ความยินดีรับทอง และเงินนี้เป็นอุปกิเลสแห่งสมณพราหมณ์

ข้อมูลจาก พระไตรปิฎกและอรรถกถาแปล ชุด ๙๑ เล่ม ฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัย

(พิมพ์ พ.ศ. ๒๕๒๕) (ปกสีน้ำเงิน) และ (พิมพ์ พ.ศ. ๒๕๔๖) (ปกสีแดง)

 

ความยินดีรับทองและเงินนี้เป็นอุปกิเลสแห่งสมณพราหมณ์

 

เล่ม ๓๕ หน้า ๑๗๔-๑๗๗ (ปกสีน้ำเงิน) / หน้า ๑๗๘-๑๘๑ (ปกสีแดง)

พระสุตตันตปิฎก อังคุตรนิกาย จตุกนิบาต เล่ม ๒

 

๑๐. อุปกิเลสสูตร 

ว่าด้วยเครื่องเศร้าหมอง ๔ อย่าง

 
D-study.com

ช่องทางการติดต่อ

facebook FaceBook

phone 0894453994