[303] 23 ตุลาคม 2559 ชลบุรี

 [303] 23 ตุลาคม 2559 ชลบุรี

 

 

[303] 23 ตุลาคม 2559 แจกสื่อ "ชลบุรี"

 

พระไตรปิฎกและอรรถกถาแปล

ชุด 91 เล่มมหามกุฏราชวิทยาลัย

เล่ม 33 หน้า 476-479 (ปกสีน้ำเงิน)

พระสุตตันตปิฎก เอกนิบาต-ทุกนิบาต เล่ม ๑ ภาค ๒

 

ทานวรรคที่  ๓

 

สูตรที่  ๑

 [๓๘๖] ๑๔๐. ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย

ทาน  ๒ อย่างนี้  ๒ อย่างเป็นไฉน คือ

 

อามิสทาน ๑

ธรรมทาน ๑

 

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย

ทาน ๒ อย่างนี้แล

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย

บรรดาทาน  ๒  อย่างนี้

ธรรมทานเป็นเลิศ.

จบสูตรที่  ๑

 

สูตรที่  ๒

 [๓๘๗] ๑๔๑. ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย

การบูชา ๒ อย่างนี้ ๒ อย่างเป็นไฉน คือ

 

การบูชาด้วยอามิส ๑

การบูชาด้วยธรรม ๑

 

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย

การบูชา ๒ อย่างนี้แล

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย

บรรดาการบูชา ๒ อย่างนี้

การบูชาด้วยธรรมเป็นเลิศ.

จบสูตรที่  ๒

 

สูตรที่  ๓

 [๓๘๘] ๑๔๒. ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย

การสละ  ๒ อย่างนี้  ๒ อย่างเป็นไฉน คือ

 

การสละอามิส ๑

การสละธรรม ๑

 

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย

การสละ ๒ อย่างนี้แล

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย

บรรดาการสละ  ๒ อย่างนี้

การสละธรรมเป็นเลิศ.

จบสูตรที่   ๓

 

สูตรที่  ๔

 [๓๘๙ ] ๑๔๓. ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย

การบริจาค ๒ อย่างนี้ ๒ อย่างเป็นไฉน คือ

 

การบริจาคอามิส ๑

การบริจาคธรรม ๑

 

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย

การบริจาค ๒ อย่างนี้แล

 

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย

บรรดาการบริจาค ๒ อย่างนี้

การบริจาคธรรมเป็นเลิศ.

จบสูตรที่  ๔

 

สูตรที่  ๕

 [๓๙๐] ๑๔๔. ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย

การบริโภค ๒ อย่างนี้ ๒ อย่างเป็นไฉน คือ

 

การบริโภคอามิส ๑

การบริโภคธรรม ๑

 

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย

การบริโภค ๒ อย่างนี้แล

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย

บรรดาการบริโภค ๒ อย่างนี้

การบริโภคธรรมเป็นเลิศ.

จบสูตรที่  ๕

 

สูตรที่ ๖

 [๓๙๑] ๑๔๕. ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย

การสมโภค ๒ อย่างนี้ ๒ อย่างเป็นไฉน คือ

 

สมโภคอามิส ๑

การสมโภคธรรม ๑

 

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย

การสมโภค ๒ อย่างนี้แล

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย

บรรดาการสมโภค ๒ อย่างนี้

การสมโภคธรรมเป็นเลิศ.

จบสูตรที่  ๖

 

สูตรที่  ๗

 [๓๙๒] ๑๔๖. ดูก่อนภิกษุ ทั้งหลาย

การจำแนก ๒ อย่างนี้ ๒ อย่าง เป็นไฉน คือ

 

การจำแนกอามิส ๑

การจำแนกธรรม ๑

 

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย

การจำแนก ๒ อย่างนี้แล

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย

บรรดาการจำแนก ๒ อย่างนี้

การจำแนกธรรมเป็นเลิศ.

จบสูตรที่  ๗

 

สูตรที่  ๘

 [๓๙๓] ๑๔๗. ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย

การสงเคราะห์ ๒ อย่างนี้ ๒ อย่างเป็นไฉน คือ

 

การสงเคราะห์ด้วยอามิส ๑

การสงเคราะห์ด้วยธรรม ๑

 

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย

การสงเคราะห์ ๒ อย่างนี้แล

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย

บรรดาการสงเคราะห์ ๒ อย่างนี้

การสงเคราะห์ด้วยธรรมเป็นเลิศ.

