[266] วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2557 ไปแจกสื่อที่จังหวัด เพชรบุรี


วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2557 ไปแจกสื่อที่จังหวัด เพชรบุรี 

จำนวนคน 45 คน ออกจาก ปั้มเอสโซ่ 06.30 น.
เอกสารแจกสื่อทั้งหมด ประมาณ 12,000 แผ่น
แจกไปทั้งหมดประมาณ 9,000 แผ่น

 

22 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ไปแจกสื่อที่จังหวัด สระแก้ว [265]

22 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ไปแจกสื่อที่จังหวัด สระแก้ว [265]

วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ไปแจกสื่อที่จังหวัด สระแก้ว จำนวนคน 46 คน มาจากบุรีรัมย์

7 คน มาสมทบที่ อ.วังน้ำเย็น รวมเป็น 54 คน ออกจาก ปั้มเอสโซ่ 22.30 น.

เอกสารแจกสื่อทั้งหมด ประมาณ 11,300 แผ่น แจกไปทั้งหมดประมาณ 7,000 แผ่น

22 กันยายน 2556 จังหวัดสมุทรสงคราม [262]

๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖ แจกสื่อสมุทรสงคราม[262]

 
วันที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ไปแจกสื่อที่สมุทรสงคราม จำนวนคน ๔๕ คน ออกจาก ปั้มเอสโซ่ ๐๗.๒๐ น. ถึงจังหวัด สมุทรสงคราม เอกสารแจกสื่อ
ทั้งหมด ประมาณ ๗,๖๐๐ แผ่น แจกไปทั้งหมด ๕,๒๐๐ แผ่น

24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 จังหวัดสระบุรี [264]

24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 จังหวัดสระบุรี [264]

ไปแจกสื่อที่จังหวัดสระบุรี จำนวนคน 45 คน ออกจาก ปั้มเอสโซ่ 06.30 น. รับคนที่ไอทีสแควร์ หลักสี่ 07.00 น.
เอกสารแจกสื่อทั้งหมด ประมาณ 10,000 แผ่น แจกไปทั้งหมด 8,700 แผ่น

เดินทางโดยรถบัส 1 คัน

25 สิงหาคม พ.ศ. 2556 จังหวัดนนทบุรี [261]

๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ แจกสื่อนนทบุรี [261]

วันที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ไปแจกสื่อที่นนทบุรี จำนวนคน ๔๕ คน 
 
ออกจาก ไอทีสแคว ๐๘.๐๐ น. เอกสารแจกสื่อทั้งหมด ประมาณ ๑๒,๕๐๐ แผ่น แจกไปทั้งหมด ประมาณ ๗๐๐๐

3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 จังหวัดปทุมธานี [263]


 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 จังหวัดปทุมธานี [263]

263 วันที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ไปแจกสื่อที่ปทุมธานี จำนวนคน ๔๔ คน ออกจาก ปั้มเอสโซ่ ๐๗.๓๐ น.

เอกสารแจกสื่อทั้งหมด ประมาณ ๑๓,๐๐๐ แผ่น แจกไปทั้งหมด ๔,๕๐๐ แผ่น

28 กรกฎาคม พ.ศ.2556 จังหวัดนครสวรรค์ [259]

๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖ จ. นครสวรรค์ [๒๕๙]

วันที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ไปแจกสื่อที่นครสวรรค์
รถออกจากปั้มเอสโซ่ เวลา ๐๒.๔๕ น. จำนวนคน ๒๔ คน ไปรับคนที่ไอทีสแควร์ จำนวนคน ๒๐ คน รวมเป็น ๔๔ คน
เอกสารแจกสื่อทั้งหมด ประมาณ ๑๒,๐๐๐ แผ่น แจกไปทั้งหมด ๘,๔๐๐
D-study.com

Follow Us

facebook FaceBook

Twitter

phone 0894453994

Rss RSS

E-mail Email