[295] 28 กุมภาพันธ์ 2559 ลำพูน

 [295] 28 กุมภาพันธ์ 2559 ลำพูน

 

 

 

[295] 28 กุมภาพันธ์ 2559 แจกสื่อ "ลำพูน"

พระไตรปิฎกและอรรถกถาแปล

ชุด 91 เล่มมหามกุฏราชวิทยาลัย

เล่ม 9 หน้า 535-536 (ปกสีน้ำเงิน)

พระวินัยปิฎก จุลวรรค เล่ม ๗ ภาค ๒

 

เรื่องนายบ้านชื่อมณีจูฬกะ

 

[๖๓๗] ท่านทั้งหลาย สมัยหนึ่ง

พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ที่เวฬุวันวิหาร

อันเป็นสถานที่พระราชทานเหยื่อเก่กระแต

เขตพระนครราชคฤห์

ครั้งนั้น ชนทั้งหลายนั่งประชุมกัน

ในราชบริษัท ภายในราชสำนัก

ได้ยกถ้อยคำนี้ขึ้นสนทนาในระหว่างว่า

 

ทองและเงินย่อมควรแก่พระสมณะเชื้อสายพระศากยบุตร

พระสมณะเชื้อสายพระศากยบุตรย่อมยินดีทองและเงิน

พระสมณะเชื้อสายพระศากยบุตรย่อมรับทองและเงิน

 

 ก็คราวนั้น นายบ้านชื่อมณีจูฬกะ นั่งอยู่ในบริษัทนั้นด้วย

เขาได้กล่าวกะบริษัทนั้นว่า

นาย พวกท่านอย่าได้พูดอย่างนั้น

ทองและเงินไม่ควรแก่พระสมณะเชื้อสายพระศากยบุตร

พระสมณะเชื้อสายพระศากยบุตรไม่ยินดีทองและเงิน

พระสมณะเชื้อสายพระศากยบุตรไม่รับทองและเงิน

พระสมณะเชื้อสายพระศากยบุตร

มีแก้วและทองอันวางเสียแล้ว

ปราศจากทองและเงิน

นายบ้านชื่อมณีจูฬกะสามารถชี้แจงให้บริษัทนั้นเข้าใจ

ครั้นแล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้า

ถวายบังคมนั่ง ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง

แล้วกราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่า

 

พระพุทธเจ้าข้า ชนทั้งหลายนั่งประชุมกัน

ในราชบริษัทภายในราชสำนัก

ได้ยกถ้อยคำนี้ขึ้นสนทนาในระหว่างว่า

ทองและเงินควรแก่พระสมณะเธอสายพระศากยบุตร

พระสมณะเชื้อสายพระศากยบุตรยินดีทองและเงิน

พระมณะเชื้อสายพระสากยบุตรรับทองและเงิน

เมื่อชนทั้งหลายพูดอย่างนี้แล้ว

ข้าพระพุทธเจ้าได้พูดกะบริษัทนั้นว่า

นาย พวกท่านอย่าได้พูดเช่นนี้

ทองและเงินไม่ควรแก่พระสมณะเชื้อสายพระศากยบุตร

พระสมณะเชื้อสายพระศากยบุตรไม่ยินดีทองและเงิน

พระสมณะเชื้อสายพระศากยบุตรไม่รับทองและเงิน

พระสมณะเชื้อสายพระศากยบุตร

มีแก้วและทองอันวางเสียแล้ว

ปราศจากทองและเงิน

ข้าพระพุทธเจ้าสามารถชี้แจงให้บริษัทนั้นเข้าใจได้

 

เมื่อข้าพระพุทธเจ้าพยากรณ์อย่างนี้

ชื่อว่ากล่าวคล้อยตามพระผู้มีพระภาคเจ้า

ไม่ชื่อว่ากล่าวตู่พระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยคำเท็จ

ชื่อว่าพยากรณ์ธรรมอันสมควรแก่ธรรม

และสหธรรมิกบางรูป ผู้กล่าวตามวาทะ

ย่อมไม่ถึงฐานะที่ควรติเตียนหรือ พระพุทธเจ้าข้า.

