เนื้อหาสำคัญ

ศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้า

จากพระไตรปิฎกเพิ่มเติมได้ที่

http://www.tripitaka91.com

 

เอกสารสื่อฯ

https://bit.ly/2SkQgjG

 

รวมเรื่องพระภิกษุ รับ ให้รับ

หรือยินดี ทอง-เงิน อันเขาเก็บไว้ให้ ต้องอาบัติ

และเรื่องที่เกี่ยวข้อง

https://bit.ly/2A8tRzi

https://goo2url.com/9yDsB

 

รวม คำถาม-คำตอบ

เรื่องพระรับเงิน-ทองและกิจกรรมแจกสื่อฯ

https://bit.ly/2CrwNbI

 

ข้อมูลจากพระไตรปิฎกฯ

ที่เกี่ยวข้องกับการแจกสื่อฯ

https://bit.ly/2PTho7q

 

ข้อธรรมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตของฆราวาส

https://www.d-study.com/index.php/th/mediagiveawayevent/00/960-secular

 

กิจกรรมแจกสื่อฯ ทั้งหมด

(เฉพาะที่บันทึกอย่างเป็นทางการ)

https://bit.ly/2R89g7T

 

ภาพรวมการแจกสื่อฯ ทั้งประเทศไทย

https://bit.ly/2SeAQhd

 

Facebook กิจกรรมแจกสื่อฯ

https://www.facebook.com/315109618595115

กิจกรรมแจกสื่อฯ ทั้งหมด (ทั้งในและต่างประเทศ)

กิจกรรมแจกสื่อฯ ทั้งหมด (ทั้งในและต่างประเทศ)

01 August 2019

กิจกรรมแจกสื่อฯ ทั้งหมด   ภาพรวมการแจกสื่อหยุดทำร้ายพระพุทธศาสนาทั้งประเทศไทย [353] 23-24 กรกฎาคม 2566 บุรีรัมย์ นครราชสีมา [352] 25-26 กรกฎาคม 2566 มหาสารคาม นครราชสีมา [351] 27-31 พ.ค. และ 1 มิ.ย. 66 พื้นที่ภาคตะวันออก [350] 30 เม.ย. และ 1 พ.ค. 66...

ข่าวล่าสุด

[354] 26-29 สิงหาคม 2566 นครพนม หนองคาย

[354] 26-29...

[354] 26-29 สิงหาคม 2566...

2023-09-16 10:51:00

มุกดาหาร

...

2014-09-01 14:56:00

ข่าวยอดนิยม

ประกาศกิจกรรมแจกสื่อ

  • ไม่มีกระทู้แสดง

กระดานสนทนา

  • ไม่มีกระทู้แสดง

ความคิดเห็นล่าสุดในกิจกรรมต่าง ๆ

การบัญญัติสิกขาบทที่มิได้ทรงบัญญัติ หรือการถอนสิกขาบทที่ทรงบัญญัติไว้แล้ว โดยนัยว่า ปาจิตตีย์ ทุกกฏ เป็นต้น นี้เป็นพุทธวิสัย.

ข้อมูลจาก พระไตรปิฎกและอรรถกถาแปล ชุด ๙๑ เล่ม ฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัย

(พิมพ์ พ.ศ. ๒๕๒๕) (ปกสีน้ำเงิน) และ (พิมพ์ พ.ศ. ๒๕๔๖) (ปกสีแดง)

 

“การบัญญัติสิกขาบทที่มิได้ทรงบัญญัติ

หรือการถอนสิกขาบทที่ทรงบัญญัติไว้แล้ว

โดยนัยว่า ปาจิตตีย์ ทุกกฏ เป็นต้น นี้เป็นพุทธวิสัย.”

 

เล่ม ๓ หน้า ๙๑๕ (ปกสีน้ำเงิน) / หน้า ๘๖๓ (ปกสีแดง)

พระวินัยปิฎก มหาวิภังค์ เล่ม ๑ ภาค ๓

 

บางส่วนของ

โกสิยวรรคที่ ๒ สิกขาบทที่ ๕

พรรณนานิสีทนสันถตสิกขาบท

 

          ข้อว่า  น มยํ อปฺปญฺตฺตํ ปญฺาเปสฺสาม  มีความว่า

เราทั้งหลายชื่อว่าเป็นสาวก

จักไม่บัญญัติข้อที่พระผู้มีพระภาคเจ้ามิได้ทรงบัญญัติไว้.

จริงอยู่ วิสัย คือการบัญญัติสิกขาบทที่มิได้ทรงบัญญัติ

หรือการถอนสิกขาบทที่ทรงบัญญัติไว้แล้ว

โดยนัยว่า ปาจิตตีย์ ทุกกฏ เป็นต้น นี้เป็นพุทธวิสัย.

          ด้วยบทว่า  สมาทาย นี้ พระอุปเสนะ  แสดงว่า

เราทั้งหลายจักสมาทานสิกขาบทนั้น ๆ แล้วรับว่า ดีละ โดยดี

ดังนี้แล้วจักศึกษาในสิกขาบททั้งปวง

ตามที่พระพุทธองค์ทรงบัญญัติไว้.

พระผู้มีพระภาคเจ้า ทรงมีพระหฤทัยโปรดปรานแล้ว

ได้ทรงกระทำสาธุการแม้อีก แก่พระอุปเสนะนั้นว่า

ดีละ ดีละ.

 

http://www.tripitaka91.com/3-915-7.html

D-study.com

ช่องทางการติดต่อ

facebook FaceBook

phone 0894453994