[294] 31 มกราคม 2559 พิจิตร

 [294] 31 มกราคม 2559 พิจิตร

 

 

 

[294] 31 มกราคม 2559 แจกสื่อ "พิจิตร"

 

อ้างมมร. เล่ม 33 หน้า 476-479 (ปกสีน้ำเงิน)

ทานวรรคที่  ๓

สูตรที่  ๑

 [๓๘๖] ๑๔๐. ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย

ทาน  ๒ อย่างนี้  ๒ อย่างเป็นไฉน คือ

 

อามิสทาน ๑

ธรรมทาน ๑

 

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย

ทาน ๒ อย่างนี้แล

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย

บรรดาทาน  ๒  อย่างนี้

ธรรมทานเป็นเลิศ.

จบสูตรที่  ๑

 

สูตรที่  ๒

 [๓๘๗] ๑๔๑. ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย

การบูชา ๒ อย่างนี้ ๒ อย่างเป็นไฉน คือ

 

การบูชาด้วยอามิส ๑

การบูชาด้วยธรรม ๑

 

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย

การบูชา ๒ อย่างนี้แล

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย

บรรดาการบูชา ๒ อย่างนี้

การบูชาด้วยธรรมเป็นเลิศ.

จบสูตรที่  ๒

 

สูตรที่  ๓

 [๓๘๘] ๑๔๒. ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย

การสละ  ๒ อย่างนี้  ๒ อย่างเป็นไฉน คือ

 

การสละอามิส ๑

การสละธรรม ๑

 

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย

การสละ ๒ อย่างนี้แล

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย

บรรดาการสละ  ๒ อย่างนี้

การสละธรรมเป็นเลิศ.

จบสูตรที่   ๓

 

สูตรที่  ๔

 [๓๘๙ ] ๑๔๓. ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย

การบริจาค ๒ อย่างนี้ ๒ อย่างเป็นไฉน คือ

 

การบริจาคอามิส ๑

การบริจาคธรรม ๑

 

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย

การบริจาค ๒ อย่างนี้แล

 

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย

บรรดาการบริจาค ๒ อย่างนี้

การบริจาคธรรมเป็นเลิศ.

จบสูตรที่  ๔

 

สูตรที่  ๕

 [๓๙๐] ๑๔๔. ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย

การบริโภค ๒ อย่างนี้ ๒ อย่างเป็นไฉน คือ

 

การบริโภคอามิส ๑

การบริโภคธรรม ๑

 

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย

การบริโภค ๒ อย่างนี้แล

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย

บรรดาการบริโภค ๒ อย่างนี้

การบริโภคธรรมเป็นเลิศ.

จบสูตรที่  ๕

 

สูตรที่ ๖

 [๓๙๑] ๑๔๕. ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย

การสมโภค ๒ อย่างนี้ ๒ อย่างเป็นไฉน คือ

 

สมโภคอามิส ๑

การสมโภคธรรม ๑

 

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย

การสมโภค ๒ อย่างนี้แล

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย

บรรดาการสมโภค ๒ อย่างนี้

การสมโภคธรรมเป็นเลิศ.

จบสูตรที่  ๖

 

สูตรที่  ๗

 [๓๙๒] ๑๔๖. ดูก่อนภิกษุ ทั้งหลาย

การจำแนก ๒ อย่างนี้ ๒ อย่าง เป็นไฉน คือ

 

การจำแนกอามิส ๑

การจำแนกธรรม ๑

 

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย

การจำแนก ๒ อย่างนี้แล

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย

บรรดาการจำแนก ๒ อย่างนี้

การจำแนกธรรมเป็นเลิศ.

จบสูตรที่  ๗

 

สูตรที่  ๘

 [๓๙๓] ๑๔๗. ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย

การสงเคราะห์ ๒ อย่างนี้ ๒ อย่างเป็นไฉน คือ

 

การสงเคราะห์ด้วยอามิส ๑

การสงเคราะห์ด้วยธรรม ๑

 

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย

การสงเคราะห์ ๒ อย่างนี้แล

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย

บรรดาการสงเคราะห์ ๒ อย่างนี้

การสงเคราะห์ด้วยธรรมเป็นเลิศ.