 

พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า

เอาละ นายบ้าน

เธอพยากรณ์อย่างนี้ชื่อว่ากล่าวคล้อยตามเรา

ชื่อว่าไม่กล่าวตู่เราด้วยคำเท็จ

ชื่อว่า พยากรณ์ธรรมสมควรแก่ธรรม และสหธรรมิกบางรูป

ผู้กล่าวตามวาทะย่อมไม่ถึงฐานะที่ควรติเตียน

 

 ดูก่อนนายบ้าน

ทองและเงินไม่ควรแก่สมณะเชื้อสายพระศากยบุตรโดยแท้

สมณะเชื้อสายพระศากยบุตรไม่ยินดีทองและเงิน

สมณะเชื้อสายพระศากยบุตรไม่รับทองและเงิน

สมณะเชื้อสายพระศากยบุตรมีแก้วและทองอันวางเสียแล้ว

ปราศจากทองและเงิน

ทองและเงินควรแก่ผู้ใด แม้กามคุณทั้งห้าก็ควรแก่ผู้นั้น

กามคุณทั้งห้าควรแก่ผู้ใด เธอพึงจำผู้นั้นไว้โดยส่วนเดียวว่า

มีปกติมิใช่สมณะ มีปกติมิใช่เชื้อสายพระศากยบุตร

 

 เราจะกล่าวอย่างนี้ว่า

ผู้ต้องการหญ้า พึงแสวงหาหญ้า

ผู้ต้องการไม้ พึงแสวงหาไม้

ผู้ต้องการเกวียน พึงแสวงหาเกวียน

ผู้ต้องการบุรุษ พึงแสวงหาบุรุษ

แต่เราไม่กล่าวโดยปริยายไร ๆ ว่า

สมณะพึงยินดี พึงแสวงหาทองและเงิน.

 

 ข้าพเจ้าผู้มีวาทะอย่างนี้

กล่าวสิ่งไม่เป็นธรรม ว่าไม่เป็นธรรม

สิ่งเป็นธรรม ว่าเป็นธรรม

สิ่งไม่เป็นวินัย ว่าไม่เป็นวินัย

สิ่งเป็นวินัย ว่าเป็นวินัย

เขาหาว่า ด่า บริภาษอุบาสกอุบาสิกา

ผู้มีศรัทธาเลื่อมใสทำให้ไม่เลื่อมใส.

 

http://www.tripitaka91.com/9-535-3.html

---------------------------------------------------------

 

จำนวน 13 ท่าน

 

รถยนต์ 2 คัน

1.รถตู้จาก กทม.

จำนวน 10 ท่าน (รวมคนขับ)

2.รถ Ford ครอบครัวคุณเปิ้ล จากลำพูน

จำนวน 3 ท่าน

(เจอกันที่ ปั๊ม ปตท. อ.เมือง จ.ลำพูน)

 

แจกไป 4,500 ชุดโดยประมาณ

 

ทริปนี้นำทีมโดยคุณเปิ้ล

แจกสื่อทั้งหมด 2 อำเภอในพื้นที่ จ.ลำพูน ดังนี้คือ

1. อ.เมืองลำพูน

- ตลาดเช้ามืดใกล้คูเมือง

- ตลาดเช้าในตัวอำเภอ

-กาดสด นิคมฯ สันป่าฝ้าย

-ตลาด บ.ป่าเป้า

2. อ.เวียงหนองล่อง

- ตลาดนัดวันอาทิตย์บ้านเวียง

 

รถตู้ออกไอทีสแควร์ประมาณ 20:00 น.

เนื่องจากรถในกรุงเทพฯ ติดขัดช่วงเย็นวันเสาร์

ถึงปั๊ม ปตท. อ.เมือง จ.ลำพูน

เวลา 04:00 น. โดยประมาณ

คุณเปิ้ลและครอบครัวที่มาจากลำพูน

ก็มาสมทบเพิ่มเติมที่นี่

(คุณเปิ้ลได้ส่ง GPS มาให้เสียบติดกับรถตู้ไว้

จะได้ติดต่อกันง่ายด้วยครับ)

พร้อมซื้ออาหารเช้ามาให้คณะรถตู้ด้วย (ยินดีในบุญ)

และยินดีในบุญกับผู้ที่นำผลไม้ อาหาร ขนม

มาสมทบทั้งหมดด้วย

 

เมื่อมาถึงก็นอนพักและทำธุระส่วนตัว

สักครู่ เวลาประมาณ 05:00 น.

จึงคลื่อนขบวนเข้าไปแจกสื่อใน อ.เมือง จ.ลำพูน

ในส่วนของตลาดเช้ามืดที่ขายส่ง

ถ้าไม่รีบแจกซักพักตลาดจะวายก่อน

 

เมื่อแจกสื่อเสร็จก็ออกมาพักที่ปั๊ม ปตท.จุดเดิม

จนได้เวลาประมาณ 07:00 น.

