[296] 27 มีนาคม 2559 ลำปาง

 [296] 27 มีนาคม 2559 ลำปาง

 

 

 

[296] 27 มีนาคม 2559 แจกสื่อ "ลำปาง"

พระไตรปิฎกและอรรถกถาแปล

ชุด 91 เล่มมหามกุฏราชวิทยาลัย

เล่ม 35 หน้า 174-176 (ปกสีน้ำเงิน)

พระสุตตันตปิฎก อังคุตรนิกาย จตุกนิบาต เล่ม ๒

 

๑๐. อุปกิเลสสูตร

ว่าด้วยเครื่องเศร้าหมอง ๔ อย่าง

 

[๕๐] ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย อุปกิเลส (เครื่องมัวหมอง)

แห่งดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ ๔ อย่างนี้

ซึ่งเป็นเหตุให้ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ไม่สว่างไสวไพโรจน์

อุปกิเลสแห่งดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ ๔ อย่างคืออะไรบ้าง คือ

 

เมฆ ๑

หมอก ๑

ควันและผงคลี ๑

อสุรินทราหู ๑

 

นี้แล อุปกิเลส

 

พระสุตตันตปิฎก อังคุตรนิกาย จตุกนิบาต

เล่ม ๒ - หน้าที่ 175

 

แห่งดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ ๔ อย่าง

ซึ่งเป็นเหตุให้ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ไม่สว่างไสวไพโรจน์

 

ภิกษุทั้งหลาย ฉันเดียวกันนั้นแล

อุปกิเลสแห่งสมณพราหมณ์ทั้งหลายก็มี ๔ ประการ

ซึ่งเป็นเหตุให้สมณพราหมณ์ทั้งหลายไม่งามสง่า สุกใสรุ่งเรื่อง

อุปกิเลสของสมณพราหมณ์ ๔ ประการ คืออะไรบ้าง คือ

 

มีอยู่ สมณพราหมณ์บางเหล่าดื่มสุราเมรัย

ไม่งดเว้นจากการดื่มสุราเมรัย

การดื่มสุราเมรัยเป็นอุปกิเลสแห่งสมณพราหมณ์ข้อ ๑

ซึ่งเป็นเหตุให้สมณพราหมณ์ไม่งามสง่าสุกใสรุ่งเรือง

 

มีอยู่ สมณพราหมณ์บางเหล่าเสพเมถุนธรรม

ไม่งดเว้นจากเมถุนธรรม

การเสพเมถุนธรรมนี้เป็นอุปกิเลสแห่งสมณพราหมณ์ข้อ ๒

ซึ่งเป็นเหตุให้สมณพราหมณ์ไม่งามสง่าสุกใสรุ่งเรือง.

 

มีอยู่ สมณพราหมณ์บางเหล่ายินดีทองและเงิน

ไม่งดเว้นจากการรับทองและเงิน

ความยินดีรับทองและเงินนี้

เป็นอุปกิเลสแห่งสมณพราหมณ์ข้อ ๓

ซึ่งเป็นเหตุให้สมณพราหมณ์ไม่งามสง่าสุกใสรุ่งเรือง

 

มีอยู่ สมณพราหมณ์บางเหล่าเลี้ยงชีวิตโดยมิจฉาอาชีวะ

ไม่งดเว้นจากมิจฉาอาชีวะ

การเลี้ยงชีวิตโดยมิจฉาอาชีวะนี้

เป็นอุปกิเลสแห่งสมณพราหมณ์ข้อ ๔

ซึ่งเป็นเหตุให้สมณพราหมณ์ไม่งามสง่าสุกใสรุ่งเรือง

 

ภิกษุทั้งหลาย นี้แล อุปกิเลสแห่งสมณพราหมณ์ ๔ ประการ

ซึ่งเป็นเหตุให้สมณพราหมณ์ไม่งามสง่าสุกใสรุ่งเรือง.