จบสูตรที่  ๘

 

สูตรที่ ๙

 [๓๙๔] ๑๔๘. ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย

การอนุเคราะห์ ๒ อย่างนี้ ๒ อย่างเป็นไฉน คือ

 

การอนุเคราะห์ด้วยอามิส ๑

การอนุเคราะห์ด้วยธรรม ๑

 

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย

การอนุเคราะห์ ๒ อย่างนี้แล

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย

บรรดาการอนุเคราะห์ ๒ อย่างนี้

การอนุเคราะห์ด้วยธรรมเป็นเลิศ.

จบสูตรที่  ๙

 

สูตรที่ ๑๐

[๓๙๔] ๑๔๙. ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย

ความเอื้อเฟื้อ ๒ อย่างนี้ ๒ อย่างเป็นไฉน คือ

 

ความเอื้อเฟื้อด้วยอามิส ๑

ความเอื้อเฟื้อด้วยธรรม ๑

 

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย

ความเอื้อเฟื้อ ๒ อย่างนี้แล

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย

บรรดาความเอื้อเฟื้อ ๒ อย่างนี้

ความเอื้อเฟื้อด้วยธรรมเป็นเลิศ.

จบสูตรที่  ๑๐

 

จบทานวรรคที่  ๓

 

http://www.tripitaka91.com/33-476-2.html

---------------------------------------------------------

 

จำนวน 11 ท่าน

 

รถยนต์ 2 คัน

1.รถตู้จาก กทม.

จำนวน 8 ท่าน (รวมคนขับ)

2.รถ Ford ครอบครัวคุณเปิ้ล จากลำพูน

จำนวน 3 ท่าน

(เจอกันที่ ปั๊ม ปตท. อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร)

 

แจกไป 2,000 ชุดโดยประมาณ

 

ทริปนี้นำทีมโดยคุณเปิ้ล

แจกสื่อทั้งหมด 5 อำเภอในพื้นที่ จ.พิจิตร ดังนี้คือ

1. อ.บางมูลนาก

- ตลาดบางมูลนากและชุมชนใกล้เคียง

- ตลาดเทศบาลบางไผ่

2. อ.ตะพานหิน

- สถานีรถไฟตะพานหิน

- ตาดแดงทองดีและชุมชนใกล้เคียง

3. อ.เมืองพิจิตร

- ตลาดเทศบาลหัวดงและชุมชนใกล้เคียง

- ตลาดเทศบาลเมืองพิจิตรและชุมชนใกล้เคียง

- ตลาดสด1เทศบาลเมืองพิจิตรและชุมชนใกล้เคียง

- บึงสีไฟ

4. อ.สามง่าม

- ตลาดศรีโศภณ2และชุมชนใกล้เคียง

5. อ.วชิรบารมี

- ตลาดเทศบาลวชิรบารมีและชุมชนใกล้เคียง

 

รถตู้ออกไอทีสแควร์ประมาณ 00:30 น.

ถึงปั๊ม ปตท. อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร

เวลา 04:30 น. โดยประมาณ

คุณเปิ้ลและครอบครัวที่มาจากลำพูน

ก็มาสมทบเพิ่มเติมที่นี่

(คุณเปิ้ลได้ส่ง GPS มาให้เสียบติดกับรถตู้ไว้

จะได้ติดต่อกันง่ายด้วยครับ)

พร้อมซื้ออาหารเช้ามาให้คณะรถตู้ด้วย (ยินดีในบุญ)

และยินดีในบุญกับผู้ที่นำผลไม้ อาหาร ขนม

มาสมทบทั้งหมดด้วย

 

เมื่อมาถึงก็นอนพักและทำธุระส่วนตัว

สักครู่ เวลาประมาณเกือบ 05:15 น.

