อุบลราชธานี

จังหวัดอุบลราชธานีมี 25 อำเภอ

 

 

 

 

ลำดับที่ อำเภอ ประชากร แจกสื่อฯ รอบแรก แจกสื่อฯ รอบสอง
1 เมืองอุบลราชธานี 219,262 [62] 15 พฤษภาคม 2553 ร้อยเอ็ด ยโสธร อำนาจเจิรญ อุบลราชธานี
[63] 16 พฤษภาคม 2553 อุบลราชธานี สุรินทร์ มหาสารคาม
[93] 31 - 1 สิงหาคม 2553 ทริป ปิดอีสาน

[309]2และ30 เม.ย. 60
อุบลราชธานี

[326]4 28 29 ก.ค. 61 อุบลฯ

2 เดชอุดม 168,768 [93] 31 - 1 สิงหาคม 2553 ทริป ปิดอีสาน [326]4 28 29 ก.ค. 61 อุบลฯ
3 วารินชำราบ 160,317 [63] 16 พฤษภาคม 2553 อุบลราชธานี สุรินทร์ มหาสารคาม
[74] 20 มิถุนายน 2553 อุบล ยโสธร ร้อยเอ็ด

[309]2และ30 เม.ย. 60
อุบลราชธานี

[326]4 28 29 ก.ค. 61 อุบลฯ

4 พิบูลมังสาหาร 133,884 [74] 20 มิถุนายน 2553 อุบล ยโสธร ร้อยเอ็ด [309]2และ30 เม.ย. 60
อุบลราชธานี
5 ตระการพืชผล 121,816 [73] 19 มิถุนายน 2553 กาฬสินธุ์ ยโสธร อำนาจเจริญ อุบลราชธานี มุกดาหาร [309]2และ30 เม.ย. 60
อุบลราชธานี
6 เขื่องใน 108,352 [74] 20 มิถุนายน 2553 อุบล ยโสธร ร้อยเอ็ด [309]2และ30 เม.ย. 60
อุบลราชธานี
7 บุณฑริก 98,690 [93] 31 - 1 สิงหาคม 2553 ทริป ปิดอีสาน [326]4 28 29 ก.ค. 61 อุบลฯ
8 ม่วงสามสิบ 84,402 [73] 19 มิถุนายน 2553 กาฬสินธุ์ ยโสธร อำนาจเจริญ อุบลราชธานี มุกดาหาร [309]2และ30 เม.ย. 60
อุบลราชธานี
9 เขมราฐ 79,125 [73] 19 มิถุนายน 2553 กาฬสินธุ์ ยโสธร อำนาจเจริญ อุบลราชธานี มุกดาหาร  
10 น้ำยืน 69,613 [93] 31 - 1 สิงหาคม 2553 ทริป ปิดอีสาน [326]4 28 29 ก.ค. 61 อุบลฯ
11 ศรีเมืองใหม่ 69,327 [74] 20 มิถุนายน 2553 อุบล ยโสธร ร้อยเอ็ด [309]2และ30 เม.ย. 60
อุบลราชธานี 
12 นาจะหลวย 57,226 [93] 31 - 1 สิงหาคม 2553 ทริป ปิดอีสาน [326]4 28 29 ก.ค. 61 อุบลฯ
13 สำโรง 53,555    
14 สิรินธร 52,407 [74] 20 มิถุนายน 2553 อุบล ยโสธร ร้อยเอ็ด [309]2และ30 เม.ย. 60
อุบลราชธานี
15 โพธิ์ไทร 41,732 [73] 19 มิถุนายน 2553 กาฬสินธุ์ ยโสธร อำนาจเจริญ อุบลราชธานี มุกดาหาร  
16 กุดข้าวปุ่น 41,023 [73] 19 มิถุนายน 2553 กาฬสินธุ์ ยโสธร อำนาจเจริญ อุบลราชธานี มุกดาหาร  
17 นาตาล 36,552 [73] 19 มิถุนายน 2553 กาฬสินธุ์ ยโสธร อำนาจเจริญ อุบลราชธานี มุกดาหาร  
18 โขงเจียม 35,749 [74] 20 มิถุนายน 2553 อุบล ยโสธร ร้อยเอ็ด [309]2และ30 เม.ย. 60
อุบลราชธานี
19 น้ำขุ่น 32,514 [93] 31 - 1 สิงหาคม 2553 ทริป ปิดอีสาน [326]4 28 29 ก.ค. 61 อุบลฯ
20 ตาลสุม 32,403 [74] 20 มิถุนายน 2553 อุบล ยโสธร ร้อยเอ็ด  
21 สว่างวีระวงศ์ 30,680 [73] 19 มิถุนายน 2553 กาฬสินธุ์ ยโสธร อำนาจเจริญ อุบลราชธานี มุกดาหาร  
22 เหล่าเสือโก้ก 27,234 [73] 19 มิถุนายน 2553 กาฬสินธุ์ ยโสธร อำนาจเจริญ อุบลราชธานี มุกดาหาร [309]2และ30 เม.ย. 60
อุบลราชธานี
23 ดอนมดแดง 26,985 [73] 19 มิถุนายน 2553 กาฬสินธุ์ ยโสธร อำนาจเจริญ อุบลราชธานี มุกดาหาร  
24 นาเยีย 26,430 [93] 31 - 1 สิงหาคม 2553 ทริป ปิดอีสาน [326]4 28 29 ก.ค. 61 อุบลฯ
25 ทุ่งศรีอุดม 28,477 [93] 31 - 1 สิงหาคม 2553 ทริป ปิดอีสาน [326]4 28 29 ก.ค. 61 อุบลฯ
  รวมอุบลราชธานี 1,836,523    

 

แหล่งที่มาข้อมูลประชากร

http://stat.bora.dopa.go.th/stat/statnew/statTDD/views/showDistrictData.php?rcode=34&statType=1&year=56

 

ภาพและข้อมูลแผนที่จาก

https://th.wikipedia.org/wiki/จังหวัดอุบลราชธานี

D-study.com

Follow Us

facebook FaceBook

Twitter

phone 0894453994

Rss RSS

E-mail Email