จบสูตรที่  ๘

 

สูตรที่ ๙

 [๓๙๔] ๑๔๘. ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย

การอนุเคราะห์ ๒ อย่างนี้ ๒ อย่างเป็นไฉน คือ

 

การอนุเคราะห์ด้วยอามิส ๑

การอนุเคราะห์ด้วยธรรม ๑

 

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย

การอนุเคราะห์ ๒ อย่างนี้แล

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย

บรรดาการอนุเคราะห์ ๒ อย่างนี้

การอนุเคราะห์ด้วยธรรมเป็นเลิศ.

จบสูตรที่  ๙

 

สูตรที่ ๑๐

[๓๙๔] ๑๔๙. ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย

ความเอื้อเฟื้อ ๒ อย่างนี้ ๒ อย่างเป็นไฉน คือ

 

ความเอื้อเฟื้อด้วยอามิส ๑

ความเอื้อเฟื้อด้วยธรรม ๑

 

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย

ความเอื้อเฟื้อ ๒ อย่างนี้แล

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย

บรรดาความเอื้อเฟื้อ ๒ อย่างนี้

ความเอื้อเฟื้อด้วยธรรมเป็นเลิศ.

จบสูตรที่  ๑๐

 

จบทานวรรคที่  ๓

http://www.tripitaka91.com/33-476-1.html

---------------------------------------------------------

 

ทริปนี้มีสิ่งที่เพิ่มเติมมาคือ

มีการถวายบุญที่ได้จากการแจกสื่อธรรมส่วนหนึ่ง

ถวายเป็นพระราชกุศลของในหลวง รัชกาลที่ 9

 

จำนวน 8 ท่าน (รวมคนขับรถ)

 

รถตู้ 1 คัน

 

แจกไป 5,222+500 ชุดโดยประมาณ

(พี่หญิงนำสื่อกลับไปแจกประมาณ 500 ชุด)

 

แจกสื่อทั้งหมด 7 อำเภอในพื้นที่ จ.ชลบุรี ดังนี้คือ

1. อ.เมืองชลบุรี

- ตลาดใหม่ชลบุรี,ตลาดใหม่พงษ์ศักดิ์และชุมชนใกล้เคียง

- ตลาดทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์,ตลาดเก่าหน้าเก๋ง

และชุมชนใกล้เคียง

- ตลาดบางทรายและชุมชนใกล้เคียง

- ตลาดชุมชนบ้านหัวหินพัฒนาและชุมชนใกล้เคียง

- ตลาดนัดปากทาง ถ.วิบูลย์ประชารักษ์และชุมชนใกล้เคียง

- ตลาดบ้านสิรัชชาและชุมชนใกล้เคียง

2. อ.พานทอง

- ตลาดพานทองและชุมชนใกล้เคียง

3. อ.พนัสนิคม

- ตลาดเทศบาล1,ตลาดเครื่องจักรสานและชุมชนใกล้เคียง

- ตลาดเทศบาล3และชุมชนใกล้เคียง

4. อ.บ้านบึง

- ตลาดเนื่องจำนงค์และชุมชนใกล้เคียง

- ตลาดเทศบาลตำบลหัวกุญแจและชุมชนใกล้เคียง

-ตลาด ดร.ประโยชน์ เนื่องจำนงค์และชุมชนใกล้เคียง

5. อ.หนองใหญ่

- ชุมชนบริเวณสี่แยกในตัวเมือง

6. อ.บ่อทอง

- ตลาดสดอมรพรและชุมชนใกล้เคียง

7. อ.เกาะจันทร์

- ตลาดสดเกาะโพธิ์และชุมชนใกล้เคียง

-ตลาดเทศบาลตำบลท่าบุญมีและชุมชนใกล้เคียง

 

รถตู้ออกไอทีสแควร์ประมาณ ตี5

ถึงปั๊ม ปตท. จ.ชลบุรีประมาณ 6 โมง

 

พักเสร็จก็แจกสื่อในชลบุรีต่อเนื่อง 4 จุด

เพราะตลาดมีเยอะมากและอยู่ใกล้ๆกัน

ก่อนจะแวะพักทานอาหารที่ปั๊ม ปตท.