จึงคลื่อนขบวนเข้าไปแจกสื่อใน อ.บางมูลนาก

เพราะถ้าช้าตลาดเช้าจะวายหมดครับ

 

หลังจากแจกสื่อเสร็จกับมั่งหน้าสู่ อ.ตะพานหิน

ระหว่างทางก็แวะแจกที่

ตลาดสดเทศบาลบางไผ่ (อ,บางมูลนาก)

 

คณะแจกสื่อบางท่านต้องการเข้าห้องน้ำ

คุณเปิ้ลก็พาไปแวะที่

สถานีรถไฟ อ.ตะพานหินก่อนเข้าตัวอำเภอ

ก็เลยได้แจกสื่อที่นี่เพิ่มเติมแจกแผนไปครับ

หลังจากนั้นก็เข้าสู่ตัว อ.ตะพานหิน

อำเภอนี้คนหนาแน่นมากใช้เวลาแจกสื่อค่อนข้างนาน

 

จากนั้นก็มุ่งสู่ อ.เมืองพิจิตร

แจกสื่อใน อ.เมืองพิจิตรหลายที่คือ

- ตลาดเทศบาลหัวดงและชุมชนใกล้เคียง

- ตลาดเทศบาลเมืองพิจิตรและชุมชนใกล้เคียง

- ตลาดสด1เทศบาลเมืองพิจิตรและชุมชนใกล้เคียง

- บึงสีไฟ (พร้อมแวะถ่ายรูปหมู่)

 

เมื่อถ่ายรูปเสร็จก็แจกสื่อต่ออีก 2 อำเภอคือ

อ.สามง่าม และ อ.วชิรบารมี

สองอำเภอนี้ตลาดวายไปแล้วจึงแจกได้ไม่ค่อยมาก

แจกสื่อเสร็จก็เกือบ 10:00 น.

แล้วก็ประชุมกันต่อที่ อ.วชิรบารมีเลย

 

คุณเปิ้ลได้เสนอ จ.ลำพูน

คุณวรเชษฐ์ได้เสนอ จ.สมุทรปราการ

ใหม่ได้เสนอ สัปดาห์เผยแพร่พุทธศาสนา สนามหลวง

เป็นการแจกสื่อครั้งต่อไป

จึงต้องทำการจับสลาก

 

สรุปจับสลากได้ จ.ลำพูน

และวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2559

เป็นวันที่สมาชิกโหวตเยอะที่สุด

“สรุปทริปหน้า จ.ลำพูน 31 มกราคม 2559”

นำทีมสำรวจโดยคุณเปิ้ล

 

ค่าใช้จ่ายในทริปนี้ 6,290 บาท (ค่ารถ+น้ำมัน)

เงินกองกลางเหลือ 27,784 บาท

เพียงพอที่จะแจกสื่อ จ.ลำพูน ในทริปต่อไป

 

หลังจากประชุมเสร็จ

ก็แยกย้ายกันเดินทางกลับ

คุณวรเชษฐ์ก็ได้มาเปลี่ยนขับรถตู้แทนคนขับ

(ยินดีในบุญ) เนื่องจากคนขับค่อนข้างล้า

 

รถตู้เดินทางถึง กทม. ประมาณ 14:00 น.

 

ยินดีในบุญกับผู้สำรวจเส้นทาง

และวางแผนงานทุกท่าน

 

ยินดีในบุญกับคุณเปิ้ลที่นำระบบ GPS

เข้ามาช่วยในการแจกสื่อ

 

ยินดีในบุญกับผู้ที่นำอาหารและเครื่องดื่ม

มาสมทบทุกท่าน

 

ยินดีในบุญกับผู้ที่จัดยานพาหนะ

มาสนับสนุนการแจกสื่อทุกท่าน

 

ยินดีในบุญกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน

ทั้งมนุษย์และชาวทิพย์

 

ยินดีในบุญกับผู้สั่งพิมพ์สื่อทุกท่าน

ไม่ว่าจะเป็นผู้ที่มาร่วมแจกสื่อเอง

หรือผู้ที่ไม่มาแจกแต่ประสงค์จะสั่งพิมพ์สื่อ

 

ยินดีในบุญกับผู้สนับสนุนเงินกองกลางทุกท่าน

 

ยินดีในบุญกับคณะแจกสื่อทุกท่านทั้งเก่าและใหม่

และผู้ไม่ประสงค์ออกนามที่สนับสนุนกิจกรรมแจกสื่อ

มาโดยตลอดทุกท่าน

 

ถ่ายภาพและรายงานโดย

เจษฎา อังศุโชติ (ใหม่) 089-445-3994

You have no rights to post comments

D-study.com

ช่องทางการติดต่อ

facebook FaceBook

phone 0894453994