สระบุรี

จังหวัดสระบุรีมี 13 อำเภอ

 

 

 

 

ลำดับที่ อำเภอ

ประชากร

ปี พ.ศ. 2556

แจกสื่อฯ รอบแรก แจกสื่อฯ รอบต่อมา
1 เมืองสระบุรี 118,124

[110] 22 สิงหาคม 2553 สิงห์บุรี อ่างทอง สระบุรี

[120] 4-5 กันยายน 2553 บางส่วนของภาคกลางและภาคตะวันออก

[264] 24 พฤศจิกายน 2556 สระบุรี

[319] 25 กุมภาพันธ์ 2561 สระบุรี 

2 แก่งคอย 96,990 [120] 4-5 กันยายน 2553 บางส่วนของภาคกลางและภาคตะวันออก
[319] 25 กุมภาพันธ์ 2561 สระบุรี 
3 หนองแค 90,956

[135] 2-3 ตุลาคม 2553 ภาคกลาง

[177] 29-30 มกราคม 2554 เขาใหญ่ หนองแค วังน้อย พระนครศรีอยุธยา พิมาย

[264] 24 พฤศจิกายน 2556 สระบุรี

[319] 25 กุมภาพันธ์ 2561 สระบุรี 

4 วิหารแดง 38,114 [120] 4-5 กันยายน 2553 บางส่วนของภาคกลางและภาคตะวันออก
[319] 25 กุมภาพันธ์ 2561 สระบุรี  
5 หนองแซง 15,774 [120] 4-5 กันยายน 2553 บางส่วนของภาคกลางและภาคตะวันออก
[264] 24 พฤศจิกายน 2556 สระบุรี
6 บ้านหมอ 42,614 [109] 21 สิงหาคม 2553 ลพบุรี พระนครศรีอยุธยา สระบุรี เพชรบูรณ์

[264] 24 พฤศจิกายน 2556 สระบุรี

[319] 25 กุมภาพันธ์ 2561 สระบุรี 

7 ดอนพุด 6,775 [109] 21 สิงหาคม 2553 ลพบุรี พระนครศรีอยุธยา สระบุรี เพชรบูรณ์
 
8 หนองโดน 14,238 [109] 21 สิงหาคม 2553 ลพบุรี พระนครศรีอยุธยา สระบุรี เพชรบูรณ์
 
9 พระพุทธบาท 63,984 [110] 22 สิงหาคม 2553 สิงห์บุรี อ่างทอง สระบุรี

[264] 24 พฤศจิกายน 2556 สระบุรี

[319] 25 กุมภาพันธ์ 2561 สระบุรี 

10 เสาไห้ 32,871 [120] 4-5 กันยายน 2553 บางส่วนของภาคกลางและภาคตะวันออก

[264] 24 พฤศจิกายน 2556 สระบุรี

[319] 25 กุมภาพันธ์ 2561 สระบุรี 

11 มวกเหล็ก 54,407

[120] 4-5 กันยายน 2553 บางส่วนของภาคกลางและภาคตะวันออก

[177] 29-30 มกราคม 2554 เขาใหญ่ หนองแค วังน้อย พระนครศรีอยุธยา พิมาย

[319] 25 กุมภาพันธ์ 2561 สระบุรี  
12 วังม่วง 19,348  

[319] 25 กุมภาพันธ์ 2561 สระบุรี

[337] 28 เมษายน 2562 ลพบุรีและวังม่วง สระบุรี

13 เฉลิมพระเกียรติ 35,021 [120] 4-5 กันยายน 2553 บางส่วนของภาคกลางและภาคตะวันออก

[264] 24 พฤศจิกายน 2556 สระบุรี

[319] 25 กุมภาพันธ์ 2561 สระบุรี 

  รวมสระบุรี 629,216    

 

แหล่งที่มาข้อมูลประชากร

http://stat.bora.dopa.go.th/stat/statnew/statTDD/views/showDistrictData.php?rcode=19&statType=1&year=56

 

ภาพและข้อมูลแผนที่จาก

https://th.wikipedia.org/wiki/จังหวัดสระบุรี

D-study.com

ช่องทางการติดต่อ

facebook FaceBook

phone 0894453994