจ้าประกาศแล้วเปิดเผยไม่กำบังจึงรุ่งเรือง ๑”
(พระไตรปิฎก ฉบับมมร. เล่มที่ 10 / 465 / 16  :  เอกุตตริกะ หมวด 3  / ปกสีน้ำเงิน)


                                                                                               
“ พระธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้ว ๑  เปิดเผยดี ปกปิดไม่ดี” 
( พระไตรปิฎก ฉบับมมร. เล่มที่ 34 / 567 / 7  :  ปฏิจฉันนสูตร / ปกสีน้ำเงิน)  


**********************

รายละเอียดเพิ่มเติม

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.315366525236091.59717.315109618595115&type=3

 

You have no rights to post comments

D-study.com

ช่องทางการติดต่อ

facebook FaceBook

phone 0894453994