เงินและทอง แม้เขาทำเป็นรูปพรรณทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอนามาส

ข้อมูลจาก พระไตรปิฎกและอรรถกถาแปล ชุด ๙๑ เล่ม ฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัย

(พิมพ์ พ.ศ. ๒๕๒๕) (ปกสีน้ำเงิน) และ (พิมพ์ พ.ศ. ๒๕๔๖) (ปกสีแดง)

 

เงินและทอง

แม้เขาทำเป็นรูปพรรณทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอนามาส

 

เล่ม ๓ หน้า ๑๗๖-๑๗๗ (ปกสีน้ำเงิน) / หน้า ๑๖๗ (ปกสีแดง)

พระวินัยปิฎก มหาวิภังค์ เล่ม ๑ ภาค ๓

 

บางส่วนของ เตรสกัณฑวรรณนา

 

วิเคราะห์ปาราชิก, สังฆาทิเสส, อนิยต, ถุลลัจจัย, นิสสัคคิยะ, ปาจิตตีย์, ปาฏิเทสนียะ, ทุกกฏ, ทุพภาสิต, เสขิยะ

ข้อมูลจาก พระไตรปิฎกและอรรถกถาแปล ชุด ๙๑ เล่ม ฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัย

(พิมพ์ พ.ศ. ๒๕๒๕) (ปกสีน้ำเงิน) และ (พิมพ์ พ.ศ. ๒๕๔๖) (ปกสีแดง)

 

วิเคราะห์ปาราชิก, สังฆาทิเสส, อนิยต, ถุลลัจจัย,

นิสสัคคิยะ, ปาจิตตีย์, ปาฏิเทสนียะ, ทุกกฏ, ทุพภาสิต, เสขิยะ

 

เล่ม ๑๐ หน้า ๖๐๖-๖๑๐ (ปกสีน้ำเงิน) / หน้า ๕๕๑-๕๕๔ (ปกสีแดง)

พระวินัยปิฎก ปริวาร เล่ม ๘

                                 

บางส่วนของ คาถาสังคณิกะ

ทองและเงินไม่ควรแก่สมณะเชื้อสายพระศากยบุตรโดยแท้

ข้อมูลจาก พระไตรปิฎกและอรรถกถาแปล ชุด ๙๑ เล่ม ฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัย

(พิมพ์ พ.ศ. ๒๕๒๕) (ปกสีน้ำเงิน) และ (พิมพ์ พ.ศ. ๒๕๔๖) (ปกสีแดง)

 

ทองและเงินไม่ควรแก่สมณะเชื้อสายพระศากยบุตรโดยแท้

 

เล่ม ๙ หน้า ๕๓๕-๕๓๖ (ปกสีน้ำเงิน) / หน้า ๕๒๓-๕๒๕ (ปกสีแดง)

พระวินัยปิฎก จุลวรรค เล่ม ๗ ภาค ๒

 

บางส่วนของ สัตตสติกขันธกะ

 

รื่องนายบ้านชื่อมณีจูฬกะ

สมุฏฐานของอาบัตินิสสัคคิยปาจิตตีย์

ข้อมูลจาก พระไตรปิฎกและอรรถกถาแปล ชุด ๙๑ เล่ม ฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัย

(พิมพ์ พ.ศ. ๒๕๒๕) (ปกสีน้ำเงิน) และ (พิมพ์ พ.ศ. ๒๕๔๖) (ปกสีแดง)

 

สมุฏฐานของอาบัตินิสสัคคิยปาจิตตีย์

 

เล่ม ๑๐ หน้า ๘๘๘ (ปกสีน้ำเงิน) / หน้า ๘๑๓ (ปกสีแดง)

พระวินัยปิฎก ปริวาร เล่ม ๘

 

นิสสัคคิยปาจิตตีย์ ๓๐

ธรรมทาน ย่อมชนะทานทั้งปวง

ข้อมูลจาก พระไตรปิฎกและอรรถกถาแปล ชุด ๙๑ เล่ม ฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัย

(พิมพ์ พ.ศ. ๒๕๒๕) (ปกสีน้ำเงิน) และ (พิมพ์ พ.ศ. ๒๕๔๖) (ปกสีแดง)

 

ธรรมทาน ย่อมชนะทานทั้งปวง

 

"ธรรมทาน ย่อมชนะทานทั้งปวง,

รสแห่งธรรม ย่อมชนะรสทั้งปวง,

ความยินดีในธรรมย่อมชนะความยินดีทั้งปวง,

ความสิ้นไปแห่งตัณหาย่อมชนะทุกข์ทั้งปวง."

วิธีเสียสละรูปิยะ

ข้อมูลจาก พระไตรปิฎกและอรรถกถาแปล ชุด ๙๑ เล่ม ฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัย

(พิมพ์ พ.ศ. ๒๕๒๕) (ปกสีน้ำเงิน) และ (พิมพ์ พ.ศ. ๒๕๔๖) (ปกสีแดง)

 

วิธีเสียสละรูปิยะ

 

เล่ม ๓ หน้า ๙๔๑-๙๔๓ (ปกสีน้ำเงิน) / หน้า ๘๘๘-๘๙๐ (ปกสีแดง)

พระวินัยปิฎก มหาวิภังค์ เล่ม ๑ ภาค ๓

ธรรมทานเลิศกว่าทานทั้งหลาย

ข้อมูลจาก พระไตรปิฎกและอรรถกถาแปล ชุด ๙๑ เล่ม ฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัย

(พิมพ์ พ.ศ. ๒๕๒๕) (ปกสีน้ำเงิน) และ (พิมพ์ พ.ศ. ๒๕๔๖) (ปกสีแดง)

 

ธรรมทานเลิศกว่าทานทั้งหลาย

 

“ธรรมทานเลิศกว่าทานทั้งหลาย

การแสดงธรรมบ่อย ๆ 

แก่บุคคลผู้ต้องการ ผู้เงี่ยโสตลงสดับ

นี้เลิศกว่าการพูดถ้อยคำอันเป็นที่รัก

การชักชวนคนผู้ไม่มีศรัทธา

ให้ตั้งมั่นดำรงอยู่ในศรัทธาสัมปทา

ชักชวนผู้ทุศีล

ให้ตั้งมั่นดำรงอยู่ในศีลสัมปทา

ชักชวนผู้ตระหนี่

ให้ตั้งมั่นดำรงอยู่ในจาคสัมปทา

ชักชวนผู้มีปัญญาทราม

ให้ตั้งมั่นดำรงอยู่ในปัญญาสัมปทา

นี้เลิศกว่าการประพฤติประโยชน์ทั้งหลาย"

 

เล่ม ๓๗ หน้า ๗๒๑-๗๒๓ (ปกสีน้ำเงิน) / หน้า ๕๙๒-๕๙๔ (ปกสีแดง)

พระสุตตันตปิฎก อังคุตรนิกาย สัตตก-อัฏฐก-นวกนิบาต เล่ม ๔

 

๕.  พลสูตร

ว่าด้วยกำลัง ๔ กับภัย ๕

D-study.com

ช่องทางการติดต่อ

facebook FaceBook

phone 0894453994