 

สมณพราหมณ์บางเหล่า

ผู้มีราคะโทสะปกคลุมแล้ว

เป็นคนอันอวิชชาปกปิดแล้ว

เพลินยินดีในปิยรูป (สิ่งที่รัก)  ดื่ม

 

พระสุตตันตปิฎก อังคุตรนิกาย จตุกนิบาต

เล่ม ๒ - หน้าที่ 176

 

สุราเมรัย

บางเหล่าเสพเมถุน

บางเหล่าโฉดเขลา ยินดีเงินและทอง

บางเหล่าเลี้ยงชีพโดยมิจฉาอาชีวะ.

 

บาปธรรมเหล่านั้น

พระพุทธเจ้าเผ่าพันธุ์พระอาทิตย์

ตรัสว่าเป็นอุปกิเลส

ซึ่งเป็นเหตุให้สมณพราหมณ์เหล่านั้น

ปรากฏว่าเป็นผู้ไม่บริสุทธิ์ มีราคี

ไม่งามสง่าสุกใส.

 

สมณพราหมณ์เหล่านั้นอันความมืด

(คืออวิชชา) หุ้มห่อแล้ว

ตกเป็นทาสตัณหาถูกตัณหาจูงไป

บำรุงเลี้ยงอัตภาพร้ายเข้าไว้ต้องไปเกิดอีก.

 

จบอุปกิเลสสูตรที่ ๑๐

http://www.tripitaka91.com/35-174-14.html

---------------------------------------------------------

 

จำนวน 11 ท่าน

 

รถยนต์ 2 คัน

1.รถตู้จาก กทม.

จำนวน 8 ท่าน (รวมคนขับ)

2.รถ Ford ครอบครัวคุณเปิ้ล จากลำพูน

จำนวน 3 ท่าน

(เจอกันที่ ปั๊ม ปตท. ใกล้สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.เมือง จ.ลำปาง)

 

แจกไป 3,200 ชุดโดยประมาณ

 

ทริปนี้นำทีมโดยคุณเปิ้ล

แจกสื่อทั้งหมด 2 อำเภอในพื้นที่ จ.ลำปาง ดังนี้คือ

1. อ.เมืองลำปาง

- ตลาดเทศบาล 1 (ตลาดหลักเมือง)

- ตลาดเทศบาล 3 (รัษฎา)

- ตลาดรัตนะ (เก๊าจาว) เลียบทางรถไฟ

- ตลาดนัดแยกบ้านฟ่อน

- ตลาดกาศเมฆ

- สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.เมืองลำปาง

- ตลาดวัฒนาสามัคคี

- กาดหนองกระทิงและชุมชนโดยรอบ

 

2. อ.ห้างฉัตร

- กาดทุ่งเกวียน

 

รถตู้ออกไอทีสแควร์ประมาณ 21:30 น.

รถมาติดขัดช่วง Future Park รังสิต

ถึงปั๊ม ปตท. ใกล้สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.เมือง จ.ลำปาง

เวลา 05:10 น. โดยประมาณ

คุณเปิ้ลและครอบครัวที่มาจากลำพูน

ก็มาสมทบเพิ่มเติมที่นี่

(วันนี้ลืมนำ GPS ไปเลยใช้วิธีแจ้งพิกัดทาง LINE แทน)

พร้อมซื้ออาหารเช้ามาให้คณะรถตู้ด้วย (ยินดีในบุญ)

และยินดีในบุญกับผู้ที่นำผลไม้ อาหาร ขนม อื่นๆ

มาสมทบทั้งหมดด้วย

ทริปนี้มีผู้นำอาหารและเครื่องดื่มมาสมทบจำนวนมาก

 

มาถึงก็เริ่มแจกสื่อกันเลย

ที่ตลาดเช้ามืด เทศบาล 1 (ตลาดหลักเมือง)

ผู้คนค่อนข้างคึกคัก

ทริปนี้แจกสื่อต่อเนื่องกันไปหลายจุด ดังนี้

- ตลาดเทศบาล 3 (รัษฎา)