ก็กลับเข้าไปแจกสื่อในตลาดเช้าของ อ.เมือง จ.ลำพูนต่อ

ตลาดนี้ค่อนข้างเล็กแป๊บเดียวก็แจกเสร็จ

จากนั้นก็มุ่งหน้าไปที่ กาดสด นิคมฯสันป่าฝ้าย

จุดนี้มีพนักงานที่ทำงานในโรงงานค่อนข้างมาก

 

เมื่อแจกสื่อเสร็จเรียบร้อยก็มุ่งหน้าต่อไปอีกสักระยะ

ไปแจกสื่อต่อที่ ตลาด บ.ป่าเป้า

 

จากนั้นคุณเปิ้ลก็พาไปสู่ตลาดที่ใหญ่ที่สุดนั่นคือ

ตลาดนัดวันอาทิตย์บ้านเวียง

(คุณเปิ้ลข้ามอีก 5 ตลาดเล็กๆออกไปเพื่อมุ่งสู่จุดนี้โดยเฉพาะ)

พอไปถึงตลาดก็พบกับผู้คนจำนวนมาก

ต่างคนก็ต่างพกสื่อไปจำนวนมากลงไปแจก

แต่แจกสื่อยังไม่หมดตลาด

ก็ต้องกลับมาเอาสื่ออีกเป็นรอบที่สอง

ใช้เวลาแจกจุดนี้นานมาก

แต่ละคนแจกได้คนละหลายปึกในจุดนี้

แจกสื่อเสร็จก็ประมาณเกือบ 10:20 น.

คุณเปิ้ลแจ้งว่าจุดอื่นตลาดก็น่าจะวายไปแล้ว

จึงได้เลิกการแจกสื่อแต่เพียงเท่านี้

แล้วก็ถ่ายรูปหมู่พร้อมประชุมกันต่อที่นี่เลย

 

ใหม่ได้เสนอ จ.ระนอง

คุณเปิ้ลได้เสนอ จ.ลำปาง

คุณอนันต์ได้เสนอ จ.ตราด

ตามลำดับ

จึงต้องทำการจับสลาก

 

สรุปจับสลากได้ จ.ลำปาง

และวันที่ 27 มีนาคม 2559

เป็นวันที่สมาชิกโหวตเยอะที่สุด

“สรุปทริปหน้า จ.ลำปาง 27 มีนาคม 2559”

นำทีมสำรวจโดยคุณเปิ้ล

 

ค่าใช้จ่ายในทริปนี้ 10,160 บาท (ค่ารถ+น้ำมัน)

เงินกองกลางเหลือ 31,424 บาท

เพียงพอที่จะแจกสื่อ จ.ลำปาง ในทริปต่อไป

 

 

หลังจากประชุมเสร็จ

ก็แวะพักทานอาหารที่ปั๊ม PT ระหว่างทาง

 

จากนั้นคุณเปิ้ลก็นำทางมาส่งคณะที่กลับ กทม.

จนถึงริมถนนสาย 11 ซึ่งเป็นถนนเส้นหลัก

จากนั้นก็แยกย้ายกันไป

 

ขากลับคุณอนันต์ก็ได้มาเปลี่ยนขับรถตู้แทนคนขับ

(ยินดีในบุญ) เนื่องจากคนขับค่อนข้างล้า

 

รถตู้เดินทางถึง กทม. ประมาณ 20:30 น.

 

ยินดีในบุญกับผู้สำรวจเส้นทาง

และวางแผนงานทุกท่าน

 

ยินดีในบุญกับคุณเปิ้ลที่นำระบบ GPS

เข้ามาช่วยในการแจกสื่อ

 

ยินดีในบุญกับผู้ที่นำอาหารและเครื่องดื่ม

มาสมทบทุกท่าน

 

ยินดีในบุญกับผู้ที่จัดยานพาหนะ

มาสนับสนุนการแจกสื่อทุกท่าน

 

ยินดีในบุญกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน

ทั้งมนุษย์และชาวทิพย์

 

ยินดีในบุญกับผู้สั่งพิมพ์สื่อทุกท่าน

ไม่ว่าจะเป็นผู้ที่มาร่วมแจกสื่อเอง

หรือผู้ที่ไม่มาแจกแต่ประสงค์จะสั่งพิมพ์สื่อ

 

ยินดีในบุญกับผู้สนับสนุนเงินกองกลางทุกท่าน

 

ยินดีในบุญกับคณะแจกสื่อทุกท่านทั้งเก่าและใหม่

และผู้ไม่ประสงค์ออกนามที่สนับสนุนกิจกรรมแจกสื่อ

มาโดยตลอดทุกท่าน

 

ถ่ายภาพ

-ต้า

ถ่ายภาพและรายงานโดย

-เจษฎา อังศุโชติ (ใหม่) 089-445-3994

 

You have no rights to post comments

D-study.com

ช่องทางการติดต่อ

facebook FaceBook

phone 0894453994