ริมถนนสุขุมวิท

 

จากนั้นก็เดินทางต่อไปแจกสื่อในส่วนที่เหลือ

ของ อ.เมืองคือบริเวณ นิคมอมตะนคร ได้แก่

- ตลาดนัดปากทาง ถ.วิบูลย์ประชารักษ์และชุมชนใกล้เคียง

- ตลาดบ้านสิรัชชาและชุมชนใกล้เคียง

 

จากนั้นก็แจกสื่อตามแผนงานเรื่อยๆ

โดยมีอำเภอใหญ่ 3 อำเภอคือ

1.อำเภอพานทอง

2.อำเภอพนัสนิคม

3.อำเภอบ้านบึง

 

ช่วงบ่ายก็ไปแจกสื่อในอีก 3 อำเภอ

ที่ไม่ใหญ่มากคือ

1.อำเภอหนองใหญ่

2.อำเภอบ่อท่อง

3.อำเภอเกาะจันทร์

 

ระหว่างทางกลับ

ก็ได้แวะถ่ายรูปหมู่ที่

สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ

 

จากนั้นก็ประชุมต่อกันในรถดังนี้คือ

 

การแจกสื่อทริปต่อไป

พี่นันได้เสนอ จ.สุรินทร์

พี่แก๊สได้เสนอ จ.สระบุรี

ใหม่ได้เสนอ จ.ระนอง

 

แม่พี่หญิงสละการจับสลาก

พี่นันจึงได้จับสลากแทน

 

สรุปจับสลากได้ จ.ระนอง

และวันที่ 27 พฤศจิกายน 2559

เป็นวันที่สมาชิกโหวตเยอะที่สุด

และรถตู้ว่าง

“สรุปทริปหน้า จ.ระนอง 27 พฤศจิกายน 2559”

 

และมีอีกสองเรื่องคือ

1.การต่ออายุเวบไซน์

www.d-study.com

และการจดโดเมน

 

การจดโดเมนประจำปีนี้

คุณชาญชัยได้สนับสนุนค่าใช้จ่าย

(ยินดีในบุญ)

ส่วนการต่ออายุเวบไซน์

ปีนี้มีค่าใช้จ่าย 10,903.30 บาท

จะใช้เงินกองกลางในการชำระ

 

2.การพิมพ์สื่อจะใช้เงินกองกลาง

ในการพิมพ์สื่อจำนวน 20,000 บาท

(จำนวนที่ได้จะต่อรองกับทางโรงพิมพ์)

 

ค่าใช้จ่ายในทริปนี้ 3,990 บาท (ค่ารถ+น้ำมัน)

 

รถตู้เดินทางถึง กทม. ประมาณ 17:00 น.

 

ยินดีในบุญกับผู้สำรวจเส้นทาง

และวางแผนงานทุกท่าน

 

ยินดีในบุญกับผู้ที่นำอาหารและเครื่องดื่ม

มาสมทบทุกท่าน

 

ยินดีในบุญกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน

ทั้งมนุษย์และชาวทิพย์

 

ยินดีในบุญกับผู้สั่งพิมพ์สื่อทุกท่าน

ไม่ว่าจะเป็นผู้ที่มาร่วมแจกสื่อเอง

หรือผู้ที่ไม่มาแจกแต่ประสงค์จะสั่งพิมพ์สื่อ

 

ยินดีในบุญกับผู้สนับสนุนเงินกองกลางทุกท่าน

 

ยินดีในบุญกับคณะแจกสื่อทุกท่านทั้งเก่าและใหม่

และผู้ไม่ประสงค์ออกนามที่สนับสนุนกิจกรรมแจกสื่อ

มาโดยตลอดทุกท่าน

 

ถ่ายภาพ

-พี่สอง

ถ่ายภาพและรายงานโดย

เจษฎา อังศุโชติ (ใหม่) 089-445-3994

 

You have no rights to post comments

D-study.com

ช่องทางการติดต่อ

facebook FaceBook

phone 0894453994