- ตลาดรัตนะ (เก๊าจาว) เลียบทางรถไฟ

- ตลาดนัดแยกบ้านฟ่อน

- ตลาดกาศเมฆ

- สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.เมืองลำปาง

- ตลาดวัฒนาสามัคคี

- กาดหนองกระทิงและชุมชนโดยรอบ

ซึ่งอยู่ในอำเภอเมืองลำปาง

คุณเปิ้ลแจ้งว่าหากไปแจกที่อำเภออื่น

ด้วยจะเสียเวลาเดินทางมาก และก็เป็นตลาดที่ไม่ใหญ่

อาจจะไม่คุ้มค่ากับเวลาที่เสียไป

ซึ่งแต่ละที่ก็คนมากพอสมควร

(แจกไม่ทันอีก 2 ตลาดที่วายไปก่อน)

 

ก่อนที่จะมาจบที่ กาดทุ่งเกวียน อ.ห้างฉัตร

แจกสื่อเสร็จก็ประมาณเกือบ 10:30 น.

จึงได้เลิกการแจกสื่อแต่เพียงเท่านี้

แล้วก็ถ่ายรูปหมู่พร้อมประชุมกันต่อที่นี่เลย

โดยให้คุณเก่ง คนขับรถตู้เป็นผู้ถ่ายรูปให้

 

คุณอนันต์ได้เสนอ จ.ตราด

และไม่มีผู้เสนอ จังหวัดอื่น

 

จึงสรุปว่า ทริปหน้า แจกสื่อ จ.ตราด

และวันที่ 1 พฤษภาคม 2559

เป็นวันที่สมาชิกเห็นด้วยมากที่สุด

เพราะเดือนหน้ามีวันหยุดยาวมาก

และวันที่ 1 พฤษภาคม 2559

ก็เป็นวันหยุดแรงงานด้วย

 

“สรุปทริปหน้า จ.ตราด 1 พฤษภาคม 2559”

นำทีมสำรวจโดยคุณอนันต์

 

ค่าใช้จ่ายทริปนี้  10,120 บาท (ค่าเช่ารถและค่าน้ำมัน)

เงินกองกลางคงเหลือ 33,394 บาท

เพียงพอจะไปแจกสื่อทริป จ.ตราด

 

หลังจากประชุมเสร็จ

ก็แยกย้ายกันเดินทางกลับ

 

ขากลับคุณอนันต์ก็ได้มาเปลี่ยนขับรถตู้แทนคนขับ

(ยินดีในบุญ) เนื่องจากคนขับค่อนข้างล้า

 

รถตู้เดินทางถึง กทม. ประมาณ 18:30 น.

 

คุณวรเชษฐ์ได้นำสื่อที่เหลือส่วนหนึ่งไปแจกต่อ (ยินดีในบุญ)

 

ยินดีในบุญกับผู้สำรวจเส้นทาง

และวางแผนงานทุกท่าน

 

ยินดีในบุญกับคุณเปิ้ลที่นำระบบ GPS

เข้ามาช่วยในการแจกสื่อ

 

ยินดีในบุญกับผู้ที่นำอาหารและเครื่องดื่ม

มาสมทบทุกท่าน

 

ยินดีในบุญกับผู้ที่จัดยานพาหนะ

มาสนับสนุนการแจกสื่อทุกท่าน

 

ยินดีในบุญกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน

ทั้งมนุษย์และชาวทิพย์

 

ยินดีในบุญกับผู้สั่งพิมพ์สื่อทุกท่าน

ไม่ว่าจะเป็นผู้ที่มาร่วมแจกสื่อเอง

หรือผู้ที่ไม่มาแจกแต่ประสงค์จะสั่งพิมพ์สื่อ

 

ยินดีในบุญกับผู้สนับสนุนเงินกองกลางทุกท่าน

 

ยินดีในบุญกับคณะแจกสื่อทุกท่านทั้งเก่าและใหม่

และผู้ไม่ประสงค์ออกนามที่สนับสนุนกิจกรรมแจกสื่อ

มาโดยตลอดทุกท่าน

 

ถ่ายภาพ

-คุณสอง

ถ่ายภาพและรายงานโดย

-เจษฎา อังศุโชติ (ใหม่) 089-445-3994

 

You have no rights to post comments

D-study.com

ช่องทางการติดต่อ

facebook FaceBook

phone 0894453994