ราชบุรี

จังหวัดราชบุรีมี 10 อำเภอ

 

 

 

 

ลำดับที่ อำเภอ

ประชากร

ปี พ.ศ. 2556

แจกสื่อฯ รอบแรก แจกสื่อฯ รอบต่อมา
1 เมืองราชบุรี 198,913

[127] 12 กันยายน 2553 ราชบุรี

[137] 16-17 ตุลาคม 2553 รถบัส 1 นครปฐม ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร

[254] 17 มีนาคม 2556 ราชบุรี อัมพวา

[302] 18 กันยายน 2559 ราชบุรี

2 จอมบึง 61,925 [155] 20-21 พฤศจิกายน 2553 กาญจนบุรีและพื้นที่อื่น ๆ
[302] 18 กันยายน 2559 ราชบุรี 
3 สวนผึ้ง 40,297 [155] 20-21 พฤศจิกายน 2553 กาญจนบุรีและพื้นที่อื่น ๆ
[302] 18 กันยายน 2559 ราชบุรี 
4 ดำเนินสะดวก 94,589 [137] 16-17 ตุลาคม 2553 รถบัส 1 นครปฐม ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร

[254] 17 มีนาคม 2556 ราชบุรี อัมพวา

[302] 18 กันยายน 2559 ราชบุรี

5 บ้านโป่ง 171,803 [137] 16-17 ตุลาคม 2553 รถบัส 1 นครปฐม ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร

[254] 17 มีนาคม 2556 ราชบุรี อัมพวา

[302] 18 กันยายน 2559 ราชบุรี

6 บางแพ 44,651 [155] 20-21 พฤศจิกายน 2553 กาญจนบุรีและพื้นที่อื่น ๆ
[302] 18 กันยายน 2559 ราชบุรี 
7 โพธาราม 128,290 [137] 16-17 ตุลาคม 2553 รถบัส 1 นครปฐม ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร

[254] 17 มีนาคม 2556 ราชบุรี อัมพวา

[302] 18 กันยายน 2559 ราชบุรี

8 ปากท่อ 73,367 [155] 20-21 พฤศจิกายน 2553 กาญจนบุรีและพื้นที่อื่น ๆ
[302] 18 กันยายน 2559 ราชบุรี 
9 วัดเพลง 12,190 [155] 20-21 พฤศจิกายน 2553 กาญจนบุรีและพื้นที่อื่น ๆ
[302] 18 กันยายน 2559 ราชบุรี 
10 บ้านคา 24,137 [155] 20-21 พฤศจิกายน 2553 กาญจนบุรีและพื้นที่อื่น ๆ
 
  รวมราชบุรี 850,162    

 

แหล่งที่มาข้อมูลประชากร

http://stat.bora.dopa.go.th/stat/statnew/statTDD/views/showDistrictData.php?rcode=70&statType=1&year=56

 

ภาพและข้อมูลแผนที่จาก

https://th.wikipedia.org/wiki/จังหวัดราชบุรี

D-study.com

ช่องทางการติดต่อ

facebook FaceBook

phone 0894453994