กิจกรรมแจกสื่อทั้งหมด

กิจกรรมแจกสื่อทั้งหมด

08 July 2019

กิจกรรมแจกสื่อทั้งหมด   ภาพรวมการแจกสื่อหยุดทำร้ายพระพุทธศาสนาทั้งประเทศไทย https://www.facebook.com/notes/662322543873819/ [339] 29-30 มิถุนายน 2562 สงขลาและพื้นที่ในภาคใต้ [338] 26 พฤษภาคม 2562 สุพรรณบุรี [337] 28 เมษายน 2562 ลพบุรีและวังม่วง สระบุรี [336] 16-17, 30-31 มีนาคม...

ประกาศกิจกรรมแจกสื่อ

  • ไม่มีกระทู้แสดง

กระดานสนทนา

  • ไม่มีกระทู้แสดง

ความคิดเห็นล่าสุดในกิจกรรมต่าง ๆ

คำถาม-คำตอบ สามเณรก็ต้องเว้นจากรับทองและเงินด้วยใช่หรือไม่ ?

คำถาม

 

สามเณรก็ต้องเว้นจากรับทองและเงินด้วยใช่หรือไม่ ?

 

คำตอบ

 

ใช่ เพราะพระพุทธเจ้าบัญญัติสิกขาบท 10

ให้สามเณร และข้อสุดท้ายคือ

เว้นจากรับทองและเงิน

 

อ้างอิง

ข้อมูลจาก พระไตรปิฎกและอรรถกถาแปล ชุด 91 เล่ม

ฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

(พิมพ์ พ.ศ. 2525) (ปกสีน้ำเงิน)

และ (พิมพ์ พ.ศ. 2546) (ปกสีแดง)

 

จริงอยู่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ดังนี้ว่า

ภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตสิกขาบท ๑๐ แก่สามเณรทั้งหลาย

และอนุญาตเพื่อให้สามเณรศึกษาในสิกขาบท ๑๐ เหล่านั้น คือ:-

 

พระวินัยปิฎก มหาวรรค เล่ม ๔ ภาค ๑ - หน้าที่ 82

 

เว้นจากทำสัตว์มีชีวิตให้ตกล่วงไป ๑.

เว้นจากถือเอาสิ่งของที่เจ้าของเขาไม่ให้ ๑.

เว้นจากกรรมมิใช่พรหมจรรย์ ๑.

เว้นจากพูดเท็จ ๑.

เว้นจากดื่มน้ำเมา คือ สุราและเมรัย อันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท ๑.

เว้นจากบริโภคอาหารผิดเวลา ๑.

เว้นจากฟ้อนขับประโคมและดูการเล่น ๑.

เว้นจากการทัดทาระเบียบดอกไม้ของหอมและเครื่องทาอันเป็นฐานแต่งตัว ๑.

เว้นจากนอนบนที่นอนสูงที่นอนใหญ่ ๑.

 

เว้นจากรับทองและเงิน ๑.

(อรรถกถาบรรพชาวินิจฉัย)

มมร. เล่ม 6 หน้า 81-82 (ปกสีน้ำเงิน) / หน้า 241 (ปกสีแดง)

http://www.tripitaka91.com/6-81-18.html

 

--------------------------------------------------------------------------------------

 

สิกขาบท ๑๐ ของสามเณร

บางส่วนของ ทายัชชภาณวาร

 

สิกขาบทของสามเณร

 

[๑๒๐] ครั้งนั้น สามเณรทั้งหลาย ได้มีความดำริว่า

สิกขาบทของพวกเรามีเท่าไรหนอแล และพวกเราจะต้องศึกษาในอะไร

 

ภิกษุทั้งหลายกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาคเจ้า.

 

พระผู้มีพระภาคเจ้ารับสั่งกะภิกษุทั้งหลายว่า

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย

เราอนุญาตสิกขาบท ๑๐ แก่สามเณรทั้งหลาย

และให้สามเณรทั้งหลายศึกษาในสิกขาบท ๑๐ นั้น คือ:-

 

๑. เว้นจากการทำสัตว์ที่มีชีวิตให้ตกล่วงไป.

๒. เว้นจากถือเอาพัสดุอันเจ้าของมิได้ให้.

๓. เว้นจากกรรมอันเป็นข้าศึกแก่พรหมจรรย์.

๔. เว้นจากการกล่าวเท็จ.

๕. เว้นจากการดื่มน้ำเมา คือ สุราและเมรัย อันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท.

๖. เว้นจากบริโภคอาหารในเวลาวิกาล.

 

พระวินัยปิฎก มหาวรรค เล่ม ๔ ภาค ๑ - หน้าที่ 285

 

๗. เว้นจากฟ้อนรำ ขับร้อง ประโคมดนตรีและดูการเล่นที่เป็นข้าศึก.

๘ เว้นจากการทัดทรงตกแต่งด้วยดอกไม้ของหอมและเครื่องลูบไล้ อันเป็นฐานแห่งการแต่งตัว.

๙. เว้นจากที่นั่งและที่นอนอันสูงและใหญ่.

 

๑๐. เว้นจากการรับทองและเงิน.

 

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย

เราอนุญาตสิกขาบท ๑๐ นี้ แก่สามเณรทั้งหลาย และให้สามเณรทั้งหลายศึกษาในสิกขาบท ๑๐ นี้.

มมร. เล่ม 6 หน้า 284-285 (ปกสีน้ำเงิน) / หน้า 173-174 (ปกสีแดง)

http://www.tripitaka91.com/6-284-8.html

 

----------------------------------------------------------------------------------------

 

รวมเรื่อง พระภิกษุและสามเณร ห้ามรับ ให้รับ

หรือยินดีทองเงินอันเขาเก็บไว้ให้ และเรื่องที่เกี่ยวข้อง

 

http://www.d-study.com/index.php/th/mediagiveawayevent/00/823-sum

 

https://1drv.ms/b/s!AndLB6Ed5-A-gbsNWJaa_PTjRst5_A

D-study.com

Follow Us

facebook FaceBook

Twitter

phone 0894453994

Rss RSS

E-mail Email