[253] พฤศจิกายน 2555 - กุมภาพันธ์ 2556 อังกฤษ

[253] พฤศจิกายน 2555 - กุมภาพันธ์ 2556 อังกฤษ

รายงาน ความเคลื่อนไหว การแจกสื่อ ที่ประเทศอังกฤษ

[267] 11 มกราคม 2557 Chinatown London

[267] 11 มกราคม 2557 Chinatown London

 

เขาไป....เพื่อชาติ

เราไป...เพื่อชาตินี้และชาติต่อๆไป

 

อ้าง พุทธพจน์ เล่ม 23 หน้าที่ 125- 127

 

[239] มีนาคม และ เมษายน 2555 สวิตเซอร์แลนด์

[239] มีนาคม และ เมษายน 2555 สวิตเซอร์แลนด์

กลุ่มศึกษาและเปิดเผยพระพุทธศาสนา ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
แจกเอกสารธรรมะ หยุด! ทำร้ายพระพุทธศาสนา  
“ ธรรมวินัยอันพระตถาคตเจ้าประกาศแล้วเปิดเผยไม่กำบังจึงรุ่งเรือง ๑” 
(พระไตรปิฎก ฉบับมมร. เล่มที่ 10 / 465 / 16  :  เอกุตตริกะ หมวด 3  / ปกสีน้ำเงิน)
“ พระธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้ว ๑  เปิดเผยดี ปกปิดไม่ดี ”
( พระไตรปิฎก ฉบับมมร. เล่มที่ 34 / 567 / 7  :  ปฏิจฉันนสูตร / ปกสีน้ำเงิน)

 รูปแจกสื่อที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 

ประจำเดือนมีนาคม และ เมษายน 2555 (26,29,31/3....9,10,12,27,28,29/4)  
เมืองที่ไปแจก Zurich, Rupperswil, Hinwill, wetzikon, Staefa, Appenzell, Meilen, Bern, Neuchatel-งานสงกรานต์ของคนไทยเขาจัดขึ้น 

[260] 15 สิงหาคม 2556 London

[260] 15 สิงหาคม 2556 London

 

15/08/2013 สามคีธรรม ณ.กลางเมืองกรุงลอนดอน

[238] 17, 19 และ 25 มีนาคม 15, 17 และ 22 เมษายน 2555 LONDON

[238] 17, 19 และ 25 มีนาคม 15, 17 และ 22 เมษายน 2555

LONDON

กลุ่มศึกษาและเปิดเผยพระพุทธศาสนา ประเทศอังกฤษ

แจกเอกสารธรรมะ หยุด! ทำร้ายพระพุทธศาสนา

“ ธรรมวินัยอันพระตถาคตเจ้าประกาศแล้วเปิดเผยไม่กำบังจึงรุ่งเรือง ๑”

(พระไตรปิฎก ฉบับมมร. เล่มที่ 10 / 465 / 16  :  เอกุตตริกะ หมวด 3  / ปกสีน้ำเงิน)

“ พระธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้ว ๑  เปิดเผยดี ปกปิดไม่ดี ”

( พระไตรปิฎก ฉบับมมร. เล่มที่ 34 / 567 / 7  :  ปฏิจฉันนสูตร / ปกสีน้ำเงิน)

<<< วันที่ 17, 19 และ 25 มีนาคม พ.ศ.2555 >>>

<<<วันที่ 15, 17 และ 22 เมษายน พ.ศ. 2555 >>>

กลุ่มศึกษาและเปิดเผยพระพุทธศาสนา ประเทศอังกฤษ

D-study.com

ช่องทางการติดต่อ

facebook FaceBook

phone 0894453994