[292] 22 พฤศจิกายน 2558 เชียงราย

 

[292] 22 พฤศจิกายน 2558 เชียงราย

  

[292] 22 พฤศจิกายน 2558 แจกสื่อ "เชียงราย"

[ได้ไปซะที]

 

อ้างมมร. เล่ม 10 หน้า 465 (ปกสีน้ำเงิน)

ว่าด้วยการปิดเป็นต้น

สิ่งที่เปิดเผยไม่กำบังจึงรุ่งเรืองมี ๓ คือ

ดวงจันทร์เปิดเผย ไม่กำบังจึงรุ่งเรื่อง ๑

ดวงอาทิตย์เปิดเผยไม่กำบังจึงรุ่งเรื่อง ๑

ธรรมวินัยอันพระตถาคตเจ้าประกาศแล้วเปิดเผยไม่กำบังจึงรุ่งเรือง ๑

 

http://www.tripitaka91.com/10-465-7.html

 

[291] 25 ตุลาคม 2558 บุรีรัมย์

 

[291] 25 ตุลาคม 2558 บุรีรัมย์

  

[291] 25 ตุลาคม 2558 แจกสื่อ "บุรีรัมย์"

 

อ้าง มมร. เล่ม 37 หน้า 722 (ปกสีน้ำเงิน)

บางส่วนของ พลสูตร

“ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย

ธรรมทานเลิศกว่าทานทั้งหลาย

การแสดงธรรมบ่อย ๆ

แก่บุคคลผู้ต้องการ ผู้เงี่ยโสตลงสดับ

นี้เลิศกว่าการพูดถ้อยคำอันเป็นที่รัก

การชักชวนคนผู้ไม่มีศรัทธาให้

ตั้งมั่นดำรงอยู่ในศรัทธาสัมปทา

ชักชวนผู้ทุศีลให้ตั้งมั่นดำรงอยู่ในศีลสัมปทา

ชักชวนผู้ตระหนี่ให้ตั้งมั่นดำรงอยู่ในจาคสัมปทา

ชักชวนผู้มีปัญญาทรามให้ตั้งมั่นดำรงอยู่ในปัญญาสัมปทา

นี้เลิศกว่าการประพฤติประโยชน์ทั้งหลาย”

[288] 26 กรกฎาคม 2558 กาฬสินธุ์ มหาสารคาม

 

[288] 26 กรกฎาคม 2558 กาฬสินธุ์ มหาสารคาม

  

26 กรกฎาคม 2558 แจกสื่อ "กาฬสินธุ์ มหาสารคาม"

จำนวน 24 คน

 

[290] 20 กันยายน 2558 ศรีสะเกษ

 

[290] 20 กันยายน 2558 ศรีสะเกษ

  

20 กันยายน 2558 แจกสื่อ "ศรีสะเกษ"

อ้าง มมร. เล่ม 60 หน้า 327 (ปกสีน้ำเงิน)

บางส่วนของ สรภชาดก

“สิ่งที่ไม่ได้คิดไว้ย่อมมีได้บ้าง สิ่งที่คิดไว้ย่อมพินาศไปบ้าง

โภคะทั้งหลายของสตรีหรือบุรุษ จะสำเร็จได้ด้วยความคิดนึกไม่มีเสีย”

[287] 24 พฤษภาคม 2558 สมุทรสาคร

[287] 24 พฤษภาคม 2558 สมุทรสาคร

  

24 พฤษภาคม 2558 แจกสื่อ "สมุทรสาคร"
จำนวน 17 คน

[289] 23 สิงหาคม 2558 มหาสารคาม

 

 

[289] 23 สิงหาคม 2558 มหาสารคาม

  

23 สิงหาคม 2558 แจกสื่อ "มหาสารคาม"

 จำนวน 24 คน

 

[286] 26 เมษายน 2558 หาดใหญ่

[286] 26 เมษายน 2558 หาดใหญ่

  

26 เมษายน 2558 แจกสื่อ "หาดใหญ่"
จำนวนคน คน 27 คน

D-study.com

ช่องทางการติดต่อ

facebook FaceBook

phone 0894453994