ตาก

จังหวัดตากมี 9 อำเภอ

 

 

 

ลำดับที่ อำเภอ

ประชากร

ปี พ.ศ. 2556

แจกสื่อฯ รอบแรก แจกสื่อฯ รอบต่อมา
1 เมืองตาก 101,300

[77] 23 มิถุนายน 2553 ตาก

[168] 25-26 ธันวาคม 2553 รถบัส 3 ภาคเหนือและจังหวัดตาก

[342] 5-8 และ 28-29 ก.ย. 62

ตากและพื้นที่ใกล้เคียง

2 บ้านตาก 45,438 [173] 14-16 มกราคม 2554 ภาคเหนือ ตาก สุโขทัย พิษณุโลก กำแพงเพชร

[342] 5-8 และ 28-29 ก.ย. 62

ตากและพื้นที่ใกล้เคียง

3 สามเงา 32,148 [173] 14-16 มกราคม 2554 ภาคเหนือ ตาก สุโขทัย พิษณุโลก กำแพงเพชร

[342] 5-8 และ 28-29 ก.ย. 62

ตากและพื้นที่ใกล้เคียง

4 แม่ระมาด 49,063

[174] 20-24 มกราคม 2554 จากชายแดนลาวสู่ชายแดนพม่า

[221] 19-20 พฤศจิกายน 2554 แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ ตาก

[342] 5-8 และ 28-29 ก.ย. 62

ตากและพื้นที่ใกล้เคียง

5 ท่าสองยาง 65,503

[174] 20-24 มกราคม 2554 จากชายแดนลาวสู่ชายแดนพม่า

[221] 19-20 พฤศจิกายน 2554 แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ ตาก

[342] 5-8 และ 28-29 ก.ย. 62

ตากและพื้นที่ใกล้เคียง

6 แม่สอด 114,843

[91] 19 กรกฎาคม 2553 ตาก

[174] 20-24 มกราคม 2554 จากชายแดนลาวสู่ชายแดนพม่า

[221] 19-20 พฤศจิกายน 2554 แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ ตาก

[342] 5-8 และ 28-29 ก.ย. 62

ตากและพื้นที่ใกล้เคียง

7 พบพระ 62,425 [174] 20-24 มกราคม 2554 จากชายแดนลาวสู่ชายแดนพม่า

[342] 5-8 และ 28-29 ก.ย. 62

ตากและพื้นที่ใกล้เคียง

8 อุ้มผาง 29,600 [174] 20-24 มกราคม 2554 จากชายแดนลาวสู่ชายแดนพม่า

[342] 5-8 และ 28-29 ก.ย. 62

ตากและพื้นที่ใกล้เคียง

9 วังเจ้า 32,033 [173] 14-16 มกราคม 2554 ภาคเหนือ ตาก สุโขทัย พิษณุโลก กำแพงเพชร

[342] 5-8 และ 28-29 ก.ย. 62

ตากและพื้นที่ใกล้เคียง

  รวมตาก 532,353    

 

แหล่งที่มาข้อมูลประชากร

http://stat.bora.dopa.go.th/stat/statnew/statTDD/views/showDistrictData.php?rcode=63&statType=1&year=56

 

ภาพและข้อมูลผนที่จาก

https://th.wikipedia.org/wiki/จังหวัดตาก

D-study.com

ช่องทางการติดต่อ

facebook FaceBook

phone 0894453994