[268] 16 กุมภาพันธ์ 2557 นครนายก

[268] 16 กุมภาพันธ์ 2557 นครนายก

 
 
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557
ไปแจกสื่อที่จังหวัด นครนายก
จำนวนคน 57 คน ออกจาก ปั้มเอสโซ่ 06.30 น.
แจกไปทั้งหมดประมาณ 7,000 แผ่น
 

[266] 19 มกราคม 2557 เพชรบุรี


[266] 19 มกราคม 2557 เพชรบุรี


 

จำนวนคน 45 คน ออกจาก ปั้มเอสโซ่ 06.30 น.
เอกสารแจกสื่อทั้งหมด ประมาณ 12,000 แผ่น
แจกไปทั้งหมดประมาณ 9,000 แผ่น

[263] 3 พฤศจิกายน 2556 ปทุมธานี


[263] 3 พฤศจิกายน 2556 ปทุมธานี

 

วันที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖
ไปแจกสื่อที่ปทุมธานี จำนวนคน ๔๔ คน ออกจาก ปั้มเอสโซ่ ๐๗.๓๐ น.
เอกสารแจกสื่อทั้งหมด ประมาณ ๑๓,๐๐๐ แผ่น แจกไปทั้งหมด ๔,๕๐๐ แผ่น

[265] 22 ธันวาคม 2556 สระแก้ว

[265] 22 ธันวาคม 2556 สระแก้ว

 

วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2556

ไปแจกสื่อที่จังหวัด สระแก้ว จำนวนคน 46 คน

มาจากบุรีรัมย์ 7 คน มาสมทบที่ อ.วังน้ำเย็น รวมเป็น 54 คน

ออกจาก ปั้มเอสโซ่ 22.30 น.

เอกสารแจกสื่อทั้งหมด ประมาณ 11,300 แผ่น

แจกไปทั้งหมดประมาณ 7,000 แผ่น

[262] 22 กันยายน 2556 สมุทรสงคราม

[262] 22 กันยายน 2556 สมุทรสงคราม

 
วันที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖
ไปแจกสื่อที่สมุทรสงคราม จำนวนคน ๔๕ คน
ออกจาก ปั้มเอสโซ่ ๐๗.๒๐ น. ถึงจังหวัด สมุทรสงคราม
เอกสารแจกสื่อทั้งหมด ประมาณ ๗,๖๐๐ แผ่น
แจกไปทั้งหมด ๕,๒๐๐ แผ่น

[264] 24 พฤศจิกายน 2556 สระบุรี

[264] 24 พฤศจิกายน 2556 สระบุรี

 

ไปแจกสื่อที่จังหวัดสระบุรี จำนวนคน 45 คน

ออกจาก ปั้มเอสโซ่ 06.30 น. รับคนที่ไอทีสแควร์ หลักสี่ 07.00 น.

เอกสารแจกสื่อทั้งหมด ประมาณ 10,000 แผ่น แจกไปทั้งหมด 8,700 แผ่น

เดินทางโดยรถบัส 1 คัน

[261] 25 สิงหาคม 2556 นนทบุรี

[261] 25 สิงหาคม 2556 นนทบุรี

 
วันที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
ไปแจกสื่อที่นนทบุรี จำนวนคน ๔๕ คน 
 
ออกจาก ไอทีสแควร์ ๐๘.๐๐ น.
เอกสารแจกสื่อทั้งหมด ประมาณ ๑๒,๕๐๐ แผ่น
แจกไปทั้งหมด ประมาณ ๗๐๐๐
D-study.com

ช่องทางการติดต่อ

facebook FaceBook

phone 0894453994